Aktualności_1

Aktualności_1

W związku z obserwowaną na terenie Nadleśnictwa Brodnica zwiększoną presją ze strony szkodników wtórnych w drzewostanach sosnowych oraz świerkowych proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwość gradacyjnego pojawu kornika ostrozębnego ips acuminatus na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Obszary występowania kornika należy typować i weryfikować na podstawie występowania drzew zamierających (drzew z przebarwionymi igłami - rude, żółknące, seledynowe).

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A z/s w Gdańsku reprezentowaną przez Pełnomocnika Panią Bożenę Krzymińską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji, w trybie art. 124 i 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Fitowo, gm. Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2 o pow. 0,7435 ha, KW nr EL1N/00000800/0 (w księdze wieczystej jako właściciele widnieję do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½ Marzena Katarzyna Płachecka, obie nieżyjące). W ewidencji gruntów i budynków zostali ujawnieni spadkobiercy do ½ nieruchomości.

Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości złożony został w celu udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15kV w ramach zadania pn. ,,Budowa GPZ Fitowo wraz z linią WN110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV”. 
Zgodnie z art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została podana do publicznej wiadomości dnia 7 czerwca 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na łamach gazety ,,Dziennik Gazeta Prawna” oraz ,,Gazeta Nowomiejska”, a także na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (https:/powiat-nowomiejski.pl/, http://www.bip.powiat-nowomiejski.pl/) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i Urzędzie Gminy w Biskupcu. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby, które wykazały, iż przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości co skutkowało wszczęciem niniejszego postępowania.
Stosownie do art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania wyżej wskazanego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (uważa się za prawidłowo doręczone).
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz w Urzędzie Gminy w Biskupcu, a także zamieszczone na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego (https:/powiat-nowomiejski.pl/, http://www.bip.powiat-nowomiejski.pl/) dnia 13 sierpnia 2019 r. Według art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron o czynnościach administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub innej formie publicznego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub., ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godz. 7.15 do 14.00 oraz mają możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a także złożenia dodatkowych dokumentów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ponownie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym pt: „Partner”. Program jest adresowany do osób pełnoletnich, które nie radzą sobie z kontrolowaniem niewłaściwych zachowań i emocji oraz stosujących przemoc wobec najbliższych. 
Celem głównym programu jest psychoedukacja osób stosujących przemoc wobec najbliższych w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników. 
Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. programie odbędzie się w dniu 4 września 2019 r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, III piętro, sala nr 6. 
Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Wolak nr tel. 56 474 31 96.

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j. ze zm.) informuję, że dla obszaru powiatu nowomiejskiego została utworzona powiatowa baza Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Baza danych obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami.

czwartek, 01 sierpień 2019 11:51

Informacja o realizacji programu "Aktywny samorząd"

Napisane przez

UWAGA!!!

PFRON przywraca dofinansowania na wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, które:

• posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

• są zatrudnione lub uczą się;
• są w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej (osoby poza wiekiem aktywności zawodowej mogą uzyskać wsparcie w programie tylko w przypadku, jeśli są zatrudnione);
• posiadają dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Jeżeli osoba niepełnosprawna nie będzie zatrudniona lub nie będzie się uczyć, to warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON, co do uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Ważne: Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) posiadane przez osobę niepełnosprawną i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest równoznaczne z pozytywną opinią eksperta PFRON.
Maksymalna kwota dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wynosi 10.000 zł, natomiast minimalny udział własny wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu wózka.
Niebawem dostępny będzie formularz wniosku wraz z załącznikami w ramach realizacji Modułu I Obszar C zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pok. Nr 4 lub pod numerem telefonu 56 474 31 96.

 

Osoba do kontaktu: Karolina Zaleś.

W poniedziałek 29 lipca 2019 Nowomiejska Policja obchodziła rocznicę 100-lecia powołania do życia Policji Państwowej. Uroczystość rozpoczęła się w samo południe od odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej zamordowanych wiosną 1940 roku funkcjonariuszy policji państwowej przez NKWD. Przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim ustawił się poczet sztandarowy wraz z kompanią honorową oraz zaproszonymi gośćmi. Wśród oficjalnych gości znaleźli się: Senator RP Bogusława Orzechowska, przedstawiciele Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, wójtowie gmin z terenu Powiatu Nowomiejskiego. Na uroczystość przybyli także Komendanci Powiatowi Policji z sąsiednich powiatów oraz członkowie rodzin tragicznie pomordowanych funkcjonariuszy. Liczne grono przybyłych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim insp. Jacek Drozdowski. Uczestnicy święta przemaszerowali do nowomiejskiej bazyliki, gdzie odbyła się msza święta. Następnie w Miejskim Centrum Kultury zostały wręczone awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy nowomiejskiej policji. W uroczystości wziął również udział Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinspektor Tomasz Klimek, który niedawno otrzymał nominację generalską. Z ust Pana Generała padły słowa uznania dla funkcjonariuszy nowomiejskiej policji za trud pracy oraz wypracowanie wysokich standardów poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu Nowomiejskiego.

