Aktualności_3

Aktualności_3 (8)

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety , w formie pisemnej  na adres:  Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektronicznej (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 15.10.2019.


Zaproszenie

W związku z opracowywaniem projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w a1rt. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 15.10.2019 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 15).

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/282/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety , w formie pisemnej  na adres:  Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne j(na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 15.10.2019.


Zaproszenie

W związku z opracowywaniem projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/282/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w a1rt. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 15.10.2019 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1  (pokój nr 15).

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/283/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres:  Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne j(na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 15.10.2019.


Zaproszenie

W związku z opracowywaniem projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/283/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w a1rt. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 15.10.2019 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 ( pokój nr 15).

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres:  Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektronicznej (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP) w terminie od dnia 26 września 2019 r. do dnia 4 października 2019 r.


W związku z opracowywaniem projektu „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”  Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się  3 października 2019 r. o godz. 14.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1  (pokój nr 15).

Na podstawie art. 7d i 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j.) w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze Gminy Grodziczno położonej w powiecie nowomiejskim, Starosta Nowomiejski z a w i a d a m i a, że w terminie od 07-10-2019 do 25-10-2019 r. (tj.15 dni roboczych) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3, pokój nr 22 (parter) w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie klas obiektów: budynek, obiekt trwale związany z budynkiem. dla obszaru Gminy Grodziczno. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

GK.6853.3.2019

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 13.09.2019 r.


D E C Y Z J A
Na podstawie art. 124 ust.1a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 104, 107, 108 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2019 r. złożonego przez Energa - Operator S.A. z/s w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Bożenę Krzymińską w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości Starosta Nowomiejski
o r z e k a
1. Zezwolić ENERGA OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku na niezwłoczne zajęcie nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2, o powierzchni 0,7435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW EL1N/0000800/0, w której jako właściciele widnieją do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½  Marzena Katarzyna Płachecka (obie nieżyjące), w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Nowomiejskiego nr GK.6853.3.2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ograniczeniu sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości gruntowej.
2. Nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

U Z A S A D N I E N I E
Wnioskiem z dnia 8 maja 2019 r. Znak GPZ-FIT/2651/2019/BK Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Panią Bożenę Krzymińską, wystąpiła do Starosty Nowomiejskiego o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2, o powierzchni 0,7435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW EL1N/0000800/0, w której jako właściciele widnieją do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½ Marzena Katarzyna Płachecka (obie nieżyjące), objętej decyzją Wójta Gminy Biskupiec o lokalizacji inwestycji celu publicznego celem realizacji inwestycji pn. ,,Budowa GPZ Fitowo wraz z linią WN110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV” polegającej na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15 kV na części przedmiotowej nieruchomości, ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Decyzją z dnia 12 września 2019 r. nr GK.6853.3.2019 Starosta Nowomiejski ograniczył sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2, o powierzchni 0,7435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW EL1N/0000800/0, przez zezwolenie Wnioskodawcy Energa Operator SA z/s w Gdańsku, na wykonanie prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Budowa GPZ Fitowo wraz z linią WN110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV” polegających na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15 kV na części przedmiotowej nieruchomości zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Zgodnie z treścią art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony) lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na wniosek podmiotu, który będzie realizował cel publiczny, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaję się rygor natychmiastowej wykonalności.
W niniejszej sprawie wnioskodawca wskazuje, że przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia poprzedzone było szeregiem analiz zapotrzebowania w energię elektryczną na terenie Gminy Biskupiec. Inwestor na podstawie analizy zwiększenia zapotrzebowania w energię elektryczną oraz możliwości przyłączeń nowych odbiorców realizuje inwestycję budowy GPZ Fitowo z linią 110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV. Realizacja inwestycji ma na celu uniknięcie istotnych problemów z pokryciem zapotrzebowania na energię elektryczną i jej bezprzerwową dostawę, a ponadto stanowiącej niezbędny element systemu poprawy bezpieczeństwa użytkowania (w tym zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi), co w sposób bezsprzeczny wykazuje zaistnienie realnych przesłanek uprawniających do wydania decyzji o natychmiastowym zajęciu nieruchomości.
Ponadto wnioskodawca wskazał, że jest to inwestycja celu publicznego, służąca zlikwidowaniu większości problemów związanych z zasilaniem w energię elektryczną dużej części regionu i Państwa. Konieczność realizacji zadań niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego regionu i Państwa, czy też służących zapewnieniu jemu lepszego potencjału energetycznego, stanowi interes społeczny w rozumieniu art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a charakter tego interesu świadczy o jego znacznej wadze.
W związku z powyższym w ocenie organu spełnione zostały przesłanki do wydania decyzji zezwalającej na zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności. Stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Publiczne ogłoszenie decyzji nastąpi dnia 13 września 2019 r.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko –Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia do Starosty Nowomiejskiego o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1. Strony postępowania.
2. a/a.

