Aktualności_1

Aktualności_1

czwartek, 17 październik 2019 13:38

XIII Sesja Rady Powiatu

Napisane przez

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 24 października 2019 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowomiejskiego w roku szkolnym 2018/2019.
 9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu 

Kazimierz Wiśniewski

24 października br. o godz. 12.30 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

15 października 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Powiatu. Oprócz członków izby i radnych, w posiedzeniu uczestniczyli licznie zaproszeni goście m.in. Prezes Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej Jan Heichel, Zastępca Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Marcin Kazimierczuk, Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Marian Wilmanowicz. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele samorządów gminnych, szefowie instytucji działających na rzecz rolników, inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej.
Na początku spotkania Przewodniczący Rady Powiatowej Jan Rochewicz złożył gratulacje kandydatom biorącym udział w wyborach parlamentarnych, które odbyły się w minioną niedzielę. Szczególne wyrazy uznania otrzymał Poseł Elekt – Zbigniew Ziejewski, który w nowej kadencji będzie reprezentować nasz region w Sejmie RP. Pan Ziejewski podziękował za mandat zaufania i zapewnił zebranych, że sprawy związane z rolnictwem będą dla niego priorytetem w pracy parlamentarzysty.
Pierwszym tematem jakim zajęto się na posiedzeniu, było zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF). Obszerną informację na temat aktualnej sytuacji w zakresie ASF przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii Jan Liedtke. Pan Liedtke skupił się przede wszystkim na obowiązkach, jakich powinni przestrzegać rolnicy, żeby chronić swoje gospodarstwa przed chorobą. Temat ten wywołał duże zainteresowanie ze strony uczestników posiedzenia. Zgłoszono postulat dotyczący działalności kół łowieckich, a konkretnie zwiększenia odstrzału dzików.
W dalszej części spotkania Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Marian Wilmanowicz przedstawił informację nt. działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie m.in. przepisów prawa wodnego dotyczących gospodarstw rolnych. Poruszono także temat działalności spółek wodnych. Przedstawiciele jedynej istniejącej na terenie powiatu nowomiejskiego spółki wodnej – Gminna Spółka Wodna Górna Osa w Biskupcu, przedstawili problemy i korzyści wynikające z funkcjonowania spółki.
Ostatnim punktem jaki omówiono na posiedzeniu była informacja nt. programu „Modernizacja gospodarstw rolnych – nawodnienia w gospodarstwie” oraz „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Temat przedstawił Zastępca Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Marcin Kazimierczuk.

Tekst i zdjęcia: BR

Na podstawie art. 7d i art.4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j. ze zm.) oraz §10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.2028) informuję, że dla terenu miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich powiatu nowomiejskiego została utworzona powiatowa baza danych obiektów topograficznych (BDOT 500). Baza BDOT500 została utworzona w ramach realizowanego projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Cyfrowy region, Działanie 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

piątek, 11 październik 2019 15:37

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Napisane przez

10 października 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się oficjalne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Starosty Nowomiejskiego przybyli dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Nowomiejskiego, przedstawiciele organizacji związkowych nauczycieli działających na terenie Powiatu Nowomiejskiego oraz nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, a byli to:
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim:
1.Aneta Bielaszka – nauczyciel dyplomowany
2. Monika Rybicka – nauczyciel mianowany
Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku:
1. Joanna Mielnik - nauczyciel dyplomowany
2. Ks. Maciej Górka – nauczyciel dyplomowany
Gości powitał Starosta Nowomiejski – Andrzej Ochlak życząc wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz spokoju. Do życzeń dołączyli się również Wicestarosta Jerzy Czapliński, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Romuald Koszewski, Przewodniczący Komisji Oświaty Marek Piątkowski . Pani Agnieszka Bochenek Prezes oddziału ZNP w Nowym Mieście Lubawskim złożyła serdeczne życzenia skierowane do zebranych gości.
Po wręczeniu nagród, listów gratulacyjnych i kwiatów Starosta Nowomiejski – Andrzej Ochlak tradycyjnie pokroił przygotowany na tą okazję tort.

