środa, 29 maj 2019 11:25

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 24.05.2019

Napisane przez

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka w dniu 24 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano oceny stanu środowiska w powiecie nowomiejskim na podstawie monitoringu WIOŚ oraz działań prowadzonych przez Starostwo Powiatowe. W 2017 r. monitoringiem WIOŚ objęto 1 akwen w granicach powiatu tj. jez. Radomno (gm. Nowe Miasto Lubawskie) o powierzchni 110 ha, w połowie rolniczej, w połowie leśnej. Jego stan jest ekologicznie słaby, stan fizykochemiczny pozaklasowy (pozaklasowe: przeźroczystość, nasycenie tlenem, azot ogólny, fosfor ogólny, złe wskaźniki fitoplanktonowy i makrofitów). Stan chemiczny jest poniżej dobrego (pozaklasowy benzo-a-piren). Wg przedstawionej oceny jest bez zmian w stosunku do oceny z 2013 r. W związku z tym stan ogólny jeziora oceniono jako zły. W 2018 r. nie badano żadnego akwenu z terenu powiatu w ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska. Gleby w powiecie nowomiejskim są w stanie ogólnym dobrym. Badania prowadzono pod kątem zawartości azotu mineralnego. Różnica pomiędzy jesiennym i wiosennym zasobem azotu w glebie świadczy o potencjalnym rozmiarze strat tego składnika do wód glebowo-gruntowych zalegających na głębokości poniżej 90 cm. Zasoby azotu mineralnego w glebach na powiecie nowomiejskim są bardzo duże, przekraczające 200 kg N/ha w porze jesieni (drugie miejsce po powiecie iławskim, średnia w województwie 130 kg N/ha). Wiosną zawartość azotu wynosi ok. 130 kg N/ha, czyli ok. 70 kg N/ha mniej niż jesienią. Jest to największa wartość różnicy w województwie.
Jakość powietrza na terenie powiatu nie ma żadnego stałego ani mobilnego punktu pomiarowego. Oceny jakości dla terenu powiatu dokonuje się poprzez techniki prognozowania/symulacji komputerowej. Jakość powietrza na terenie województwa jest ogółem dobra, biorąc pod uwagę zanieczyszczenie gazowe: SO2, NO2 i CO. Problemem jest duża zawartość pyłów, w szczególności PM10 oraz benzo(a)pirenu. Powodem jest niska emisja oraz powszechne stosowanie niskiej jakości paliw oraz spalanie odpadów. W ostatnim roku nie odnotowano istotnych zmian w jakości powietrza. W zakresie gospodarki odpadami teren powiatu należy do Regionu Zachodniego, jednego z 5 funkcjonujących w województwie, z obsługującymi nas RIPOK-ami ZUOK Rudno i EZG Działdowszczyzna. Na terenie powiatu nie ma składowiska odpadów ani instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. W województwie w 2017 r. wytwarzano 314 kg odpadów komunalnych na mieszkańca (wzrost o 62% od 2011 r.). Z terenu województwa w 2017 r. odebrano ok. 450 tys. Mg odpadów komunalnych, z czego z terenów miejskich 224 tys. Mg (średnio 220 kg/mieszkańca). Z selektywnej zbiórki zebrano: ok. 7 tys. Mg makulatury, 9 tys. Mg tworzyw sztucznych, 420 Mg metalu, 10 tys. Mg szkła. Odpady selektywnie zebrane stanowiły w 2017 r. 26% (w 2011 r. było to 5%, w 2014 - 21%, 2015 i 2016 – 23%). Odpady komunalne stanowią zaledwie 10% odpadów wytwarzanych, około połowa to odpady z remontów, budowy, demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej. Ogółem na terenie województwa wytworzono w 2017 r. ok. 5 mln ton odpadów.
Na posiedzeniu dokonano również oceny aktualnego zagrożenia związanego z chorobami zakaźnymi i zakażeniami u ludzi na terenie naszego powiatu. I tak już w roku obecnym odnotowano 2 przypadki odry. W roku ubiegłym odnotowano na terenie naszego województwa 1306 przypadków zakażenia boreliozą, na terenie naszego powiatu 13. Zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego duże znaczenie mają szczepienia ochronne, a niestety w roku ubiegłym odnotowano 20 przypadków nieszczepień ochronnych.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił członkom Zespołu kompetencje nadzoru budowlanego i w tym kontekście obowiązki inwestorów w zakresie oddawania obiektów budowlanych do użytkowania. Podkreślił, że ich nie przestrzeganie przez inwestorów zgodnie z zapisami prawa budowlanego grozi sankcjami karnymi, jak również może stanowić powód nieuwzględnienia wypłaty odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego.
Dyrektor Szpitala Powiatowego poinformował o realizowaniu przez Szpital pełnej puli usług medycznych w związku z zakończonym remontem budynku nr 1 oddziału chirurgicznego. Podkreślił, że Szpital jest zabezpieczony w zakresie zatrudnienia podstawowej kadry medycznej, w dużej mierze z poza terenu powiatu, a nawet województwa. Wg niego zasadniczy problem dla właściwego funkcjonowania Szpitala stanowi niedofinansowanie usług medycznych ze strony budżetu państwa. W tym kontekście podał dla przykładu, że na przestrzeni ostatnich 9 lat inflacja wyniosła około 20 %, zaś cena jednostkowa płacona za usługi medyczne przez NFOZ wzrosła tylko o 6%. Ocenił, że bez dofinansowania Szpitala przez powiat nowomiejski jego funkcjonowanie stałoby pod znakiem zapytania.
Omówiono również stan przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przedstawiciele służb i straży poinformowali, że prowadzone są w tym zakresie niezbędne czynności. Zgodnie z posiadanymi przez nich informacjami zadania związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będą realizowane podobnie, jak w roku ubiegłym m. in. w ośrodkach wypoczynkowych w Hartowcu, Gaju oraz MOSIR w Nowym Mieście Lubawskim.
Komendant Powiatowy Policji przedstawił działania Policji w przypadku pozyskania informacji o osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne narzędzie, której działanie może zmierzać do pozbawienia życia lub zdrowia wielu osób w miejscach publicznych. Jak podkreślił, na terenie naszego kraju miały miejsce liczne przypadki, jak chociażby ostatnie zdarzenie z udziałem młodocianego nożownika w szkole w Warszawie, gdzie niestety na skutek jego działań zginął inny nastolatek. Podkreślił też, że poziom bezpieczeństwa imprez masowych organizowanych na terenie powiatu dzięki rosnącej świadomości organizatorów takich imprez stale wzrasta. W tym kontekście, jak zaznaczył ma istotne znaczenie przestrzeganie wszelkich reguł z tym związanych łącznie z zatrudnieniem profesjonalnej ochrony. Dotyczy to przede wszystkim imprez sportowych, gdzie dodatkowo na skutek wcześniejszej oceny ryzyka wystąpienia niebezpieczeństwa są angażowane interwencyjnie siły prewencyjne Policji.K. Grzonkowski
Czytany 743 razy