Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim

Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim

czwartek, 31 styczeń 2019 08:14

Informacja o realizacji projektu

Napisane przez

30 listopada 2017 Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim podpisał z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę o dofinansowanie projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”. Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy region”, Działanie 3.1: „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.
Całkowita wartość projektu w dniu rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu wynosi: 1 896 944,50 zł dofinansowanie UE w kwocie 1 599 992,82 zł stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Pozostała kwota jest wkładem własnym Powiatu Nowomiejskiego.
7 stycznia 2019 nastąpiło rzeczowe rozpoczęcie realizacji Projektu związane z podpisaniem umowy z pierwszymi wykonawcami prac wybranymi w przetargu nieograniczonym.
Celem realizacji projektu jest dążenie do zwiększenia dostępności danych przestrzennych posiadanych przez Powiat Nowomiejski dla obywateli i przedsiębiorców poprzez zdigitalizowanie zasobów oraz zaoferowanie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości związanych z działaniami z obszaru geodezji.
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie powiatowym, wzrostu efektywności pracy administracji publicznej dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ułatwienie przedsiębiorcom pozyskiwanie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar Powiatu Nowomiejskiego.

30 listopada 2017 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin i starosta Andrzej Ochlak podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”.

Opis przedsięwzięcia:

Nazwa: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”
Wartość ogółem projektu: 2 753 075,50 zł
Termin realizacji: 31.10.2019  
Finansowanie: 424 325,83 zł -  Budżet powiatu (tj. 410 955,83 zł wkład własny i 13 370,00 zł – koszty niekwalifikowane)
2 328 749,67 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3: Cyfrowy region, Działanie 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. (85 % kosztów kwalifikowanych w projekcie)

Celem realizacji projektu jest dążenie do zwiększenia dostępności danych przestrzennych, posiadanych przez Powiat Nowomiejski, dla obywateli i przedsiębiorców poprzez zdigitalizowanie zasobów oraz zaoferowanie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości związanych z działaniami z obszaru geodezji.
Realizacja projektu spowoduje również:
Przyczynienie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie powiatowym i wojewódzkim,
- Wzrost efektywności pracy administracji publicznej dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- Ułatwienie przedsiębiorcom pozyskiwania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar Powiatu Nowomiejskiego.

Cechą wspólną korzyści jakie zostaną odniesione jest łatwiejszy i szybszy dostęp do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności poprzez:
- obniżenie kosztów prac geodezyjnych poprzez wyeliminowanie potrzeby osobistego stawiania się w Starostwie,
- wzrost efektywności pracy dzięki możliwości pracy na zdigitalizowanych dokumentach zasobu geodezyjnego
- przyśpieszenie procesu uzyskiwania danych dotyczących cen nieruchomości,
- odciążenie pracowników dzięki automatyzacji procesów,
- ograniczenie popełniania błędów przy wydawaniu zasobu geodezyjnego dzięki eliminacji czynnika ludzkiego,
- oszczędność czasu,
- szybszy dostęp do potrzebnej dokumentacji przy prowadzeniu spraw.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia planuje się zrealizować następujące zadania:
1) Utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz dostosowaniem strony geoportalu do standardu WCAG 2.0  (13 nowych e-usług w tym: zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych i pobieranie przez wykonawców materiałów niezbędnych do realizacji tych prac wraz z obsługą płatności, zamawianie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków)
2) Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (ok.210 000 stron dokumentów)
3) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Grodziczno
4) Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w powiecie nowomiejskim.
5) Modernizacja osnowy wysokościowej z terenu Powiatu Nowomiejskiego.
6) Nadzór i monitoring nad zadaniami projektowym
7) Szkolenia dla pracowników z obsługi e-usług

Informacje dodatkowe zawarte w dokumentacji aplikacyjnej:

Cel projektu:

Bezpośrednimi celami realizacji projektu są:
- cyfryzacja, podniesienie jakości i uzyskanie zgodności z obowiązującymi przepisami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar Powiatu Nowomiejskiego przez wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców majątkowych oraz obywateli, przedsiębiorców i instytucji (w tym pełniących funkcje publiczne) poprzez udostępnienie dedykowanych im e-usług o wysokim poziomie dojrzałości,
- zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar powiatu nowomiejskiego przez obywateli, którzy są właścicielami, władającymi nieruchomościami lub posiadają interes prawny, poprzez uruchomienie dedykowanych im e-usług o wysokim poziomie dojrzałości.

Interesariusze projektu:

Interesariuszami przedmiotowego Projektu są:
- osoby fizyczne, przedsiębiorcy i instytucje zainteresowane pozyskaniem dowolnych informacji oraz danych przestrzennych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
- instytucje wykonujące zadania publiczne
- wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych z terenu całej Polski
- rzeczoznawcy majątkowi
- urzędnicy (starostwo powiatowe, jednostki, gminy).

Przedsięwzięcie zostało zapisane w Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015 – 2022 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko zatwierdzonej uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr XVI/127/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
Projekt jest zgodny z założeniami strategicznymi i misją powiatu nowomiejskiego określoną w strategii jako: powiat otwarty na nowoczesność i współpracę oraz wymianę doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządowymi, przedsiębiorcami, sektorem nauki, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami
Cel tematyczny: Rozwój infrastruktury powiatu tak, aby zabezpieczała ona potrzeby mieszkańców powiatu i turystów.