Tekst i zdjęcia: OP

30 września 2019 w sali narad Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, a także zaproszeni goście. Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zapoznali się z informacją przedstawicieli Państwowej Straży Rybackiej /PSR/ oraz Społecznej Straży Rybackiej /SSR/ dotyczącą ochrony wód /jezior, rzek/ na terenie naszego powiatu. Na posterunku PSR w Nowym Mieście Lubawskim pracuje trzech funkcjonariuszy działających na terenie powiatów nowomiejskiego, iławskiego i działdowskiego. Na jednego strażnika przypada ok. 4,5 tys. ha wody. W powiecie nowomiejskim jest ok. 2049 ha wody. W związku z powyższym podkreślono jak ważna jest współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką powołaną na wniosek Okręgu PZW w Toruniu przez Radę Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, Policją, Strażą Miejską, a także Strażą Leśną i Łowiecką. Takie wspólne działania doprowadziły do ujęcia 4 sprawców przestępstw, nałożono 95 mandatów karnych na kwotę 10.600,00 zł. . Wg oceny przedstawicieli tych służb najbardziej zagrożonymi kłusownictwem jeziorami są j. Skarlin, Trupel, i Radomno. Społeczna Straż Rybacka liczy 19 strażników, którzy nie tylko dokonują kontroli na wodach powiatu, ale również biorą aktywny udział w sprzątaniu rzek i jezior, współuczestniczą w organizacji zawodów wędkarskich. Przedstawiciele PSR i SSR bardzo pozytywnie oceniają wzajemną współpracę jak również z innymi wcześniej wymienionymi służbami. Dokonano również na podstawie informacji przedstawionej przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Panią Joannę Robaczewską oceny wpływu zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2019 na drogach powiatowych na poprawę bezpieczeństwa. M. in. dokonano przebudowy drogi nr 1248N na odcinku Tereszewo do granicy województwa w miejscowości Ciche. Co istotne, to droga ta na odcinku od centrum wsi Tereszewo do granicy lasu wyposażona została w wygodny chodnik. Wykonano również niezbędne oznakowanie pionowe i poziome. Wykonane również zostaną przebudowy dróg nr 1254N przez wieś Zwiniarz oraz drogi nr 1299N na odcinku Łąkorz-Łąkorek. Komenda Powiatowa Policji przedstawiła problematykę związaną z przemocą w rodzinie i alkoholizmem na podstawie przeprowadzonych interwencji. Pocieszającym jest fakt ich zmniejszenia w stosunku do roku ubiegłego, jednak zdaniem funkcjonariuszy Policji jest to nadal istotne dla wielu rodzin i ich właściwego funkcjonowania. Na temat przemocy w rodzinie informacji udzieliły również Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji Pani Iwona Krajewska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Anna Marchlewska-Barczewska. Obie te instytucje prowadzą szereg działań, aby ograniczać takie zachowania. W tym celu są prowadzone działania indywidualne i grupowe skierowane do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Są one realizowane w sytuacjach rzeczywistego pojawienia się takich zachowań np. w określonej rodzinie, szkole lub środowisku przez specjalnie do tego przygotowanych specjalistów. Prowadzone są również prewencyjnie w szkołach powiatu dla dzieci z uwzględnieniem przemocy rówieśniczej, nauczycieli i rodziców. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Jacek Auda przedstawił zasady funkcjonowania Warmińsko – Mazurskiej Brygady Odwodowej, grupującej siły i środki pododdziałów ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład odwodu operacyjnego województwa. Podstawowe zadania Brygady to likwidowanie skutków zdarzeń przekraczających możliwości operacyjne powiatu, zwalczanie bardzo dużych pożarów np. lasów, usuwanie skutków klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń o katastrofalnych rozmiarach, a sytuacjach szczególnych wchodzenie w skład środków centralnych w ramach odwodu operacyjnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Komendant przedstawił bardzo szczegółowo zasady organizacji oraz procedury uruchamiania Brygady Odwodowej. Stwierdził, iż powiat nowomiejski zetknął się z jej działaniem na swoim terenie w roku 2005 w trakcie podtopień jakie miały miejsce na skutek intensywnych roztopów śniegu i opadów deszczu. 

