poniedziałek, 14 październik 2019 15:22

Informacja Starosty Nowomiejskiego w sprawie utworzenia bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) na terenach powiatu nowomiejskiego

Napisane przez

Na podstawie art. 7d i art.4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j. ze zm.) oraz §10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.2028) informuję, że dla terenu miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich powiatu nowomiejskiego została utworzona powiatowa baza danych obiektów topograficznych (BDOT 500). Baza BDOT500 została utworzona w ramach realizowanego projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Cyfrowy region, Działanie 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Czytany 709 razy