środa, 14 sierpień 2019 14:13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Napisane przez

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A z/s w Gdańsku reprezentowaną przez Pełnomocnika Panią Bożenę Krzymińską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji, w trybie art. 124 i 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Fitowo, gm. Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2 o pow. 0,7435 ha, KW nr EL1N/00000800/0 (w księdze wieczystej jako właściciele widnieję do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½ Marzena Katarzyna Płachecka, obie nieżyjące). W ewidencji gruntów i budynków zostali ujawnieni spadkobiercy do ½ nieruchomości.

Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości złożony został w celu udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15kV w ramach zadania pn. ,,Budowa GPZ Fitowo wraz z linią WN110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV”. 
Zgodnie z art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została podana do publicznej wiadomości dnia 7 czerwca 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na łamach gazety ,,Dziennik Gazeta Prawna” oraz ,,Gazeta Nowomiejska”, a także na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (https:/powiat-nowomiejski.pl/, http://www.bip.powiat-nowomiejski.pl/) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i Urzędzie Gminy w Biskupcu. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby, które wykazały, iż przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości co skutkowało wszczęciem niniejszego postępowania.
Stosownie do art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania wyżej wskazanego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (uważa się za prawidłowo doręczone).
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz w Urzędzie Gminy w Biskupcu, a także zamieszczone na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego (https:/powiat-nowomiejski.pl/, http://www.bip.powiat-nowomiejski.pl/) dnia 13 sierpnia 2019 r. Według art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron o czynnościach administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub innej formie publicznego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub., ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godz. 7.15 do 14.00 oraz mają możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a także złożenia dodatkowych dokumentów.

Czytany 628 razy