02.10.2019 K. Grzonkowski

czwartek, 19 wrzesień 2019 13:46

"Aktywny samorząd" - informacja

Napisane przez

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „Aktywny samorząd” Moduł II !!!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż z dniem 24.09.2019 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 10.10.2019 r. osobiście, listownie bądź za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://sow.pfron.org.pl. Przypominamy, że osobom niepełnosprawnym, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przysługuje zwiększenie dodatku na pokrycie kształcenia, nie więcej niż o 800 zł. W celu uzyskania instrukcji utworzenia Profilu Zaufanego można odwiedzić poniższe strony internetowe:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki, złożonego drogą elektroniczną, należy wypełnić wymagane załączniki, a następie dołączyć je w formie skanu do złożonego wcześniej na platformie SOW wniosku . Wykaz wymaganych załączników:

1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
2. Zaświadczenie z uczelni
3. Zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)
4. Informacje o osobie reprezentującej Wnioskodawcę – Opiekun prawny lub pełnomocnik (o ile dotyczy)
5. Oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)
6. Klauzulę informacyjną.

Szczegółowe informacje na temat programu System Obsługi Wsparcia dostępne są na stronie internetowej: portal-sow.pfron.org.pl lub pod nr tel. 56 474 31 96.

 

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/z-profilem-zaufanym-naprawde-warto/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/juz-ponad-300-powiatow-w-polsce-podpisalo-porozumienie-i-wdraza-system-sow/

https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

czwartek, 19 wrzesień 2019 13:43

Nieodpłatna pomoc prawna

Napisane przez

Informujemy, że w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, prowadzonym przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe Brusy, dodatkowo udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 18.00. Jednocześnie informujemy, że od października 2019 r. w/w punkcie dyżury pełnić będzie radca prawny.

wtorek, 17 wrzesień 2019 12:37

Dożynki Gminno-Powiatowo-Parafialne

Napisane przez

15 września 2019 w Kącikach (gmina Kurzętnik) odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowo-Parafialne. Współorganizatorami imprezy byli Urząd Gminy Kurzętnik oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Pięknie udekorowana miejscowość oraz zwracające uwagę „witacze dożynkowe” na drogach dojazdowych zachęcały do wzięcia udziału w uroczystościach. Dożynki rozpoczęły się plenerową uroczystą Mszą Świętą dziękczynną za zbiory. Mszę dożynkową odprawili ksiądz Tomasz Żynda, proboszcz parafii w Tereszewie, ksiądz kanonik Zdzisław Szymański, proboszcz parafii w Kurzętniku, ksiądz kanonik Zdzisław Grzegorz Baranowski – proboszcz parafii w Mikołajkach oraz ksiądz kanonik Bernard Zakrzewski, proboszcz parafii w Brzoziu Lubawskim, który wygłosił także homilię. Mszę uświetniły swą obecnością liczne poczty sztandarowe drużyn strażackich: z Nielbarka. Tereszewa i Wielkich Bałówek, kółek rolniczych: Kurzętnika i Brzozia Lubawskiego, Urzędu Gminy w Kurzętniku oraz myśliwych (Koło Łowieckie „Szron”) i pszczelarzy (Koło z Nowego Miasta Lubawskiego). Uroczystość uświetnili swą obecnością m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Zbigniew Babalski, Pani Bogusława Orzechowska – Senator RP, Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, radni sejmiku warmińsko-mazurskiego: Pani Jolanta Szulc i Pan Stanisław Gorczyca – były poseł na Sejm RP oraz podsekretarz stanu w latach 2007–2008 i następnie do 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – Pan Piotr Żuchowski. Starostowie Dożynek, którymi byli w tym roku Pani Agnieszka Stępień i Pan Franciszek Kozłowski mieszkańcy Kącików, wręczyli bochen chleba gospodarzom dożynek. Gospodarze: Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak oraz Wójt Gminy Kurzętnik Pan Wojciech Dereszewski wraz ze Starostami Dożynek poczęstowali chlebem wszystkich zgromadzonych.
W ramach części oficjalnej, po powitaniu gości, wręczono odznaczenia za szczególne zasługi dla rozwoju wsi i rynku rolnego. Na wniosek Starosty Nowomiejskiego odznaczenie „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali:
Pani Ewa Piechocka z Kurzętnika
Pan Henryk Ćwikliński z Tomaszewa
Pan Stanisław Grabowski z Wielkich Bałówek
Pan Józef Jarzębowski z Tereszewa
Pan Wiesław Kastrau z Otręby
Pan Wiesław Laskowski z Marzęcic
Pan Józef Marchlewski z Sugajenka
Pan Paweł Jakub Preus z Gwiździn
Pan Paweł Robaczewski z Lorek
Pan Janusz Robaczewski z Wawrowic
Pan Julian Stasiuk z Kurzętnika
Wyróżnieni za osiągnięcia w rolnictwie „Pucharem Starosty” w 2019 r. zostali:
Państwo Aneta i Marcin Kikul ze Świniarca
Państwo Maria i Mariusz Musiakowscy z Małych Bałówek
Pan Ireneusz Ptaszyński z Gwiździn
Pan Bartosz Wiśniewski z Piotrowic
Pan Marian Zellma z Nowego Miasta Lubawskiego

