piątek, 05 lipiec 2019 13:53

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - 28.06.2019

Napisane przez

28 czerwca 2019 w sali narad Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, a także zaproszeni goście. Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zapoznali się z informacją przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji dotyczącą kształtowania bezpiecznej przestrzeni, czyli świadomego wpływ człowieka na infrastrukturę w celu poprawy bezpieczeństwa. Informacje te dotyczą zapobiegania przestępczości poprzez projektowanie środowiska. Wskazano tutaj miejsca, które uznaje się za zagrożone, a wśród nich miejsca o ograniczonej widoczności, czy też opuszczone. Przedstawiono cechy środowiska ułatwiające przestępstwa, oraz strategię CPTED (Zapobiegania Przestępczości Poprzez Projektowanie Środowiska) składającą się z następujących elementów: naturalna obserwacja, naturalna kontrola dostępu, wyodrębnienie terenu, zarządzanie i konserwacja. Po szczegółowym omówieniu elementów podano przykłady zastosowania CPTED m.in. przystanek autobusowy i zastosowanie przezroczystych materiałów do wykonania ścian, co powoduje doskonałą widoczność osób na przystanku jak i tych podchodzących do niego. Pierwszy projekt w Polsce stworzony według tych reguł to osiedle w Siechnicach pod Wrocławiem.
W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z kompetencjami i procedurami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w przypadku oddania do użytkowania obiektów budowlanych wykonywanych niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę i projektem budowlanym. Omówione zostały warunki uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jak również potrzebne dokumenty do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Następnie Inspektor przybliżył jak wygląda kontrola budowlana. Podkreślił, że nie przestrzeganie obowiązków przez inwestorów zgodnie z zapisami prawa budowlanego grozi sankcjami karnymi, jak również może stanowić powód nieuwzględnienia wypłaty odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego.
Na posiedzeniu Komisja omówiła również zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które dzielą się na zadania realizowane w ramach ochrony roślin i techniki, nadzoru nad zdrowiem roślin i nasiennictwa. Podczas omawianych zadań szczególną uwagę zwrócono na utylizację opakowań po nawozach. Członkowie Komisji wraz z przedstawicielem WIORiN apelują do rolników, użytkowników nawozów, aby opakowania po nawozach traktować jako opakowania szkodliwie niebezpieczne, w związku z tym należy puste i trzykrotnie wypłukane opakowania zwrócić do sklepu, który prowadzi zbiórkę. Rolnik nie ma obowiązku okazywania dowodu zakupu. Zwrot opakowań po środkach ochrony roślin do punktów sprzedaży daje gwarancję, że zostaną one zagospodarowane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.
Następnie Komisja zapoznała się z obszarową oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie naszego powiatu za rok ubiegły, przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia był prowadzony zarówno przez przedstawicieli PPIS, jak również przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej. Dlatego PPIS pobrało 200 próbek celem wykonania analiz fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych. Z kolei w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom powiatu wodę pobrały 195 próbek. Na ich podstawie stwierdzono w wodociągach Nowe Miasto Lubawskie, Szwarcenowo, Nawra obecność bakterii z grupy Coli. W wodociągu w Gwiździnach stwierdzono przekroczenie zawartości jonu amonowego, manganu, żelaza, barwy, mętności, zapachu. W związku z powyższym spowodowało to wyłączenie tych ujęć z eksploatacji do czasu poprawy sytuacji. Na chwilę obecną, takie zagrożenia nie występują.
Kolejny istotny temat, jaki został omówiony na posiedzeniu to przygotowanie powiatu do sezonu letniego. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przedstawiły w tym zakresie swoje działania, wzorowane na latach ubiegłych. Z przedstawionych relacji wynika, że w tym zakresie podjęto już i będą podejmowane właściwe działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek dla mieszkańców powiatu oraz osób czasowo przybywających na wypoczynek. Jedyna rzecz, jaka może nie zadawalać, to brak w okresie wakacji kąpielisk z właściwą obsługą i warunkami, jakie winne spełniać takie miejsca. Niestety, koszty z tym związane wydają się niemożliwe do zrealizowania przez potencjalnych administratorów takich miejsc. Dlatego też tylko w okresie od 17 lipca do 16 sierpnia w Ośrodku Wypoczynkowym Cedrob zorganizowano miejsce do okazjonalnego wykorzystania do kąpieli wraz z ratownikiem. W pozostałych przypadkach niestety brak wyznaczonych miejsc z takimi osobami, w związku z tym członkowie Komisji gorąco apelują do osób kąpiących o zachowanie maksimum zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z kąpieli.
Na zakończenie posiedzenia, Komisja zajęła się omówieniem tematu dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Rozwoje Edukacji omówiła zajęcia prowadzone przez pedagoga PCRE z uczniami różnych szkół z terenu powiatu nowomiejskiego w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Były to m.in. zajęcia „Owce w sieci”, zajęcia „3,2,1… Internet!” i zajęcia warsztatowe o zagrożeniach związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Ideą zajęć było propagowanie bezpiecznego korzystania z sieci przy użyciu popularnych i lubianych przez dzieci metod: kreskówek, łamigłówek i innych form edukacji poprzez zabawę. W zajęciach wzięło udział łącznie 461 uczestników.

02.07.2019 P.W.

 

Czytany 805 razy