poniedziałek, 18 styczeń 2016 13:49

Instytucje pomocy rodzinie

Napisane przez

WYKAZ INSTYTUCJI, PLACÓWEK I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH POMOC RODZINIE NA TERENIE POWIATU NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2014r./

Lp.

Nazwa

Adres

Telefon

E-mail

Dni i godziny otwarcia

Osoba odpowiedz.

Rodzaj wsparcia

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Poradnie rodzinne

1.

Parafialna Poradnia Rodzinna

ul. Kościelna 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 30 88

721 360 683

605 120 207

kapitka
@onet.eu

piątek
godz. 16.00 - 18.00

Krystyna
Kapitulska

Brygida
Kurlikowska

Poradnictwo rodzinne

II

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne

1.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Nowym Mieście Lubawskim

ul. 3 Maja 25,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
47260 38

ppp.nml
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 18.00

Bożena
Maciejewska

1. Konsultacje psychologiczne;
2. Terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna;
3. Diagnoza psychologiczno- pedagogiczno -logopedyczna.

III

Poradnie terapeutyczne

1.

-

-

-

-

-

-

-

IV

ZOZ świadczące usługi w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego/ środowiskowego

1.

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kurzętniku

Łąkowa 10,
13-306 Kurzętnik

56
474 89 70

gszoz
@kurzetnik.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 18.00

Grażyna
Kubacka

Pielęgniarstwo rodzinne i środowiskowe

2.

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Grodzicznie

Nowe Grodziczno 17 B
13-324 Grodziczno

56
472 91 27

pzoz.grodziczno
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 18.00

Marzena
Soroka - Czaplińska

Usługi pielęgnacyjne, opieka nad rodziną i dzieckiem, oświata i promocja zdrowia

3.

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Biskupcu

ul. Lipowa 7
13-340 Biskupiec

56
474 68 18

56
474 50 74

spzozbiskupiec
@pro.onet.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.30 - 15.00

Marek
Umbras

Pielęgniarstwo rodzinne i środowiskowe

V

Poradnie dla osób uzależnionych i ich rodzin

1.

Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56

474 22 11

nowemiasto
@osrodek
-dzialdowo.pl

poniedziałek – piątek
godz. 8.00 - 19.00

Katarzyna
Wytych
Beata
Jarząb
Jerzy
Łączyński

Poradnictwo, terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych

2.

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ofiar przemocy domowej

13-300 Mszanowo
ul. Podleśna 1

56

472 63 31

-

Ostatni poniedziałek miesiąca

Katarzyna
Wytych

Terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych

VI

Poradnie dla osób doznających przemocy i sprawców

1.

-

-

-

-

-

-

-

VII

Domy kultury

1.

Miejskie Centrum Kultury

ul. 19 Stycznia
17 A
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
649 88 50

mck
@mck1.nazwa.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.30 - 20.00

Katarzyna
Olęcka

Wsparcie kulturalne. Organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań.

2.

Gminny Ośrodek
Kultury
w Biskupcu

ul. Rynek 4
13-340 Biskupiec

56
4745056

gokbiskupiec
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz.12.00 - 20.00

Maria
Browarska

zajęcia dla dzieci z rodzin z trudnościami wychowawczymi
imprezy środowiskowo – integracyjne
zajęcia według zainteresowań: tj. taneczne, wokalne, plastyczne, teatralne.

3.

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki 17
13-306 Kurzętnik

56
474 44 99

gckkurzetnik
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 18.00

Roman
Lewicki

Wsparcie kulturalne.
Organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań

4.

Gminne Centrum Kultury
w Mszanowie

13-300 Mszanowo
ul. Podleśna 1

56
472 63 30

gck.mszanowo
@wp.pl

poniedziałek – piątek
8.00 - 16.00

Agnieszka
Paturalska - Miehlau

Wsparcie kulturalne.
Organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań

VIII

Kluby Sportowe

1.

KS Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie

ul. Jagiellońska 20
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
649 87 86

drweca
@finishparkiet
.com.pl

poniedziałek – piątek
godz. 8.30 – 15.00

Robert
Karczyński

Aktywny rozwój sportowy mieszkańców powiatu nowomiejskiego

2.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowym Mieście Lubawskim

Mszanowo,
ul. Podleśna 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
472 63 30

gz.lzs
@wp.pl

Zgodnie z harmonogramem projektów realizowanych
w 2014 r.

Piotr
Patalon

Zajęcia w sekcjach sportowych, otwarte zajęcia sportowe, imprezy rekreacyjno – sportowe dla osób  w różnym wieku (udział w zajęciach nieodpłatny)

3.

Klub Sportowy Wicher Gwiździny

Gwiździny 15
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 

wichergwizdziny
@wmzpn.pl

Zgodnie z harmonogramem projektów realizowanych
w 2014 r.

Bolesław
Groszkowski

Zajęcia w sekcjach sportowych, otwarte zajęcia sportowe, imprezy rekreacyjno – sportowe dla osób  w różnym wieku (udział w zajęciach nieodpłatny)

4.

Stowarzyszenie KS „Radomniak Radomno”

13-304 Radomno 22

 

radomniak
-radomno
@wp.pl

Zgodnie z harmonogramem projektów realizowanych
w 2014 r. 

Mieczysław
Czajkowski
Jan
Skoczeń

Zajęcia drużyn piłkarskich – młodzik i trampkarz  (udział w zajęciach nieodpłatny)

IX

Poradnie zdrowia psychicznego

1.

Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ „Fiołek”

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
646 19 89

grappa25
@list.pl

poniedziałek
godz. 8.00 - 18.00
wtorek
godz. 7.00 - 16.00
środa
porady prywatne
czwartek
godz. 7.00 - 16.00
piątek
godz. 7.00 - 16.00

Janusz
Maćkowski

Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

X

Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne

1.

-

-

-

-

-

-

-

XI

Punkty Poradnictwa Prawnego

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 31 96
56
472 56 00

pcpr4
@wp.pl

czwartki
godz. 13.30 - 15.30

Gabriela
Łangowska

Porady prawne

 

Urząd Gminy Kurzętnik

Łąkowa 10,
13-306 Kurzętnik

56
474 82 99

-

wtorek
godz. 13.00 - 14.00

-

Porady prawne

XII

Mediacje

1.

-

-

-

-

-

-

-

XIII

Szkoły dla rodziców

1.

-

-

-

-

-

-

-

XIV

Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodzin

1.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

ul. 3 Maja 25
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
472 60 38

wioleta1199
@interia.pl

Spotkania 1 x w miesiącu – sobota
godz. 10.00 - 13.00

Wioleta
Rzymska

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz w zakresie doradztwa zawodowego.

Opieka nad rodzinami dzieci specjalnej troski.
Grupa wsparcia dla rodziców.

2.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminny Kurzętnik

Łąkowa 10,
13-306 Kurzętnik

693 556 817

-

-

Jadwiga
Tesmer

Dystrybucja żywności  z projektów unijnych

3.

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik

13-332 Jamielnik
ul. Szkolna 8/1

56
472 20 15

barbara.
grzywacz2
@neostrada.pl

Zgodnie z harmonogramem projektów realizowanych
w 2014 r.

Barbara
Grzywacz

Zajęcia (nieodpłatne) aerobiku,  zajęcia sportowe otwarte - gry zespołowe z udziałem całych rodzin

XV

Inne*

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Grunwaldzka 3
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 31 96
56
472 56 00

pcpr4
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.15 - 15.15

Urszula
Łydzińska

Pomoc osobom niepełnosprawnym
turnusy rehabilitacyjne
sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny i środki pomocnicze
likwidacja barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych,
aktywny samorząd.
Pomoc psychologiczna, prawna, logopedyczna, w tym poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie, programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy.
Pomoc pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Pomoc dla rodzin zastępczych.

2.

Ośrodek Wsparcia

Pacółtowo 58
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 20 59

panstwowy.dom.
dziecka1
@neostrada.pl

całodobowe

Małgorzata
Wojnarowicz

Pomoc dla ofiar przemocy

3.

