Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

OR.5314.3.2019
STAROSTA NOWOMIEJSKI W Z Y W A DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ
 
Działając w oparciu o art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r.  o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015r. poz. 397) oraz art. 187 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 ze zm.) w z y w a m  do odbioru rzeczy znalezionej:
• Telefon SAMSUNG
Jednocześnie informuję, że:
W myśl art. 187  § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.
Rzecz znaleziona zostanie wydana pod warunkiem dokładnego określenia jej wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby 
(dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).
Koszty przechowywania i sprzedaży rzeczy znalezionej oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Rzecz znaleziona może być wydana po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów.
Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.  

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim przy współorganizacji Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim, Nowomiejskiego Klubu Sportowego w dniu 17.03.2019 r. (niedziela) o godzinie 10.00 organizują Halowy Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o puchar Starosty Nowomiejskiego. Turniej odbędzie się w Hali MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Jagiellońskiej 20. Zwracamy się do firm, przedsiębiorców jak i osób prywatnych o wsparcie naszej inicjatywy poprzez zgłoszenie do turnieju 10 osobowego zespołu reprezentującego Państwa firmę oraz wpłatę wpisowego. Regulamin turnieju znajduje się w załączniku. Zapraszamy drużyny wraz z rodzinami - stwórzmy sportową atmosferę w rywalizacji fair play. Dzięki pomocy z Państwa strony i dofinansowaniu naszego przedsięwzięcia będziemy mogli przyczynić się do zaspokojenia podstawowych potrzeb związanych z wyposażeniem Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim w sprzęt medyczny oraz meble po remoncie i modernizacji. Za okazane serce Ludziom Dobrej Woli już dziś składamy serdeczne podziękowania. Niech uśmiech na twarzy każdego pacjenta Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim będzie dla nas wszystkich największą nagrodą.

Turniej pod patronatem medialnym:

 • Gazeta Nowomiejska,
 • Tygodnik Internetowy,
 • Eltronik,
 • Nowe Miasto dla Was.

 

Regulamin Halowego Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej o puchar Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim „Tyle jest człowiek wart, ile może pomóc innym”

 

Cel: Pomoc charytatywna i przekazanie środków finansowych na zakup urządzeń dla wyremontowanego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Organizator: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim, Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim, MOSiR Nowe Miasto Lubawskie, Nowomiejski Klub Sportowy.

Termin i Miejsce: Turniej rozegrany zostanie dnia 17.03.2019 r. (niedziela) godz. 10:00 Hala MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim ul. Jagiellońska 20.

Zgłoszenia: Do dnia 15.03.2019 r. pod numer telefonu 728 – 327 – 273.

System rozgrywek: ustali organizator w zależności od ilości zgłoszonych zespołów. Do turnieju zgłaszamy 10 osobowe zespoły. W polu gra: 4 zawodników + bramkarz (zmiany lotne).

Wpisowe: cel charytatywny najniższa kwota 100,00 zł od drużyny – możliwość wpłaty wyższej kwoty.

Nagrody: Pierwsze trzy zespoły otrzymują pamiątkowe puchary. Wybrany zostanie król strzelców turnieju i najlepszy bramkarz.

Sprawy organizacyjne pokrywa organizator turnieju. Za ubezpieczenie zawodników oraz badanie lekarskie odpowiedzialni są kierownicy ekip zgłaszających zespoły do turnieju.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Nr 10/84/2019 Zarządu  Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Powiatu Nowomiejskiego, Przewodniczący Zarządu Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do oddania w najem:
 
 
Nr ewidencyjny działki
 
Oznacz w KW
 
Pow.
działki w ha
 
Położenie nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie
i sposób zagospodarowania lokalu
 
Okres umowy
 
Czynsz
 
Termin wnoszenia
opłat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
488/21 w obrębie 9 Nowe Miasto Lubawskie
EL1N/00026354/6
0,4213
W budynku administracyjno - biurowym przy
ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim
Lokal użytkowy o powierzchni 10,49 m2 położony na I piętrze
Najem
na cele biurowe, medyczne, usługi
 
do
3 lat
 
Czynsz miesięczny
wg stawki 16,50 zł/m² netto + koszty eksploatacyjne wynikające z kalkulacji
Do 15-go dnia każdego miesiąca
 
I
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim na okres 21 dni od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 01 kwietnia 2019 r.
II
Informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim: www.bip.powiat-nowomiejski.pl

Szanowni Państwo, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do podmiotów działających na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na projekty związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin: 24 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00 - 13:00.

Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 17 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00,
 • potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji na adres wskazany w formularzu).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy oraz agenda spotkania dostępne są na stronie:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5329/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-1111-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym

 

 

środa, 06 marzec 2019 12:20

Kwalifikacja wojskowa 2019

Od 4 lutego 2019 na terenie kraju ruszyła kwalifikacja wojskowa. W przypadku powiatu nowomiejskiego Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Mieście Lubawskim pracować będzie w terminie od 29.03.2019 do 19.04.2019 w lokalu Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, przy ul. 3 Maja 24, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Każda z osób podlegających kwalifikacji woskowej otrzyma z właściwego urzędu miasta lub gminy (w zależności od miejsca zameldowania) imienne wezwanie do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Nowym Mieście Lubawskim.

Stawiennictwo jest obowiązkowe.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia czynnej służby wojskowej.


Terminarz wzywania według miejsca zamieszkania:

1. Gmina Nowe Miasto Lubawskie 29 marca – 2 kwietnia 2019
2. Gmina Kurzętnik 3 – 5 kwietnia 2019
3. Gmina Grodziczno 8 – 9 kwietnia 2019
4. Gmina Biskupiec 10 – 15 kwietnia 2019
5. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 16 – 17 kwietnia 2019
6. Dzień dodatkowy - kobiety 18 kwietnia 2019
7. Dzień dodatkowy - mężczyźni 19 kwietnia 2019

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1998–1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej winna przedstawić:


• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

piątek, 01 marzec 2019 13:58

Wyróżnienia na sesji

Podczas V Sesji Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2019 r. Starosta oraz Przewodniczący Rady złożyli w imieniu Rady Powiatu gratulacje Agacie Kołeckiej i Kacprowi Prusakowskiemu. Agata Kołecka zdobyła Mistrzostwo Polski w biegu 4 x400 metrów sztafet mieszanych podczas Halowych Mistrzostw Polski w Toruniu. Pani Agata pochodzi z Biskupca i jest zawodniczką AZS – AWF Warszawa. Warto przypomnieć, że pani Agata zdobyła tytuł najpopularniejszego sportowca roku 2017 w plebiscycie “Gazety Nowomiejskiej”. Gratulacje w imieniu córki odebrała mama - p. Edyta Kołecka. Kacper Prusakowski otrzymał gratulacje za ofiarność i godną naśladowania postawę, jaką zaprezentował w dniu 10 lutego br. kiedy to wraz ze swoją mamą udzielił pierwszej pomocy starszemu mężczyźnie, swojemu sąsiadowi. Kacper zadzwonił na pogotowie i wspólnie z mamą pod kierunkiem ratownika medycznego wykonywali czynności podtrzymujące życie pacjenta do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Młody człowiek, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych  w Kurzętniku, pokazał że posiada odwagę i umiejętność niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka w dniu 22 lutego 2019r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano oceny i podsumowania pracy Zespołu za rok ubiegły oraz przedstawiono propozycję planu pracy Zespołu na 2019 rok na podstawie wniosków zgłoszonych przez jego członków. Zaaprobowany przez członków Zespołu plan na 2019 rok zakłada minimum cztery posiedzenia dotyczące omówienia stanu bezpieczeństwa w powiecie. Oczywiście, plan, zgodnie z uwarunkowaniami ustawowymi zakłada również działania Zespołu na wypadek wystąpienia poważniejszych zagrożeń dla mieszkańców powiatu lub środowiska. W planie pracy PZZK na rok bieżący ujęto również przeprowadzenie gry decyzyjnej Zespołu w oparciu o epizod rozgrywany praktycznie podczas ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP, jak miało to miejsce w latach ubiegłych.
Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii poinformował o obostrzeniach związanych z zabezpieczeniem przed wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), Podkreślił obostrzenie warunków, jakie należy spełnić, aby nie dopuścić do wystąpienia tej choroby w stadach świń hodowanych na terenie kraju, w tym przede wszystkim do wyeliminowania wszelkich możliwości ich kontaktu z dzikami żyjącymi dziko w środowisku naturalnym. W przypadku nie spełnienia tych obostrzeń, które będą kontrolowane przez odpowiednie służby, osobom ich nieprzestrzegającym grożą określone sankcje karne. Spełnienie wszelkich wymogów związanych z bioasekuracją pozwoli hodowcom uniknąć nie tylko kar, ale przede wszystkim uchroni od poważnych strat związanych z hodowlą świń. Powiatowy Lekarz Weterynarii w roku obecnym będzie prowadził nieprzerwanie kontrole warunków bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie. Trwa też stały monitoring przez służby weterynaryjne w zakresie przemieszczania swiń na terenie powiatu. Są również i będą prowadzone nadal szkolenia dla hodowców świń w zakresie zasad prawidłowej bioasekuracji. PLW podkreślił, że to głównie człowiek i jego nieprzemyślane działania stanowią punkt newralgiczny w szerzeniu tej choroby. Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego Krzysztof Puwalski przedstawił i omówił prezentację dotyczącą obiektów i urządzeń wodnych piętrzących w powiecie nowomiejskim. Jest ich 16 na niektórych ciekach wodnych naszego powiatu. Są to jazy, elektrownie wodne oraz inne. Mimo ich niewielkiego znaczenia gospodarczego spełniają istotną rolę w zakresie gospodarki wodnej w powiecie. Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP Jacek Auda przedstawił zasady bezpiecznego zachowania się podczas okresu zimowego, sezonu grzewczego i wiosennych roztopów.