Tekst i zdjęcia: OP

23 lipca 2019 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się kolejne szkolenie przeznaczone dla rodziców zastępczych z terenu powiatu nowomiejskiego „Dziecko w okresie dorastania-wyzwania rodzica zastępczego, trudy dziecka. Jak to pogodzić”. Szkolenie poprowadziła psycholog Pracowni Psychologicznej SYMETRIA, Pani Joanna Magajewska-Karczewska. Tematyka szkolenia dostosowana była do potrzeb rodzin zastępczych. W ramach warsztatów zostały poruszone następujące zagadnienia „bunt w wieku dorastania: norma czy niebezpieczeństwo; czerwone alerty dla rodzica zastępczego: kiedy dziecko łamie prawo, rola rodzica zastępczego; kiedy wspierać, a kiedy karać?, nauka odpowiedzialności u dziecka”. Ponadto w ramach szkolenia uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i konsultacji indywidualnych z osobą prowadzącą zajęcia.  Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.

Tekst i zdjęcia: PCPR

niedziela, 28 lipiec 2019 15:52

Informacja z X Sesji Rady Powiatu

Napisane przez

Podczas X Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 lipca 2019 Rada Powiatu podziękowała za długoletnią pracę pani Halinie Bartkowskiej, która po czterdziestu jeden latach pracy, w tym ponad dwudziestu - na stanowisku Skarbnika Powiatu, odchodzi na zasłużoną emeryturę. Pani Bartkowska pracowała w Starostwie Powiatowym od początku istnienia powiatu i cały czas na stanowisku Skarbnika Powiatu. Współtworzyła urząd, współpracowała z sześcioma starostami i radami powiatu sześciu kadencji. W pamięci wszystkich zapisze się jako osoba o ogromnym doświadczeniu i dużej życzliwości, potrafiąca w przystępny i zrozumiały sposób objaśniać tajniki finansów powiatu.
Rada Powiatu na wniosek Starosty powołała na stanowisko Skarbnika pana Sebastiana Kińskiego. Nowo powołany Skarbnik Powiatu pracuje w nowomiejskim Starostwie od 2004, w tym od kwietnia 2010 – na stanowisku Głównego Księgowego. Obejmie funkcję z dniem 30 lipca 2019.
Gratulacje otrzymała również pani Katarzyna Trzaskalska, która wygrała konkurs i od 1 lipca 2019 sprawuje funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Tekst i zdjęcia: BR

4 lipca 2019 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu strategii rozwoju województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Konsultacje zostały zorganizowane przez Starostę Nowomiejskiego z inicjatywy Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na spotkaniu gościli min. Marszałek Województwa Pan Gustaw Marek Brzezin, Pani Lidia Wójtowicz - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Radna Sejmiku Województwa Pani Jolanta Szulc, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z terenu powiatu,  przedstawicie radnych powiatowych, przedstawiciele służb, straży i jednostek powiatu. Spotkanie  otworzył Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak. Podczas spotkania Pani Lidia Wójtowicz przedstawiła założenia zawarte w projekcie strategii województwa. Dyskusja nad projektem została zdominowana przez zagadnienia dotyczące podniesienia znaczenia drogi krajowej nr 15, drogi wojewódzkiej nr 538 , możliwości rozwojowych w Obszarach Strategicznej Interwencji zdefiniowanych w strategii oraz rozbudowie infrastruktury turystycznej w szczególności kontynuowaniu budowy ścieżki rowerowej łączącej Brodnicę z Iławą a przebiegająca przez Powiat Nowomiejski (dawna linia kolejowa).

