środa, 28 sierpień 2019 11:25

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 20.08.2019 r.

Napisane przez

Pod przewodnictwem Wicestarosty Nowomiejskiego Jerzego Czaplińskiego w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano analizy zmian w przepisach prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Ustawa w ostatnim czasie podlega wielu istotnym zmianom. Zmieniana była od wejścia w 2013 r. 33 razy, w tym w 2018 r. było 10 obszernych aktualizacji, w 2019 – jak dotąd 5. Najistotniejsze korekty wynikają z ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 5 września 2018 r. Zmiany miały być w intencji ustawodawcy odpowiedzią na występujące w owym czasie częste przypadki pożarów składowisk odpadów i miejsc magazynowania oraz porzucania odpadów. Uwzględniono też liczne problemy wynikające ze zbyt dalekiej liberalizacji przepisów odpadowych w ubiegłych latach, co spowodowało wejście na rynek działalności związanej z gospodarowaniem odpadami firm nierzetelnych, o znikomym kapitale i doświadczeniu, oraz rozmyło kwestie odpowiedzialności i możliwości egzekwowania przepisów przez organy administracji. Nowelizacja wprowadziła nowe wymogi dla uzyskania zezwoleń na gospodarowanie odpadami oraz nowe obowiązki dla podmiotów gospodarujących. Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie wskazanej wyżej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do 5 marca 2020 r. (pierwotnie 5 września 2019 r.) złożyć spełniający wszystkie wymagania wniosek o zmianę decyzji. Jeżeli posiadacz nie złoży wniosku, decyzja wygasa z mocy ustawy. Jednocześnie zaznaczono na posiedzeniu, że uprawnienia Starosty do wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów w przypadku, gdy łączna ilość magazynowanych w roku odpadów przekroczy 3 000 ton na rok, zostały przekazane Marszałkowi Województwa. Ponadto w ustawach zmieniających: doprecyzowano lub określono zasady postępowania w przypadkach magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zwiększono kary za naruszenia przepisów ustawy, dodano przepisy odnoszące się do zasad prowadzenia elektronicznej Bazy Danych o Odpadach, z regulacji przepisami ustawy wyłączono biomasę, zmieniono zasady uznania za produkt uboczny, wprowadzono przepisy umożliwiające zatrzymanie transportu: pojazdu z odpadami. Ostatnie zmiany do zmian wprowadziły: przesunięcie terminu dostosowania odejście od zasady udziału społecznego w postępowaniach dotyczących spalarni odpadów i składowisk, wydłużenie okresu magazynowania odpadów dla gleby i ziemi, złagodzenie przypadków powodujących odmowę wydania zezwolenia oraz konsekwencji działania z naruszeniem przepisów. Do wytwórców odpadów obowiązanych do wpisu do BDO dodano rolników gospodarujących na powierzchni użytków rolnych większej od 75 ha, wprowadzono w szerszym stopniu tryb elektroniczny przy korzystaniu z BDO. Członkowie Zespołu zostali też zapoznani z informacją Komendanta Powiatowego Policji na temat działań Policji w przypadku okupacji i blokady obiektów oraz blokady szlaku komunikacyjnego- drogowego. W takiej sytuacji Policja jest podmiotem kierującym na miejscu zdarzenia. Jak zaznaczył, co jakiś czas w kraju odbywają się blokady obiektów, szlaków. W takich sytuacjach Policja zawsze podejmuje działania zmierzające do pokojowego rozwiązania sytuacji.
Na posiedzeniu dokonano również analizy działań Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w ramach prowadzenia operacyjnego rozpoznania obiektów i terenów stwarzających potencjalne największe zagrożenie. W ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzają co jakiś czas rozpoznanie obiektów i terenów, a następnie przeprowadzają ćwiczenia doskonalące. Podczas ćwiczeń Strażacy sprawdzają warunki prowadzenia ewakuacji, rozkład pomieszczeń, możliwość prowadzenia działań ratowniczych, drogi dojazdowe. Komendant PSP poinformował również, że w trakcie wakacji prowadzone są spotkania w miejscach wypoczynku z dziećmi i młodzieżą, podczas których przekazuje się podstawowe zasady bezpiecznego zachowania.
Dyrektor Szpitala Powiatowego przedstawił członkom Zespołu problemy wynikające z obsady etatowej lekarzy i pielęgniarek. Stwierdził, że usługi szpitalne są realizowane na bieżąco, lecz znaczne kłopoty sprawia sytuacja kadrowa szczególnie w grupie lekarzy, a także niedofinansowanie usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak poinformował średnia wieku pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalu wynosi 52 lata. Sytuacja taka skutkuje w szczególności absencją chorobową pielęgniarek i położnych. W celu utrzymania ciągłości bezpiecznej pracy poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala koniecznym staje się praca pielęgniarek i położnych w godzinach nadliczbowych. Podkreślił, że Szpital jest zabezpieczony w zakresie zatrudnienia podstawowej kadry medycznej, w dużej mierze z poza terenu powiatu. Wg niego zasadniczy problem dla właściwego funkcjonowania Szpitala stanowi niedofinansowanie usług medycznych ze strony budżetu państwa. W tym kontekście podał dla przykładu, że na przestrzeni ostatnich 9 lat inflacja wyniosła około 20 %, zaś cena jednostkowa płacona za usługi medyczne przez NFOZ wzrosła tylko o 6%. Ocenił, że bez dofinansowania Szpitala przez powiat nowomiejski jego funkcjonowanie stałoby pod znakiem zapytania.
Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił zagrożenia związane z pojawieniem się kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u zwierząt hodowlanych. Poinformował, że w związku z tym weterynaria podejmie dalsze działania związane z uświadamianiem hodowców w zakresie zabezpieczenia epizodycznego stad świń hodowlanych. Z uwagi na znaczenie tej hodowli dla naszego powiatu, wszelkie informacje dotyczące podejmowanych działań zapobiegawczych będą na bieżąco konsultowane z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, a także przekazywane do wiadomości mieszkańców powiatu. Pan Liedtke podkreślił, że spełnienie wszelkich wymogów związanych z bioasekuracją pozwoli hodowcom uniknąć nie tylko kar, ale przede wszystkim uchroni od poważnych strat związanych z hodowlą świń.

P.W.
22/08/2019

Czytany 584 razy