piątek, 07 grudzień 2018 11:20

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 4.12.2018

Napisane przez

W dniu 4 grudnia 2018 w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu wzięli udział po raz pierwszy jej nowi członkowie delegowani przez Radę Powiatu: Kazimierz Wiśniewski - Przewodniczący Rady Powiatu oraz Jan Rochewicz – Radny Powiatu oraz pozostali członkowie Komisji, a także przedstawiciele Rad Gmin oraz Rady Miasta. Na posiedzenie zostały zaproszone również osoby reprezentujące kierownictwa powiatowych służb, inspekcji i straży oraz Skarbnik Powiatu Nowomiejskiego. W trakcie posiedzenia jego uczestnicy zapoznali się z informacją przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Krzysztofa Puwalskiego dotyczącą emisji niskiej i jej wpływu na stan zdrowia mieszkańców naszego powiatu. Zgodnie z przedstawioną definicją jest to uwalnianie produktów spalania paliw z emitorów znajdujących się na wysokości do 40 m spowodowane ogrzewaniem opartym na spalaniu paliw oraz transporcie i komunikacji opartej o pojazdy spalinowe. Jej główne składniki to dwutlenek węgla, pyły zawieszone różnych wielkości, tlenek węgla i azotu oraz metale ciężkie. Obecna sytuacja nie jest dobra i prowadzi do występowania szeregu schorzeń u ludzi, a w efekcie do przedwczesnej śmierci chociażby na nowotwory lub inne choroby w ten sposób powodowane. Polska jest krajem o największym zanieczyszczeniu powietrza w Unii Europejskiej (NIK,WHO). Z 20 miast najgorszej jakości powietrza w UE 16 leży w Polsce (EAS). Na skutek zatrucia smogiem w Polsce umiera rocznie 44 000 osób (dane komisarza UE ds. środowiska). W tym kontekście może niepokoić fakt, iż Rząd zgodnie z obecnie zajętym stanowiskiem wstrzymuje rozwój OZE
w Polsce, zakłada całkowitą likwidacje wiatraków na lądzie i dalszy rozwój energetyki wysokoemisyjnej opartej na węglu. Stały monitoring jakości powietrza w województwie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. W powiecie nowomiejskim nie ma stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza, Najbliższa znajduje się w Iławie (manualna). Inne to Ostróda, Gołdap, Nidzica, Glitajny, Elbląg, Olsztyn i Ełk. W czasie sezonu grzewczego we wszystkich miastach województwa notuje się przekroczenie dopuszczalnego poziomu B(a)P i PM10. Alarm smogowy (pow. 600% normy) w 2017 r. był ogłaszany kilkukrotnie. Niekorzystne położenie Nowego Miasta Lubawskiego i Kurzętnika pogarsza sytuację w zakresie zagrożenia smogiem i emisją niską. Z uwagi na powyższe są bardzo istotne wszelkie działania polegające na eliminowaniu paliw o najgorszych parametrach jakościowych, zwiększanie zieleni na terenach zurbanizowanych, termomodernizacji, ograniczaniu przebywania na dworze w okresach występowania smogu oraz inne.
Na podstawie informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Pani Joanny Robaczewskiej dokonano oceny przygotowań Zarządu Dróg Powiatowych do zimowego utrzymania dróg na sezon 2018/2019. Jak wynika z przedstawionej informacji, zakupiono obecnie ok. 1000 ton mieszaniny piasku i soli do zwalczania gołoledzi. Zawarto również niezbędne umowy z właścicielami pojazdów mogących służyć jako nośniki do piaskarek i pługów stanowiących własność Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformowano również, że w zależności od potrzeb prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych będą prowadzone nawet całodobowo. Pojazdy, stanowiące nośniki pługów zostały wyposażone w GPS-y, umożliwiające obserwację ich pracy przez dyżurnego. Poinformowano również, że utrzymanie przejezdności dróg na drogach wojewódzkich będących w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich (drogi nr 538 i 541) oraz drodze krajowej nr 15 przebiegającej m. in przez Nowe Miasto Lubawskie będzie wyglądać podobnie, jak w latach ubiegłych.
Pani Iwona Krajewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji przekazała obszerną informację dotyczącą realizacji przez pracowników Centrum szeregu działań skierowanych do szkół naszego powiatu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W tym celu prowadzono konsultacje oraz szkolenia dla uczniów, kadry pedagogicznej oraz rodziców, zainteresowanych tym problemem. Z powyższych skorzystało ok. 800 osób. Podkreśliła, jak ważnym zagadnieniem jest odpowiednia współpraca szkół z rodzicami.
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji przedstawili swoje działania związane z debatami społecznymi prowadzonymi na terenie powiatu jako niezbędnym elementem w planowaniu nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i porządku. W tym też zakresie podkreślono znaczenie tzw. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która każdorazowo jest propagowana podczas spotkań przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji z mieszkańcami powiatu. Zgodnie z przedstawioną opinią, problemy zgłaszane za jej pośrednictwem w dużym stopniu znajdują potwierdzenie po podjęciu działań przez Policję. Zauważono też, że mieszkańcy powiatu coraz częściej sięgają po to narzędzie, aby informować Komendę Powiatową Policji o zauważonych nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa i porządku w powiecie.
Komendant Powiatowy PSP, Jacek Auda przedstawił też statystykę zdarzeń zaistniałych na terenie powiatu w obecnym roku. Od lat występuje znaczna przewaga zdarzeń miejscowych w stosunku do liczby pożarów. Zdarzają się też alarmy fałszywe, na szczęście zgłaszane w tzw. dobrej wierze. Omówił również przygotowania jednostek straży pożarnej do prowadzenia działań na obszarach wodnych w okresie zimowym. Poinformował, że jednostki OSP z terenu powiatu nowomiejskiego odbyły szkolenie o tematyce postępowania podczas prowadzenia działań na obszarach wodnych w warunkach zimowych. Szkolenie to odbyło się w sposób teoretyczny przed ćwiczeniami Komendanta Powiatowego pod kryptonimem „SOSNA 2018” . Strażacy zostali pouczeni jak mają przygotować sprzęt ratowniczy do zimy oraz w jaki sposób postępować na zalodzonych akwenach. Ponadto na przełomie roku planowane są jak co roku ćwiczenia zgrywając współpracę jednostek PSP
z OSP podczas prowadzenia działań na lodzie – będą to ćwiczenia dla wszystkich gmin
z terenu powiatu nowomiejskiego na różnych akwenach.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Nowym Mieście Lubawskim posiada na pojazdach ratowniczych sprzęt niezbędny do działań na akwenach zalodzonych , sprzęt ten jest w pełni sprawny zakonserwowany i przygotowany do sezonu zimowego 2018/2019.
Uczestnicy posiedzenia zostali zapoznani również na podstawie informacji Skarbnika Powiatu, Pani Haliny Bartkowskiej, z projektem budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2019 w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku. M. in. poinformowała, że zabezpieczono kwotę ok. 54 tys. zł, jako rezerwę celową na ewentualne zdarzenia kryzysowe. W ramach też środków na bezpieczeństwo publiczne w ramach budżetu powiatu nowomiejskiego w oparciu o dotację celową Wojewody Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Również w oparciu o dotację celową w wysokości 15 tys. zł zostanie przeprowadzona wiosną kwalifikacja wojskowa. Na zakończenie Komisja podjęła uchwałę aprobującą projekt budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2019 w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku.

6.12.2018r.
Sporządził: K. Grzonkowski

Czytany 1094 razy