Dom Dziecka

Pacółtowo 58
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 20 59

panstwowy.dom.
dziecka1
@neostrada.pl

całodobowe

Małgorzata
Wojnarowicz

Pomoc pedagogiczna, psychologiczna, praca socjalna z rodzinami wychowanków placówki

4.

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Grunwaldzka 35
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 28 55

wtznml
@o2.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 15.00

Karina
Leliwa

Poradnictwo psychologiczne, socjalne.
Terapia zajęciowa, psychoterapia, reedukacja, rehabilitacja ruchowa

5.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. 3 Maja 24
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 49 32

psds99
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 15.00

Krzysztof
Piechocki

Treningi umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne, terapia ruchowa

6.

Polski Związek Niewidomych

ul. Grunwaldzka 3
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

605 291 147

kpznnowemiasto
lubawskie
@wp.pl

Piątki
godz. 11.30 - 14.00

Lucyna
Cendrowska

Wsparcie i integracja osób niewidomych i niedowidzących.
Porady w zakresie ulg i uprawnień

8.

Amazonki

ul. Grunwaldzka 3
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
472 87 08
691 047 465

beatakujawska
@poczta.fm

pierwsza środa miesiąca po 10
godz. 13.00 - 15.00

Beata
Kujawska

Grupa wsparcia dla kobiet po mastektomii

9.

Polski Czerwony Krzyż

ul. Grunwaldzka 10
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 29 71

zr.nowemiastolub
@pck.org.pl

wtorek
godz. 9.00 -15.00
piątek
godz. 9.00-12.00

Halina
Kleinowska

Sprzęt rehabilitacyjny, odzież

10.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

056
472 96 39

mopsnml
@post.pl

poniedziałek,
środa – piątek
godz.7.30 – 15.15
wtorek
godz.7.30 – 16.30

Elżbieta
Rogowska
– kierownik MOPS NML

 

10.1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

056
472 96 40

mopsnml
@post.pl

poniedziałek,
środa – piątek
godz.7.30 – 15.15
wtorek
godz.7.30 – 16.30

Halina
Nadarzyńska
- koordynator Działu

 

Dział Pomocy Środowiskowej
praca socjalna; pomoc rodzinom m.in. poprzez przyznawanie zasiłków, pomoc asystenta rodziny oraz pomoc w formie usług opiekuńczych

10.2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

056
472 96 41

mopsnml
@post.pl

poniedziałek,
środa – piątek
godz.7.30 – 15.15
wtorek
godz.7.30 – 16.30

 

Barbara
Zapolska
- koordynator Działu

 

Dział Świadczeń Społecznych
fundusz alimentacyjny
świadczenia rodzinne
dodatek mieszkaniowy
dodatek energetyczny
stypendium szkolne
Karta Dużej Rodziny 

10.3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

056
472 96 43

mopsnml
@post.pl

godziny urzędowania MOPS, w tym
- ul. Korczaka 4
wtorek
godz. 10.00 - 13.00
- spotkania grup wspierających;
poniedziałek
15.00 - 18.00
Klub Seniora
czwartek
15.30 - 17.00
MKIS oraz wg zgłaszanych potrzeb 

Henryk
Rogowski
- koordynator Działu

Dział Świadczeń Alternatywnych
i Mediacji Rodzinnych:

spotkania grup wspierających: kreatywność, pokazy multimedialne, rozmowy na temat m.in. roli mediacji rodzinnych, uzależnień, autorytetu, znaczenia kontraktu socjalnego itp.
działalność Klubów: Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, Klubu Seniora– spotkania okolicznościowe, integracyjne itp.

 

*  Z wyjątkiem  instytucji uwzględnionych w dokumencie Infrastruktura pomocy społecznej tj. Domy pomocy społecznej; Rodzinne Domy Pomocy; Placówki świadczące usługi w zakresie interwencji kryzysowej; Jednostki i punkty poradnictwa specjalistycznego  w tym rodzinnego; Mieszkania chronione; Mieszkania rówieśnicze; Ośrodki wsparcia; Placówki opiekuńczo-wychowawcze; Placówki  wsparcia dziennego

Czytany 6795 razy