piątek, 13 wrzesień 2019 20:47

Decyzja w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Napisane przez

GK.6853.3.2019

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 13.09.2019 r.


D E C Y Z J A
Na podstawie art. 124 ust.1a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 104, 107, 108 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2019 r. złożonego przez Energa - Operator S.A. z/s w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Bożenę Krzymińską w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości Starosta Nowomiejski
o r z e k a
1. Zezwolić ENERGA OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku na niezwłoczne zajęcie nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2, o powierzchni 0,7435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW EL1N/0000800/0, w której jako właściciele widnieją do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½  Marzena Katarzyna Płachecka (obie nieżyjące), w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Nowomiejskiego nr GK.6853.3.2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ograniczeniu sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości gruntowej.
2. Nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

U Z A S A D N I E N I E
Wnioskiem z dnia 8 maja 2019 r. Znak GPZ-FIT/2651/2019/BK Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Panią Bożenę Krzymińską, wystąpiła do Starosty Nowomiejskiego o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2, o powierzchni 0,7435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW EL1N/0000800/0, w której jako właściciele widnieją do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½ Marzena Katarzyna Płachecka (obie nieżyjące), objętej decyzją Wójta Gminy Biskupiec o lokalizacji inwestycji celu publicznego celem realizacji inwestycji pn. ,,Budowa GPZ Fitowo wraz z linią WN110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV” polegającej na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15 kV na części przedmiotowej nieruchomości, ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Decyzją z dnia 12 września 2019 r. nr GK.6853.3.2019 Starosta Nowomiejski ograniczył sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2, o powierzchni 0,7435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW EL1N/0000800/0, przez zezwolenie Wnioskodawcy Energa Operator SA z/s w Gdańsku, na wykonanie prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Budowa GPZ Fitowo wraz z linią WN110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV” polegających na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15 kV na części przedmiotowej nieruchomości zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Zgodnie z treścią art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony) lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na wniosek podmiotu, który będzie realizował cel publiczny, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaję się rygor natychmiastowej wykonalności.
W niniejszej sprawie wnioskodawca wskazuje, że przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia poprzedzone było szeregiem analiz zapotrzebowania w energię elektryczną na terenie Gminy Biskupiec. Inwestor na podstawie analizy zwiększenia zapotrzebowania w energię elektryczną oraz możliwości przyłączeń nowych odbiorców realizuje inwestycję budowy GPZ Fitowo z linią 110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV. Realizacja inwestycji ma na celu uniknięcie istotnych problemów z pokryciem zapotrzebowania na energię elektryczną i jej bezprzerwową dostawę, a ponadto stanowiącej niezbędny element systemu poprawy bezpieczeństwa użytkowania (w tym zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi), co w sposób bezsprzeczny wykazuje zaistnienie realnych przesłanek uprawniających do wydania decyzji o natychmiastowym zajęciu nieruchomości.
Ponadto wnioskodawca wskazał, że jest to inwestycja celu publicznego, służąca zlikwidowaniu większości problemów związanych z zasilaniem w energię elektryczną dużej części regionu i Państwa. Konieczność realizacji zadań niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego regionu i Państwa, czy też służących zapewnieniu jemu lepszego potencjału energetycznego, stanowi interes społeczny w rozumieniu art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a charakter tego interesu świadczy o jego znacznej wadze.
W związku z powyższym w ocenie organu spełnione zostały przesłanki do wydania decyzji zezwalającej na zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności. Stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Publiczne ogłoszenie decyzji nastąpi dnia 13 września 2019 r.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko –Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia do Starosty Nowomiejskiego o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1. Strony postępowania.
2. a/a.

Sporządził/a: Katarzyna Osmańska
Sprawę prowadzi Katarzyna Osmańska

Czytany 6020 razy