czwartek, 31 styczeń 2019 08:14

Informacja o realizacji projektu

Napisane przez

30 listopada 2017 Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim podpisał z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę o dofinansowanie projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”. Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy region”, Działanie 3.1: „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.
Całkowita wartość projektu w dniu rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu wynosi: 1 896 944,50 zł dofinansowanie UE w kwocie 1 599 992,82 zł stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Pozostała kwota jest wkładem własnym Powiatu Nowomiejskiego.
7 stycznia 2019 nastąpiło rzeczowe rozpoczęcie realizacji Projektu związane z podpisaniem umowy z pierwszymi wykonawcami prac wybranymi w przetargu nieograniczonym.
Celem realizacji projektu jest dążenie do zwiększenia dostępności danych przestrzennych posiadanych przez Powiat Nowomiejski dla obywateli i przedsiębiorców poprzez zdigitalizowanie zasobów oraz zaoferowanie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości związanych z działaniami z obszaru geodezji.
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie powiatowym, wzrostu efektywności pracy administracji publicznej dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ułatwienie przedsiębiorcom pozyskiwanie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar Powiatu Nowomiejskiego.

Czytany 183 razy