Umowa o sprzedaży, a gwarancja

Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Różnice między uprawnieniami wynikającymi z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a gwarancją.

Poniższe zestawienie dotyczy umów zawartych przed 25 grudnia 2014.

 

ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ 

 GWARANCJA

 Kiedy ma zastosowanie?

Zawsze po zawarciu umowy sprzedaży konsumenckiej, obowiązuje z mocy prawa. Jeżeli zostanie udzielona przez gwaranta /producenta, importera, sprzedawcę/. Nie ma obowiązku udzielania gwarancji.

 Do kogo należy złożyć reklamację?

Do sprzedawcy, czyli przedsiębiorcy, od którego zakupiliśmy towar konsumpcyjny. Do reklamacji nie jest potrzebny właściciel ani kierownik sklepu – każda osoba pracująca w sklepie jest „sprzedawcą”. W miejsce wskazane w gwarancji. Może to być punkt serwisowy, albo sprzedawca, albo producent /określone jest to w gwarancji/.

 W jakim terminie od daty zakupu można składać reklamację?

Można to zrobić w ciągu dwóch lat od daty wydania towaru. Termin powinien być określony w gwarancji, nie ma jednego obowiązującego wszystkich terminu trwania gwarancji. Jeżeli termin ten jest krótszy niż dwa lata – warto się zastanowić, czy warunki gwarancji są dla konsumenta korzystne.

 W jakim terminie od ujawnienia się niezgodności z umową można składać reklamację?

Można to zrobić w terminie dwóch miesięcy. Jeżeli tego nie zrobi traci uprawnienia do reklamowania. Nie ma żadnych ogólnych zasad – termin może być ewentualnie określony w gwarancji.

 Z jakich przyczyn konsument ma prawo złożyć reklamację?

Przyczyna to niezgodność towaru z umową, co może wynikać z następujących powodów:

 • towar nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
 • właściwości towaru nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju,
 • towar nie odpowiada oczekiwaniom dot. tego rodzaju towaru, które wynikają z zapewnień sprzedawcy lub producenta /podawanych np. w reklamie/,
 • towar  został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony przez sprzedawcę albo przez kupującego, jeśli ten ostatni postępował zgodnie z instrukcją otrzymaną przy sprzedaży.
Przyczyny te są podane w gwarancji, zwykle jest to popsucie się sprzętu; zwykle gwarant określa, jakich usterek nie obejmuje gwarancja.
Należy sprawdzić, czy gwarant faktycznie za coś odpowiada, czy być może wymieniając uszkodzenia i usterki, które nie są objęte gwarancją , chce przekonać konsumenta, ze nie powinien w ogóle składać reklamacji.

 W jakim terminie konsument ma być poinformowany o tym, czy jego reklamacja została uznana?

Niezwłocznie.
Jeśli sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania konsumenta w ciągu 14 dni –uważa się, ze reklamacja została uznana. Ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji oznacza dostarczenie na adres podany przez konsumenta pisemnej odpowiedzi – konsument nie musi chodzić do sklepu, żeby się dowiedzieć, co z jego reklamacją.
Termin powinien być określony w gwarancji. Jeśli termin ten jest dłuższy niż 14 dni – warto się zastanowić, czy warunki gwarancji są dla konsumenta korzystne.

 Czego może żądać konsument?

 • Konsument może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez:
 • wymianę na nowy,
 • nieodpłatną naprawę,
  chyba, że wymiana lub naprawa są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, np. narażają konsumenta na duże niedogodności.

W takiej sytuacji konsument ma prawo żądać:

 • zwrotu pieniędzy /odstąpienia od umowy/ lub obniżenia ceny.

Konsument nie może odstąpić od umowy jeśli niezgodność jest nieistotna.

Możliwości określone w gwarancji, zwykle jest to bezpłatna naprawa w wyznaczonym punkcie serwisowym. Jeśli gwarant nie określa po ilu naprawach konsument będzie mógł wymienić towar na nowy – warto się zastanowić, czy warunki gwarancji są dla konsumenta korzystne.

 W jakiej formie należy składać reklamacje?

Najbezpieczniej jest złożyć reklamację na piśmie, wyraźnie precyzując swoje żądania, za pokwitowaniem lub wysyłając list polecony. Najbezpieczniej jest złożyć reklamację na piśmie, a ponadto zgodnie z postanowieniami gwarancji.

W jakim terminie uznana reklamacja musi być załatwiona?

Reklamacja musi być załatwiona w odpowiednim czasie. Termin powinien być określony w gwarancji. Jeśli termin ten jest dłuższy niż 14 dni – warto się zastanowić, czy warunki gwarancji są dla konsumenta korzystne.

 Kto pokrywa koszty dostarczenia towaru do naprawy?

Nieodpłatność naprawy lub wymiany oznacza, ze sprzedawca ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w tym kosztów demontażu, transportu, ponownego montażu i uruchomienia. Odpowiedzi na te pytanie udzieli gwarancja.

Co zrobić, jeśli słuszna reklamacja jest odrzucona?

Można skierować sprawę do:

 • sądu konsumenckiego /przy Inspekcji Handlowej/,
 • sądu powszechnego
Można się zwrócić z reklamacją do sprzedawcy, korzystając z tytułu niezgodności towaru z umową.
   
Czytany 5512 razy