czwartek, 14 czerwiec 2018 12:56

XLVII Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 21 czerwca 2018 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Powiatu.
 2. Wręczenie wyróżnień dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz ich opiekunów.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Powołanie Sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacja na temat planu robót i inwestycji na drogach wojewódzkich.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.
 11. Przerwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034 ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. ze zm.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2018 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Nowomiejskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2018 zadania „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława – Etap I Bratian – Radomno”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą; „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Nowomiejskiego z udziałem młodzieży Powiatu Oldenburg 2018”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy Nr RPWM.04.03.01-28-0036/17 z dnia 29 września 2017 r. o dofinansowanie projektu pt.: „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowomiejski.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowomiejskiego.
 26. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 27. Sprawy różne.
 28. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Czytany 1237 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.