Następnie Marszałek Województwa w asyście Starosty Nowomiejskiego i Wójta Gminy Kurzętnik złożyli gratulacje Państwu Dorocie i Karolowi Kania ze Szwarcenowa, którzy zdobyli tytuł Mistrza AgroLigii 2019 w kategorii Rolnik w ramach wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga 2019.

Wyróżnienia Wójta Gminy Kurzętnik za wzorowe gospodarstwo rolne otrzymali:

Państwo Ludwika i Bogdan Borkowscy z Tereszewa
Pan Marcin Cybula z Otręby
Pani Jadwiga Domżalska z Nielbarka
Państwo Jadwiga i Kazimierz Kowalewscy z Tomaszewa
Państwo Elżbieta i Stefan Kozłowscy z Wielkich Bałówek
Państwo Katarzyna Bogdał-Kujawska i Krystian Kujawski
Państwo Maria i Zbigniew Lendzion z Lipowca
Państwo Katarzyna i Sławomir Malinowscy z Wawrowic
Państwo Anna i Jan Prusinowscy z Kącików
Państwo Ludwika i Mariusz Rochewicz z Krzemieniewa
Pan Mirosław Szych z Bratuszewa

Decyzją Wójta Gminy Kurzętnik statuetki za aktywną pracę na rzecz społeczności lokalnej otrzymali:

Pani Irena Knorps z Kącików
Pani Marianna Matuszewska z Kącików
Pani Teresa Ukomska z Kącików
Pani Janina Wyrostek z Kącików
Pani Daniela Zagórska z Tereszewa
Pani Eryka Ziółkowska z Kącików
W bloku podziękowań okolicznościowymi statuetkami uhonorowano Starostów Dożynkowych. Puchary dla Starostów dożynkowych zgodnie ze swoją tradycją ufundowała również Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza Oddział w Nowym Mieście Lubawskim.

Dokonano podsumowania gminnego konkursu wieńców dożynkowych, a następnie konkursu wieńców dożynkowych szczebla powiatowego.
W gminnym konkursie wieńców jako najpiękniejszy wybrano wieniec wykonany w Nielbarku.
W konkursie powiatowym, w którym wystawiono zwycięskie 4 wieńce z każdej gminy powiatu, prócz miejskiej, klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce zajął wieniec przygotowany przez wieś Ostaszewo, gm. Grodziczno (nagroda bon towarowy o wartości 1 000 zł).
II miejsce przyznano dziełu z Wonny, gm. Biskupiec (nagroda bon towarowy o wartości 500 zł).
III miejsce przypadło wieńcowi z Nawry, gm. Nowe Miasto Lubawskie (nagroda bon towarowy o wartości 300 zł).
Przyznano także wyróżnienie dla Nielbarka (gm. Kurzętnik), nagrodzone bonem wartości 200 zł.

W trakcie dożynek przeprowadzono konkurs „Na najlepszą potrawę z klusek lub makaronu”.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się blok artystyczny, który rozpoczął występ Orkiestry Dętej pod batutą Pana Mariusza Brzezickiego działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku. Następnie wystąpili: zespół wokalny ANIBABKI oraz dziecięcy Zespół Kurczaczki, działające pod kierunkiem Pani Anny Lewickiej z Kurzętnika. W roli gwiazdy na tegorocznych dożynkach zaprezentowała się znana grupa Playboys, poprzedzał ją koncert Don Vasyla Juniora & Cygańskich Gwiazd. Następnie rozpoczęto zabawę taneczną z zespołem Joker, która trwała do północy.

