Aktywny samorząd

czwartek, 19 wrzesień 2019 13:29

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „Aktywny samorząd” Moduł II !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż z dniem 24.09.2019 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 10.10.2019 r. osobiście, listownie bądź za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://sow.pfron.org.pl. Przypominamy, że osobom niepełnosprawnym, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przysługuje zwiększenie dodatku na pokrycie kształcenia, nie więcej niż o 800 zł. W celu uzyskania instrukcji utworzenia Profilu Zaufanego można odwiedzić poniższe strony internetowe:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki, złożonego drogą elektroniczną, należy wypełnić wymagane załączniki, a następie dołączyć je w formie skanu do złożonego wcześniej na platformie SOW wniosku . Wykaz wymaganych załączników:

1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
2. Zaświadczenie z uczelni
3. Zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)
4. Informacje o osobie reprezentującej Wnioskodawcę – Opiekun prawny lub pełnomocnik (o ile dotyczy)
5. Oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)
6. Klauzulę informacyjną.

Szczegółowe informacje na temat programu System Obsługi Wsparcia dostępne są na stronie internetowej: portal-sow.pfron.org.pl lub pod nr tel. 56 474 31 96.

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/z-profilem-zaufanym-naprawde-warto/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/juz-ponad-300-powiatow-w-polsce-podpisalo-porozumienie-i-wdraza-system-sow/

https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator


poniedziałek, 09 wrzesień 2019 15:05

Zmiany w naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że w związku z przystąpieniem Powiatu Nowomiejskiego do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w następujących formach:

  • za pośrednictwem portalu SOW, na stronie internetowej: sow.pfron.org.pl,
  • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim pok. nr 4, w terminie od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r., w godz. od 9.15 do 11.15,
  • listownie na adres siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie (o dacie wpływu wniosku decyduje data stempla pocztowego).

W związku z wprowadzoną przez PFRON modyfikacją dokumentu pn. Kierunki działań (…) w 2019 r. osobom niepełnosprawnym, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przysługuje zwiększenie dodatku na pokrycie kształcenia, nie więcej niż o 800 zł.
Dostęp do Systemu SOW jest bezpłatny. Podstawowym i jedynym warunkiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania jednego z narzędzi autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Szczegółowe informacje na temat programu System Obsługi Wsparcia dostępne są na stronie internetowej: portal-sow.pfron.org.pl lub pod nr tel. 56 474 31 96.
W związku z trwającymi pracami wdrożeniowymi systemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w najbliższym czasie poinformuje o terminie uruchomienia naboru wniosków w wersji elektronicznej.


30-08-2018

UWAGA STUDENCI!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuje, iż z dniem 01.09.2018 r. rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu powiatu nowomiejskiego z orzeczonym umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności pobierające naukę w szkole wyższej, policealnej lub mające kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu w siedzibie Centrum przy ul. Grunwaldzkiej 3 do dnia 10.10.2018 r. w godzinach od 9.15 do 15.15. Szczegółowe informacje na temat realizacji programu dostępne są pod nr telefonu (56) 474 31 96 oraz w siedzibie Centrum w pokoju nr 4, natomiast wnioski o dofinansowanie można pobierać osobiście bądź też ze strony internetowej www.pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl.


07-02-2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuje, że kontynuuje w 2018 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu (tj. osób niepełnosprawnych) w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.
W ramach realizacji programu dofinansowanie obejmuje następujące obszary pomocy:
MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
–   Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
–   Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 – Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
2) MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
Nabór wniosków w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 rozpocznie się w dniu 01.03.2018 r. i potrwa do dnia 30.03.2018 r. Wnioski na kolejny rok akademicki 2018/2019 będą przyjmowane od 01.09.2018 r. do 10.10.2018 r. Natomiast w ramach Modułu I wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 03.04.2018 r. do dnia 30.08.2018 r., z tym, że przyjmuje się w danym roku dwa cykle rozpatrywania wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym:
•    wnioski złożone od 03.04.2018 r. do 30.06.2018 r. będą rozpatrywane w ramach pierwszego cyklu,
•    wnioski złożone od 01.07.2018 r. do 30.08.2018 r. będą rozpatrywane w ramach drugiego cyklu.

Wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby do 16-go roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w programie. Informacje te można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, pok. nr 4 w godz. 1115-1515 lub pod nr tel. 56 47 431 96, a także na stronie internetowej pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd” oraz na stronie internetowej PFRON.

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Termin

Opis

28.02.2018

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie 
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

30.03.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

23.04.2018

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.10.2018

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków
o dofinansowanie
 w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

04.12.2018

Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

15.04.2019

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 roku

30.08.2019

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku  
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

_____________________________________________________________


INFORMACJA DLA ADRESATÓW PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuję, że od dnia 1 kwietnia 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Modułu I. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do dnia 30 sierpnia 2017 roku.   Realizator określa w 2017 roku dwa cykle rozpatrywania wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym:

  • I cykl – od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
  • II cykl – od 01.07.2017 r. do 30.08.2017 r.

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku:

 

01.03.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (I cykl 2017)

30.03.2017

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie  w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (I cykl 2017)

28.04.2017

Termin zawarcia umowy sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks)

01.09.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (II cykl 2017)

10.10.2017

Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach programu (II cykl 2017)

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, pokój nr 4 w godzinach od 11:15 do 15:15 oraz za pośrednictwem poczty.
Osoba do kontaktu: Karolina Zaleś, nr tel. 56 474 31 96 w godz. 11:15 – 15:15.
_____________________________________________________________

Uwaga – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.


W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:


1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy. Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
a. do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
b. do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
c. do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
d. do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
e. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.


3. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;
4. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;
5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
6. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.

 

INFORMACJA DLA ADRESATÓW PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”
08-03-2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuję, że od dnia 15 kwietnia 2016 roku rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Modułu I. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do dnia 30 sierpnia 2016 roku. Realizator określa w 2016 roku dwa cykle rozpatrywania wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym:

I cykl – od 15.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

II cykl – od 01.07.2016 r. do 30.08.2016 r.

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:

 

15.03.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (I cykl 2016)

15.04.2016

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (I cykl 2016)

31.05.2016

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do 15.04.2016

01.09.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (II cykl 2016)

10.10.2016

Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach programu (II cykl 2016)

 

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, pokój nr 4 w godzinach od 11:15 do 15:15 oraz za pośrednictwem poczty.

Osoba do kontaktu: Karolina Zaleś, nr tel. 56 474 31 96 w godz. 11:15 – 15:15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dla beneficjentów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - 25.02.2016

Informujemy, że w dniu 22 lutego 2016 r. Zarząd PFRON przyjął "Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Program finansowany jest ze środków PFRON.
W roku 2016 w ramach programu realizowane będą następujące zadania:
Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie do zadań w ramach programu „Aktywny samorząd” w roku 2016 upływa:
1) dla Modułu I –  dnia 30 sierpnia 2016 r.
2) dla Modułu II:
dnia 30 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).
Szczegółowe informacje nt. programu na stronie PFRON http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html
Druki wniosków oraz termin rozpoczęcia przyjęć wniosków o dofinansowanie w ramach programu zostaną ogłoszone odrębnym komunikatem w terminie późniejszym.


 

Informacja dla beneficjentów pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. ulegają zmianie godziny obsługi interesantów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Obsługa programu odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 11.15 – 15.15 .
Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, pok. nr 4 lub pod nr tel. 56 47 431 96, a także na stronie internetowej pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl.


