Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

27 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z terenu Powiatu Nowomiejskiego z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Spotkanie otworzył Starosta Nowomiejski – Andrzej Ochlak.  Następnie Bronisław Anfolecki – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy przekazał informacje  nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Podczas spotkania omówione zostały możliwości i kryteria otrzymania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 70% wartości inwestycji.

Tekst i zdjęcia: OP

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania samochód osobowy Skoda Fabia – rok produkcji 2004 o przebiegu 72623 (stan na 27 marca 2019). Z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie wystąpić mogą inne jednostki administracji publicznej lub samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 (Dz.U. z 6 kwietnia 2017 poz. 729)

Wniosek powinien zawierać:

1) Nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie przedmiotowego składnika majątku ruchomego.
2) Wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy.
3) Oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanych w protokole zdawczo-odbiorczym.

Wnioski rozpatrzone będą w terminie do 60 dni od daty jego wpływu.

Termin składania wniosków – 2 tygodnie od chwili zamieszczenia ogłoszenia.

W dniu 15 marca br. w sali narad Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, przedstawiciele instytucji realizujących Powiatowy Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016 – 2026 na terenie powiatu nowomiejskiego oraz przedstawiciele Rad Gmin.
Na posiedzeniu została przedstawiona i omówiona propozycja planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego na rok 2019, opracowana na podstawie propozycji członków Komisji. Po jej szczegółowym omówieniu członkowie Komisji podjęli uchwałę aprobującą plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego na rok 2019 . Zgodnie z przyjętym planem Komisja w roku obecnym przeprowadzi cztery posiedzenia – po jednym w każdym kwartale. Ustalono również, że jeżeli zajdzie taka potrzeba Przewodniczący Komisji zwoła dodatkowe posiedzenie.
W dalszej części posiedzenia Komisja zajęła się omówieniem stanu realizacji w roku 2018 „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016 – 2026” – przyjętego do realizacji uchwała Rady Powiatu z 2016r. Program diagnozuje sytuację w zakresie bezpieczeństwa na terenie powiatu nowomiejskiego obecnie oraz wytycza kierunki działań w latach obowiązywania programu. Działania te ujęto w piętnastu blokach programowych, dotyczących większości sfer życia mieszkańców naszego powiatu w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Program precyzuje zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w środkach transportu, w szkołach. Mówi też o działaniach dotyczących zwalczania plagi alkoholizmu, walki z narkotykami oraz cyberprzestępczością, a także wielu innych. Do każdego z bloków są przypisane odpowiednie instytucje państwowe i samorządowe, organizacje społeczne, które określone zadania realizują zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W każdym też bloku wyodrębniono instytucję wiodącą, która jako realizator wiodący raz w roku przedkłada z podejmowanych działań sprawozdanie Staroście Nowomiejskiemu – Przewodniczącemu Komisji. Zgodnie z tym poszczególne instytucje wiodące przedłożyły sprawozdania, dotyczące podejmowanych działań w roku ubiegłym. Bardzo istotną rolę w tym zakresie realizuje Komenda Powiatowa Policji. Na podstawie relacji Przedstawiciela KP Policji stwierdzono, że w obszarach umiejscowionych w programie realizowane były zamierzenia dotyczące działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz w miejscach zamieszkania, m. in. w środkach komunikacji publicznej, w szkole, w ruchu drogowym, oraz w zakresie działalności gospodarczej. Komenda Powiatowa Policji prowadziła szereg działań profilaktycznych oraz kontrolnych, które, jak oceniono, miały znaczny wpływ na podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Niepokojącym zjawiskiem jest duża liczba interwencji Policji na skutek nadużywania alkoholu na terenie powiatu, również przez kierujących pojazdami. Bardzo często alkohol staje się też bezpośrednią przyczyną przemocy. Komenda Powiatowa Policji prowadziła też w roku ubiegłym szereg działań prewencyjnych w szkołach powiatu, a także w trakcie wakacji z dziećmi i młodzieżą przebywającą w miejscach wypoczynku. Policjanci monitorowali również sytuację w sezonie zimowym na stoku „Kurza Góra”. Wdrożona również na terenie powiatu tzw. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jest każdorazowo propagowana podczas spotkań przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji z mieszkańcami powiatu. Podkreślono, że problemy zgłaszane za jej pośrednictwem w dużym stopniu znajdują potwierdzenie po podjęciu działań przez Policję. Istotnym jest również to, że mieszkańcy powiatu coraz częściej sięgają po to narzędzie, aby informować Komendę Powiatową Policji o zauważonych nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa i porządku w powiecie.
Swoje sprawozdanie z działań związanych z programem przedłożyła również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Realizowane jest to poprzez ciągły monitoring zagrożeń, ich przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz dysponowanie podmiotów ratowniczych do działań realizowanych przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie i Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej PSP. Bardzo ważną rolę w zakresie realizacji zadań nakreślonych przez Program odgrywa też działalność prewencyjna KP PSP prowadzona w oparciu o informowanie za pomocą mediów lokalnych oraz spotkań organizowanych z dziećmi, młodzieżą oraz Radami Pedagogicznymi szkół w powiecie w tematach dotyczących zagrożeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla oraz zagrożeniami z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji prowadziło w szkołach powiatu szereg zajęć warsztatowych w obszarze bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież.
Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizującym zadania w zakresie ograniczenia występowania przemocy w rodzinie. W tym celu PCPR prowadzi poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą oraz realizuje programy mające na celu eliminowanie tego zjawiska z przestrzeni społecznej.
Również swoje sprawozdanie z realizacji programu przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii. Podkreślił, że nie odnotowano w roku ubiegłym na terenie naszego powiatu żadnej choroby zakaźnej zwierząt hodowlanych, mimo zagrożenia afrykańskim pomorem świń. Podkreślił dobrą współpracę w tym zakresie ze wszystkimi instytucjami z terenu powiatu.
W ramach swych kompetencji zadania programu realizował również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wg jego oceny stan sanitarny w powiecie ulega systematycznej poprawie. Składają się na to m. in. działania podejmowane przez władze samorządowe gmin w zakresie inwestycji dotyczących uzdatniania wody do spożycia. PPIS realizuje również szereg działań prewencyjnych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego w miejscach żywienia zbiorowego, szkołach, ośrodkach zdrowia oraz zakładach przetwarzających żywność.
Swoje sprawozdania z realizacji programu przedstawili również Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowomiejskiego. Zgodnie z przedstawioną oceną, obszary objęte tym programem są na bieżąco monitorowane, a wszelkie niedociągnięcia na bieżąco usuwane oraz omawiane z młodzieżą.
Do realizacji programu w roku ubiegłym w kontekście zapobiegania wystąpieniu zdarzeń skutkujących znaczącym pogorszeniem stanu środowiska i likwidacji skutków takich zdarzeń odniósł się również przedstawiciel Wydziału Środowiska i Rolnictwa, informując m. in. o prowadzonych w szkołach pogadankach, prelekcjach na te tematy oraz organizowaniu przez Wydział programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, a także uczestniczeniu w organizacji imprez ekologicznych.
Większość podmiotów uczestniczących w realizacji programu podkreślała dobrą, wzajemną współpracę w odniesieniu do poszczególnych bloków tematycznych, jakie zawiera program.