Podczas dożynek nie brakowało atrakcji dla dzieci i wielu stoisk m.in. kramy rękodzieła artystycznego, stragany z miodem nowomiejskich pszczelarzy, namioty jednostek działających dla rolnictwa, plac zabaw dla dzieci z dmuchańcami, trampolinami i zjeżdżalniami. Były też punkty gastronomiczne.
Dożynki przyciągnęły bardzo liczną publiczność.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy, w szczególności Starostom Dożynek i mieszkańcom Kącików.

W związku z Wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla organów samorządu terytorialnego w zakresie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych w latach 2017-2022 oraz Rocznego Planu Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na rok 2019 zatwierdzonego przez Starostę Nowomiejskiego 6 września br. pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka w sali operacyjnej PZZK w Komendzie Powiatowej PSP odbyła się gra kierownicza składu osobowego Zespołu Kierowania. Zadania Członków Zespołu polegały na omówieniu i podjęciu aplikacyjnie działań do realizacji na skutek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego i ujawnionych licznych ataków na terenie powiatu oraz wprowadzenia stanu wyjątkowego i stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu. W międzyczasie z informacji otrzymanych przez Stanowisko Kierowania KPPSP jednym z takich zdarzeń był pożar w kompleksie leśnym administrowanym przez Nadleśnictwo Brodnica, leśnictwo Ostrówki, oraz teren Ośrodka Wypoczynkowego „Cedrob”. Uwzględniając powyższe, Członkowie Zespołu w osobach kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników Starostwa Powiatowego przedstawili swoje oceny i możliwości podejmowanych działań zgodnie z posiadanymi przez siebie kompetencjami. Sytuacja została uznana za bardzo trudną, wymagającą zaangażowania całego potencjału ratowniczego powiatu. Służbą wiodącą podczas tej potencjalnej akcji ratowniczej była Komenda Powiatowa Policji. Podkreślono również konieczność pełnego zaangażowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy udziale jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu, Zarządu Dróg Powiatowych, Szpitala Powiatowego, Państwowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, służb leśnych. Zwrócono również uwagę na ścisłą współpracę z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie w celu zapewnienia pomocy z poza terenu powiatu. Podkreślono również bardzo ważną rolę w zakresie właściwego i szybkiego przekazywania informacji dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem terenu zagrożonego pożarem. Po zakończonej grze kierowniczej Członkowie Zespołu udali się do lasu w kompleksie leśnym w obszarze Jeziora Wielkie Partęczyny, gdzie byli obserwatorami ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP. W ćwiczeniu, stanowiącym jeden z elementów scenariusza gry kierowniczej /pożar lasu/ uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP oraz strażacy ochotnicy z jednostek OSP z terenu powiatu nowomiejskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że w związku z przystąpieniem Powiatu Nowomiejskiego do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w następujących formach:

 • za pośrednictwem portalu SOW, na stronie internetowej: sow.pfron.org.pl,
 • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim pok. nr 4, w terminie od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r., w godz. od 9.15 do 11.15,
 • listownie na adres siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie (o dacie wpływu wniosku decyduje data stempla pocztowego).

W związku z wprowadzoną przez PFRON modyfikacją dokumentu pn. Kierunki działań (…) w 2019 r. osobom niepełnosprawnym, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przysługuje zwiększenie dodatku na pokrycie kształcenia, nie więcej niż o 800 zł.
Dostęp do Systemu SOW jest bezpłatny. Podstawowym i jedynym warunkiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania jednego z narzędzi autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Szczegółowe informacje na temat programu System Obsługi Wsparcia dostępne są na stronie internetowej: portal-sow.pfron.org.pl lub pod nr tel. 56 474 31 96.
W związku z trwającymi pracami wdrożeniowymi systemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w najbliższym czasie poinformuje o terminie uruchomienia naboru wniosków w wersji elektronicznej.

Strona 1 z 6