 

Uwaga adresaci pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym bądź znacznym zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym finansowanego ze środków PFRON mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3, pokój nr 4 w godz. od 8.00 - 12.00 , począwszy od dnia 01.09.2015 r. do 10.10.2015 r. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl w zakładce Aktywny samorząd lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR. Przypominamy, że dzięki uczestnictwu w powyższym programie możliwe jest uzyskanie wsparcia na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne (czesne) oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuje, że wszystkie osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym bądź znacznym oraz osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu nowomiejskiego mogą w dalszym ciągu ubiegać się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Głównym celem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Adresaci programu mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Modułu I do kursów i egzaminów na prawa jazdy kat. B oraz szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego. Finansowe wsparcie mogą  też otrzymać właściciele wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Wsparcie to obejmuje pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka. Program przewiduje również możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne oraz pomoc w utrzymaniu sprawności tej protezy. Aktywni zawodowo rodzice posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą wnioskować o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu bądź żłobku. Moduł II przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole wyższej, policealnej lub kolegium oraz które mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami są przyjmowane w trybie ciągłym  w przypadku Modułu I do dnia 30 sierpnia danego roku realizacji programu, natomiast w ramach Modułu II dla roku akademickiego 2015/2016 od 01.09.2015 r. do 10.10.2015 r.
Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, pok. nr 4 w godz. 8.00-12.00 lub pod nr tel. 56 47 431 96.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej BIP oraz w siedzibie PCPR od 1 kwietnia 2015 r. udostępnione są nowe druki wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej BIP oraz w siedzibie PCPR od poniedziałku tj. 9 marca  br. udostępnione będą nowe druki wniosków o dofinansowanie do Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy naboru wniosków do Modułu II obowiązujące w 2015 roku:

1)  semestr letni 2014/2015 – od dnia 9 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r.,
2)  semestr zimowy 2015/2016 – od dnia 1 września 2015 r. do dnia 10 października 2015 r.  


Uwaga Wnioskodawcy pilotażowego programu „Aktywny samorząd”!

Zarząd PFRON uchwałą nr 13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Z treścią ww. dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu. Osoby niepełnosprawne, zamieszkujące teren powiatu nowomiejskiego, zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o oczekiwanie na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków, który zostanie ogłoszony w formie odrębnego komunikatu umieszczonego na niniejszej stronie internetowej. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustalił PFRON i tak, w przypadku:


Modułu I:

  • do dnia 30 sierpnia 2015 r.

Modułu II:

  • do dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),
  • do dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

Więcej informacji nt. programu można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim lub pod numerem telefonu 56 47 431 96.


Uwaga adresaci pomocy Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Przypominamy, że do 30 września 2014 r. można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie do Modułu II obejmującego pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, przy ul. Grunwaldzkiej 3, pokój nr 4.
Szczegółowe informacje:
tel. 56 47 431 96
Wniosek z załącznikami do pobrania znajduje się TUTAJ.


Uwaga adresaci pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

  1. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I można składać do dnia 30 sierpnia,
  2. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II można składać do dnia 30 września.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (PCPR), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

 


Uwaga adresaci pomocy Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

W związku z podjętą przez Radę Nadzorczą PFRON w dniu 9 czerwca 2014 r. uchwałą nr 9/2014 dotyczącą zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informuję, że uległ skróceniu termin naboru wniosków do Modułu I.
Zgodnie z podjętą uchwałą przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia danego roku realizacji programu.


Osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem dofinansowania kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2013/2014 będą mogły składać wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3 pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.15 do 15.00 począwszy od dnia 11.03.2014 r. do 30.03.2014 r.
Wnioski złożone po tym terminie, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków tj. po 30.09.2014 r.
Druki wniosków dostępne będą na stronie internetowej www.pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl w zakładce „Pilotażowy program Aktywny samorząd” od dnia 11.03.2014 r.
Nabór wniosków do Modułu I w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” rozpocznie się od dnia 01.04.2014 r.


Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obecnie obowiązujących zasad realizacji programu:

30.03.2014

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza

31.05.2014

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza

30.09.2014

Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu

31.01.2015

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)

30.06.2015

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Czytany 6023 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 wrzesień 2019 13:43