Tekst i zdjęcia: ZK

czwartek, 21 marzec 2019 14:51

VI Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję VI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 28 marca 2019 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VI Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Roczne sprawozdania z działalności: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej PSP.
 9. Raport z monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015 - 2022.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2019 zadania „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława II etap Radomno – Iława”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w roku 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym pt: „Partner”. Program jest adresowany do osób pełnoletnich, które nie radzą sobie z kontrolowaniem niewłaściwych zachowań i emocji oraz stosujących przemoc wobec najbliższych. Celem głównym programu jest psychoedukacja osób stosujących przemoc wobec najbliższych w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników. Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. programie odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, III piętro, sala nr 6. Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Wolak nr tel. 56 474 31 96.

środa, 20 marzec 2019 09:34

Objazd dróg powiatowych

W dniu 18 marca 2019 r. Radni Rady Powiatu ruszyli w objazd dróg powiatowych. W trakcie objazdu informacji udzielała Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Joanna Robaczewska. Po drodze zatrzymano się w firmie „Ziemar” w Szwarcenowie, gdzie radni spotkali się z Przewodniczącym Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej Zbigniewem Ziejewskim. Podczas krótkiego spotkania omawiano głównie sprawy związane ze stanem dróg, a także bieżącymi problemami powiatu. Drugi przystanek miał miejsce w Urzędzie Gminy w Grodzicznie, gdzie z radnymi spotkał się Wójt Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański. Tu także omawiano sprawy związane z remontami dróg, możliwościami aplikowania o środki z Funduszu Dróg Samorządowych itp.
Radni przejechali przez wszystkie gminy powiatu, łącznie ponad 210 kilometrów, z tego ok. 160 kilometrów drogami powiatowymi. Trasa przejazdu: Nowe Miasto Lubawskie (ul. Żwirki i Wigury), Nawra, Skarlin, Łakorz, Łąkorek, Osetno, Ostrowite, Rywałdzik, Mierzyn, Sumin, Osówko, Wlk. Tymawa, Babalice, Sędzice, Biskupiec, Krotoszyny, Szwarcenowo, Szeplerzyzna, Jamielnik, Radomno, Pustki, Zajączkowo, Kuligi, Tylice, Mroczenko, Grodziczno, Montowo, Ostaszewo, Rynek, Trzcin, Mroczno, Boleszyn, Sugajenko, Bratuszewo, Brzozie Lub., Nielbark, Kąciki, Tereszewo, Partęczyny, Kaługa, Lipowiec, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie.

Tekst i zdjęcia: BR

Starosta Nowomiejski oraz Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, które odbędzie się 27.03.2019 o godz. 11.00 r. w sali sesyjnej Startowa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
Podczas spotkania przedstawiciele W-M SSE omówią m.in. możliwości i kryteria otrzymania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 70% wartości inwestycji.

sobota, 16 marzec 2019 09:51

Komunikat nr 2 z 16.03.2019 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Bagno zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Bagno, Jamielnik, Gryźliny, Lekarty, Radomno. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań jakość wody odpowiada wymaganiom - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda w Wodociągu Publicznym Bagno jest zdatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim

Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
ul. Grunwaldzka 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Sekretariat — tel: 56 474 26 92; fax: 56 49 11 408 Dyrektor - tel: 56 474 44 90 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czwartek, 14 marzec 2019 19:02

Komunikat nr 1 z 14.03.2019

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Bagno zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Bagno, Jamielnik, Gryźliny, Lekarty, Radomno. W związku podejrzeniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, woda w Wodociągu Publicznym Bagno jest nieprzydatna do spożycia w/w miejscowościach.
W jednej z dwóch pobranych próbek wody stwierdzono obecność Enterokoków tj. w stacji uzdatniania wody stwierdzono 1 jtk/100m1, natomiast w próbce pobranej w Szkole Podstawowej w Jamielniku nie stwierdzono obecności Enterokoków. W chwili obecnej pobierane są próbki potwierdzające lub wykluczające zanieczyszczenie.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Woda do w/w miejscowości będzie dowożona przez Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim

Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
ul. Grunwaldzka 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Sekretariat — tel: 56 474 26 92; fax: 56 49 11 408 Dyrektor - tel: 56 474 44 90 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

środa, 13 marzec 2019 13:43

Lista rzeczy znalezionych - 13.03.2019

NR z księgi ewidencyjnej
Nazwa przedmiotu
Uwagi
79.
Rower górski
Odebrany przez znalazcę
80.
Rower typu „składak”
Art.187 par. 2 KC – przeszło
na własność Powiatu
81.
Klucze
Art.187 par. 2 KC – przeszło
na własność Powiatu
82.
Kluczyki samochodowe
Art.187 par. 2 KC – przeszło
na własność Powiatu
83.
Telefon LG
Art.187 par. 2 KC – przeszło
na własność Powiatu
87
Telefon SIEMENS C60
 
88.
Okulary
 
89.
Portfel
Odebrany przez właściciela
90.
Klucz
Odebrane przez właściciela
91.
Kluczyki samochodowe
Odebrane przez właściciela
92.
Klucze z breloczkiem
 
93.
Telefon Motorolla
 
94.
Kluczyk samochodowy 
z immobilizerem
 
95.
Piłka nożna
 
96.
Piłka nożna
 
97.
Piłka nożna
 
98.
Piłka nożna
 
99.
Piłka nożna
 
100.
Piłka nożna
 
101.
Telefon Huawei
 
102.
Telefon LG
 
103.
Telefon SAMSUNG