Sporządził/a: Katarzyna Osmańska
Sprawę prowadzi Katarzyna Osmańska

Na podstawie art. 124 w związku z art. 124a i art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 104 , art. 107 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2019 r. (wpłynął 13 maja 2019 r.) Znak GPZ-FIT/2651/2019/BK złożonego przez Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Bożenę Krzymińską w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2, o powierzchni 0,7435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW EL1N/0000800/0, przez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej oraz wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności, Starosta Nowomiejski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

o r z e k a
1. ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2, o powierzchni 0,7435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW EL1N/0000800/0, w której jako właściciele widnieją do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½ Marzena Katarzyna Płachecka (obie nieżyjące), objętej decyzją Wójta Gminy Biskupiec o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13 listopada 2018 r. Nr CP.KRŚ.6733.19.6.2018.DP, przez zezwolenie Wnioskodawcy Energa Operator SA z/s w Gdańsku, na wykonanie prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Budowa GPZ Fitowo wraz z linią WN110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV” polegających na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15 kV na części przedmiotowej nieruchomości
zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Całkowita powierzchnia wnioskowanego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości z podziałem na część trwałą i czasową wynosi odpowiednio 56 m2 oraz 352 m2. Powierzchnia ograniczenia oznaczona jest na załączniku nr 1.
2. zobowiązać Energa Operator SA z/s w Gdańsku do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac wskazanych w pkt 1.
U Z A S A D N I E N I E
Wnioskiem z dnia 8 maja 2019 r. Znak GPZ-FIT/2651/2019/BK Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Panią Bożenę Krzymińską, wystąpiła do Starosty Nowomiejskiego o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2, o powierzchni 0,7435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW EL1N/0000800/0, w której jako właściciele widnieje do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½ Marzena Katarzyna Płachecka (obie nieżyjące), objętej decyzją Wójta Gminy Biskupiec o lokalizacji inwestycji celu publicznego celem realizacji inwestycji pn. ,,Budowa GPZ Fitowo wraz z linią WN110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV” polegającej na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15 kV na części przedmiotowej nieruchomości, ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji celu publicznego, która jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu zgodna z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planowana inwestycja jest zgodna z decyzją Wójta Gminy Biskupiec z dnia 13 listopada 2018 r. Nr CP.KRŚ.6733.19.6.2018.DP, o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W złożonym wniosku Wnioskodawca określił, iż prace na przedmiotowej nieruchomości związane z planowaną inwestycją będą obejmowały założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15 kV. Prace wykonane będą przy użyciu sprzętu budowlanego. Po zakończeniu robót budowlanych teren zostanie uprzątnięty i uporządkowany. W trakcie prowadzenia robót budowlanych właściciel nieruchomości będzie zobowiązany powstrzymywać się od działań na nieruchomości w granicach terenu zajęcia uniemożliwiających lub utrudniających założenie i przeprowadzenie w/w przewodów i urządzeń, zaś po ich zakończeniu obowiązany będzie znosić fakt istnienia na gruncie przewodów i urządzeń, a także udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z ich utrzymaniem. Całkowita powierzchnia wnioskowanego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości z podziałem na część trwałą i czasową wynosi odpowiednio 56 m2 oraz 352 m2.
Stosownie do art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, a także w przypadku gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
W księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości jako właściciele widnieją do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½ Marzena Katarzyna Płachecka, obie nieżyjące. Na podstawie dołączonego przez Wnioskodawcę do złożonego wniosku pisma z Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim I Wydział Cywilny z dnia 12 marca 2019 r.. Sygnatura akt I Ns 141/18 wynika, iż w tut. Sądzie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Irenie Chełkowskiej, natomiast nie odnotowano toczącego się postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Marzenie Płacheckiej. W związku z czym nieruchomość- działka 56/2 położona w obrębie Fitowo, gmina Biskupiec uzyskała status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami), dla której możliwe jest wydanie przedmiotowej decyzji, zgodnie z dyspozycją art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami

Mając na uwadze przepisy art. 113 ust. 5, 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 2 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, Starosta Nowomiejski dnia 7 czerwca 2019 r. podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, do zgłoszenia swoich praw w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu ogólnopolskim na łamach gazety ,, Dziennik Gazeta Prawna” oraz na łamach gazety ,,Gazeta Nowomiejska”, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz w Urzędzie Gminy w Biskupcu.
W terminie dwóch miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, które wykazały, iż przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania. O wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, Starosta Nowomiejski zawiadomił w ogłoszeniu, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zostało zamieszczone na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i w Urzędzie Gminy w Biskupcu. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania nie zgłosiły się żadne osoby i nie wpłynęły żadne wnioski.
Pismem z dnia 12 sierpnia 2019 r. Starosta Nowomiejski wystąpił do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim o wydanie Prawomocnego Orzeczenia Sądu w sprawie nabycia spadku po zmarłej Irenie Chełkowskiej oraz o udostępnienie danych adresowych spadkobierców. Prawomocne Orzeczenie Sądu Sygnatura akt I Ns 141/18 w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej Janinie Chełkowskiej zostało odebrane w Sądzie w dniu 29 sierpnia 2019 r., jednak Sąd nie udostępnił zgodnie ze złożonym wnioskiem danych adresowych spadkobierców. Postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone i zakończone tylko po jednym ze zmarłych właścicieli, w związku z czym nieruchomość ma nadal nieuregulowany stan prawny.

Dnia 13 sierpnia 2019 r. organ zawiadomił strony o zakończeniu postępowania. W ewidencji gruntów i budynków widniał tylko adres do jednego ze spadkobierców, w związku z czym tylko do niego zostało wysłane zawiadomienie o zakończeniu postępowania i o możliwości zapoznania się z aktami w przedmiotowej sprawie i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.
Biorąc pod uwagę nieuregulowany stan prawny nieruchomości oraz fakt, iż planowana inwestycja stanowi cel publiczny Starosta Nowomiejski uznał, że zostały spełnione przesłanki warunkujące dopuszczalność wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości.
W sprawie wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie wyżej opisanej nieruchomości i nadanie wnioskowanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wydana zostanie odrębna decyzja.
Ponadto Wnioskodawca wniósł o ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości zawiadomienia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego. Starosta Nowomiejski uznał, że brak jest przesłanek prawnych do uwzględnienia tego żądania w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 124 ust. 4 Energa – Operator S.A. z/s w Gdańsku ma obowiązek przywrócenia przedmiotowej nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego byłoby niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jednocześnie, właściciel nieruchomości ma obowiązek udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii, na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. Stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Publiczne ogłoszenie decyzji nastąpi dnia 12 września 2019 r.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko –Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia do Starosty Nowomiejskiego o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Nowe Miasto Lubawskie 18 września 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z Uchwałą Nr 24/157/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w terminie od 17 lipca do 31 sierpnia 2019 r. trwały konsultacje dot. projektu Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015-2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po ewaluacji. Zawiadomienie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz opublikowane w serwisie prasowym Monitor Urzędowy z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Uchwały, w postaci ankiety w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Do dnia 31 sierpnia 2019 r. wpłynęła 1 ankieta z propozycją zmiany nazwy i okresu realizacji zadania wpisanego pod numerem III.1.4.16 w sposób odpowiadający nazwie zadania zapisanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz w okresie umożliwiającym pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację. Uwagę uznano za zasadną.


W związku z trwającymi pracami dot. ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015-2022 Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza do udziału w konsultacjach, które będą trwały od 17 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Projekt strategii po ewaluacji oraz ankieta dostępne są u koordynatora zespołu do opracowania strategii (Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3, pokój nr 112) oraz na stronie www.powiat-nowomiejski.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu. Propozycje i uwagi można zgłaszać na formularzu ankiety osobiście u koordynatora (Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 pok. nr 112) lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaje się do równocześnie publicznej wiadomości informację o odstąpieniu przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015-2022. Odstąpienie od przeprowadzenia oceny zostało uzgodnione z właściwymi organami, tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie.