Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (6)

czwartek, 14 luty 2019 08:42

Oddział chirurgiczny oddany do użytku

Napisane przez

W dniu 11 lutego 2019 r. nastąpiło uroczyste przekazanie do użytku budynku Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Projekt „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” został dofinansowany z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Poddziałanie 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu – 7 765 695,10 zł , kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 3 370 961,07 zł co stanowi 80,90% kwoty wydatków kwalifikowanych. Pozostała kwota jest wkładem własnym Powiatu Nowomiejskiego. W wyniku realizacji projektu istniejący budynek szpitala został zmodernizowany tak, aby spełnić obowiązujące przepisy, wymogi technologiczne właściwe dla obiektów opieki zdrowotnej oraz programu użytkowego wynikającego z potrzeb Oddziału Chirurgii. Według technologii medycznej Oddział Chirurgii będzie zaopatrzony w 22 łóżka szpitalne. W ramach projektu powstał również Pododdział Geriatryczny Oddziału Chorób Wewnętrznych dla 6 pacjentów.

Bliższe informacje na temat projektu:

Tytuł i wartość projektu: „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, według technologii medycznej dla Oddziału Chirurgii w ilości 22 łóżek oraz Pododdziału Geriatrycznego Oddziału Chorób Wewnętrznych dla 6 łóżek.
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji inwestycji 23.01.2018 r.
Zakończenie finansowe realizacji 30.03.2019 r.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Oś Priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług medycznych
Działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.1 - Rozwój specjalistycznych usług medycznych
Wartość projektu razem - 7 765 695,10 zł
Koszt kwalifikowany - 4 166 824,56 zł
w tym: kwota dofinansowania 3 370 961,07 zł co stanowi 80,9 %
Środki własne Powiatu - 4 394 734,03 zł i dodatkowo wyposażenie 221 873,75 zł

Dane liczbowe.
Powierzchnia zabudowy istniejąca - 602,68 m2
Powierzchnia zabudowy projektowana - 612,60 m2
Powierzchnia użytkowa - 1489,01 m²
Kubatura - 9172,76m3
Liczba kondygnacji - 4
(piwnica, 2 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe)

Zakres prac budowlanych związanych z przebudową i rozbudową.
Zakres prac ma na celu dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów, wymogów technologicznych właściwych dla obiektów opieki zdrowotnej oraz koniecznością dostosowania do programu użytkowego wynikającego z potrzeb Zamawiającego i obejmuje:
1) w piwnicy skucie istniejących tynków, posadzek, wykonanie nowych,
2) wymiana części stolarki okiennej,
3) renowacja schodów i balustrady klatki schodowej K2,
4) remont klatki schodowej K1,
5) dobudowa nowej klatki schodowej K3,
6) wymiana istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
7) wzmocnienie, konserwacja i zabezpieczenie więźby dachowej i przełożenie pokrycia dachowego,
8) skucie tynków na ścianach wewnętrznych, wykonanie nowych,
9) zlikwidowanie wszystkich istniejących okładzin na ścianach wewnętrznych i wykonanie nowych,
10) rozebranie starych posadzek do konstrukcji nośnej stropów i wykonanie nowych na parterze, piętrze i poddaszu,
11) przebudowę ścianek działowych,
12) likwidację wszystkich instalacji wewnętrznych, wykonanie nowych wg projektów branżowych,
13) wydzielenie pożarowo klatek schodowych K1, K2, K3 z oddymianiem i napowietrzaniem,
14) remont elewacji.

Wykaz instalacji wykonanych w budynku.
1) instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
2) instalacja kanalizacji sanitarnej,
3) instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
4) gazów medycznych,
5) rozdzielnie projektowane,
6) instalacja oświetleniową,
7) instalacja gniazd wtyczkowych,
8) instalacja uziemienia oraz połączeń wyrównawczych,
9) instalacja ochrony przepięciowej,
10) zasilanie urządzeń branży sanitarnej,
11) zasilanie urządzeń branży teletechnicznej,
12) instalacja odgromowa,
13) instalacja sygnalizacji pożarowej,
14) instalacja wyrównawcza i elektrostatyczna,
15) instalacja oddymiająca.

Tekst: GM/OR Zdjęcia: OP

W dniu 13 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”.  Dofinansowanie w wysokości 3 397 736,19 zł pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1: Infrastruktura ochrony zdrowia, Podziałanie 9.1.1; Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Schemat. B.
Umowę ze strony Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał Pan Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ze strony Powiatu Nowomiejskiego umowę podpisali: Pan Andrzej Ochlak Starosta Nowomiejski, Pani Katarzyna Trzaskalska Wicestarosta Nowomiejski przy kontrasygnacie Pani Haliny Bartkowskiej Skarbnika Powiatu.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich samorządów, radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i radni Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, przedstawiciele służby zdrowia  na czele z dyrekcją, radą nadzorczą i pracownikami szpitala, przedstawiciele Komitetu Rozbudowy Szpitala, przedsiębiorców oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.