poniedziałek, 03 czerwiec 2019 11:03

Raport o stanie powiatu i absolutorium dla Zarządu Powiatu

Napisane przez

Wypełniając nowy obowiązek ustawowy, Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu nowomiejskiego w 2018 r. Raport otrzymali radni, dostępny był także na stronie internetowej Starostwa i Biuletynie Informacji Publicznej. Obszerny dokument obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, zawartych porozumień, uchwał rady powiatu, informację o stanie finansów. Na VIII sesji Rady Powiatu w dniu 30 maja 2019 r. Starosta Andrzej Ochlak przedstawił najważniejsze dane z raportu. Następnie odbyła się debata. Radni zgłaszali liczne uwagi i zapytania. Do debaty nie zgłosił się żaden mieszkaniec powiatu. Po rozpatrzeniu raportu i przeprowadzeniu nad nim debaty, Rada Powiatu 11 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących się” udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu.
W dalszej części obrad rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. W 2018 r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 46 182 462,33 zł, co stanowiło 100,1% planu oraz wydatki w wysokości 49 902 744,29 zł, co stanowiło 97,0% planu. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 16 003 382,69 zł. Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Gratulacje z tytułu otrzymania absolutorium złożył Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski oraz Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank.

 

Tekst i zdjęcia: BR

Czytany 911 razy