środa, 27 luty 2019 15:05

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 22 lutego 2019

Napisane przez

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka w dniu 22 lutego 2019r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano oceny i podsumowania pracy Zespołu za rok ubiegły oraz przedstawiono propozycję planu pracy Zespołu na 2019 rok na podstawie wniosków zgłoszonych przez jego członków. Zaaprobowany przez członków Zespołu plan na 2019 rok zakłada minimum cztery posiedzenia dotyczące omówienia stanu bezpieczeństwa w powiecie. Oczywiście, plan, zgodnie z uwarunkowaniami ustawowymi zakłada również działania Zespołu na wypadek wystąpienia poważniejszych zagrożeń dla mieszkańców powiatu lub środowiska. W planie pracy PZZK na rok bieżący ujęto również przeprowadzenie gry decyzyjnej Zespołu w oparciu o epizod rozgrywany praktycznie podczas ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP, jak miało to miejsce w latach ubiegłych.
Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii poinformował o obostrzeniach związanych z zabezpieczeniem przed wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), Podkreślił obostrzenie warunków, jakie należy spełnić, aby nie dopuścić do wystąpienia tej choroby w stadach świń hodowanych na terenie kraju, w tym przede wszystkim do wyeliminowania wszelkich możliwości ich kontaktu z dzikami żyjącymi dziko w środowisku naturalnym. W przypadku nie spełnienia tych obostrzeń, które będą kontrolowane przez odpowiednie służby, osobom ich nieprzestrzegającym grożą określone sankcje karne. Spełnienie wszelkich wymogów związanych z bioasekuracją pozwoli hodowcom uniknąć nie tylko kar, ale przede wszystkim uchroni od poważnych strat związanych z hodowlą świń. Powiatowy Lekarz Weterynarii w roku obecnym będzie prowadził nieprzerwanie kontrole warunków bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie. Trwa też stały monitoring przez służby weterynaryjne w zakresie przemieszczania swiń na terenie powiatu. Są również i będą prowadzone nadal szkolenia dla hodowców świń w zakresie zasad prawidłowej bioasekuracji. PLW podkreślił, że to głównie człowiek i jego nieprzemyślane działania stanowią punkt newralgiczny w szerzeniu tej choroby. Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego Krzysztof Puwalski przedstawił i omówił prezentację dotyczącą obiektów i urządzeń wodnych piętrzących w powiecie nowomiejskim. Jest ich 16 na niektórych ciekach wodnych naszego powiatu. Są to jazy, elektrownie wodne oraz inne. Mimo ich niewielkiego znaczenia gospodarczego spełniają istotną rolę w zakresie gospodarki wodnej w powiecie. Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP Jacek Auda przedstawił zasady bezpiecznego zachowania się podczas okresu zimowego, sezonu grzewczego i wiosennych roztopów.

Tekst i zdjęcia: ZK

Czytany 813 razy