Tekst: FP

28 czerwca 2019 w sali narad Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, a także zaproszeni goście. Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zapoznali się z informacją przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji dotyczącą kształtowania bezpiecznej przestrzeni, czyli świadomego wpływ człowieka na infrastrukturę w celu poprawy bezpieczeństwa. Informacje te dotyczą zapobiegania przestępczości poprzez projektowanie środowiska. Wskazano tutaj miejsca, które uznaje się za zagrożone, a wśród nich miejsca o ograniczonej widoczności, czy też opuszczone. Przedstawiono cechy środowiska ułatwiające przestępstwa, oraz strategię CPTED (Zapobiegania Przestępczości Poprzez Projektowanie Środowiska) składającą się z następujących elementów: naturalna obserwacja, naturalna kontrola dostępu, wyodrębnienie terenu, zarządzanie i konserwacja. Po szczegółowym omówieniu elementów podano przykłady zastosowania CPTED m.in. przystanek autobusowy i zastosowanie przezroczystych materiałów do wykonania ścian, co powoduje doskonałą widoczność osób na przystanku jak i tych podchodzących do niego. Pierwszy projekt w Polsce stworzony według tych reguł to osiedle w Siechnicach pod Wrocławiem.
W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z kompetencjami i procedurami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w przypadku oddania do użytkowania obiektów budowlanych wykonywanych niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę i projektem budowlanym. Omówione zostały warunki uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jak również potrzebne dokumenty do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Następnie Inspektor przybliżył jak wygląda kontrola budowlana. Podkreślił, że nie przestrzeganie obowiązków przez inwestorów zgodnie z zapisami prawa budowlanego grozi sankcjami karnymi, jak również może stanowić powód nieuwzględnienia wypłaty odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego.
Na posiedzeniu Komisja omówiła również zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które dzielą się na zadania realizowane w ramach ochrony roślin i techniki, nadzoru nad zdrowiem roślin i nasiennictwa. Podczas omawianych zadań szczególną uwagę zwrócono na utylizację opakowań po nawozach. Członkowie Komisji wraz z przedstawicielem WIORiN apelują do rolników, użytkowników nawozów, aby opakowania po nawozach traktować jako opakowania szkodliwie niebezpieczne, w związku z tym należy puste i trzykrotnie wypłukane opakowania zwrócić do sklepu, który prowadzi zbiórkę. Rolnik nie ma obowiązku okazywania dowodu zakupu. Zwrot opakowań po środkach ochrony roślin do punktów sprzedaży daje gwarancję, że zostaną one zagospodarowane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.
Następnie Komisja zapoznała się z obszarową oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie naszego powiatu za rok ubiegły, przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia był prowadzony zarówno przez przedstawicieli PPIS, jak również przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej. Dlatego PPIS pobrało 200 próbek celem wykonania analiz fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych. Z kolei w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom powiatu wodę pobrały 195 próbek. Na ich podstawie stwierdzono w wodociągach Nowe Miasto Lubawskie, Szwarcenowo, Nawra obecność bakterii z grupy Coli. W wodociągu w Gwiździnach stwierdzono przekroczenie zawartości jonu amonowego, manganu, żelaza, barwy, mętności, zapachu. W związku z powyższym spowodowało to wyłączenie tych ujęć z eksploatacji do czasu poprawy sytuacji. Na chwilę obecną, takie zagrożenia nie występują.
Kolejny istotny temat, jaki został omówiony na posiedzeniu to przygotowanie powiatu do sezonu letniego. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przedstawiły w tym zakresie swoje działania, wzorowane na latach ubiegłych. Z przedstawionych relacji wynika, że w tym zakresie podjęto już i będą podejmowane właściwe działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek dla mieszkańców powiatu oraz osób czasowo przybywających na wypoczynek. Jedyna rzecz, jaka może nie zadawalać, to brak w okresie wakacji kąpielisk z właściwą obsługą i warunkami, jakie winne spełniać takie miejsca. Niestety, koszty z tym związane wydają się niemożliwe do zrealizowania przez potencjalnych administratorów takich miejsc. Dlatego też tylko w okresie od 17 lipca do 16 sierpnia w Ośrodku Wypoczynkowym Cedrob zorganizowano miejsce do okazjonalnego wykorzystania do kąpieli wraz z ratownikiem. W pozostałych przypadkach niestety brak wyznaczonych miejsc z takimi osobami, w związku z tym członkowie Komisji gorąco apelują do osób kąpiących o zachowanie maksimum zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z kąpieli.
Na zakończenie posiedzenia, Komisja zajęła się omówieniem tematu dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Rozwoje Edukacji omówiła zajęcia prowadzone przez pedagoga PCRE z uczniami różnych szkół z terenu powiatu nowomiejskiego w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Były to m.in. zajęcia „Owce w sieci”, zajęcia „3,2,1… Internet!” i zajęcia warsztatowe o zagrożeniach związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Ideą zajęć było propagowanie bezpiecznego korzystania z sieci przy użyciu popularnych i lubianych przez dzieci metod: kreskówek, łamigłówek i innych form edukacji poprzez zabawę. W zajęciach wzięło udział łącznie 461 uczestników.

02.07.2019 P.W.