Tekst i zdjęcia: ZK

piątek, 22 luty 2019 14:07

Komunikat nr 2 z 22.02.2019 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Szwarcenowo zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Szwarcenowo, Krotoszyny, Wonna, Wielka Wólka, Czachówki. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań jakość wody odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda w Wodociągu Publicznym Szwarcenowo jest zdatna do spożycia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim

Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję V Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 28 lutego 2019 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie V Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu. 
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja z działalności Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. w 2018 r. /sytuacja finansowa i organizacyjna/
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w 2018 r. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
 11. Przerwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (V)”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/373/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zadania związanego z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w 2019.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Nowomiejskim.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad V Sesji Rady Powiatu.
 
Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.
 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Kazimierz Wiśniewski

1) Promowanie zdrowego stylu życia :
Polski Czerwony Krzyż Nowe Miasto Lubawskie - Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa - 1 350,00 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Wyjazdy na baseny solankowe - 1 550,00 zł
- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- Rejs po Jezioraku dla wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie - 1 500,00 zł
2) Promowanie tradycji kulturowych
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - Festiwal Piosenki Patriotycznej - 500,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Zabytkowych „Kompresja” - zjazd miłośników motocykli zabytkowych- 1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik -„Działajmy razem i uczmy się od siebie” - 1 200,00 zł
- Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - V Festiwal Chleba Ziemi Lubawskiej - 1 000.00 zł
- Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - V Festiwal Gwary Ziemi Lubawskiej - 1 300.00 zł
3) Aktywizacja Niepełnosprawnych
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Nowe Miasto Lubawskie - Turniej Badmintona Osób Niepełnosprawnych- 1 600,00 zł
- Stowarzyszenie „Amazonki” - Smaki jesieni - 1 200,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - 2 dniowe spotkanie dzieci niepełnosprawnych w Gaju- 2 200, 00 zł
4) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Mieście Lubawskim Sztygara- wyjazd seniorów do wioski tematycznej- 1 000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu -„Kręć się kręć wrzeciono”- 800,00 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku - Poznajemy Gminy Powiatu Nowomiejskiego - Kurzętnik - 1 200,00 zł
5) Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Prowadzenie konsultacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin - 5 000, 00 zł
6) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- Wypoczynek dla wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie - 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kolekcjonersko Strzeleckie - Orły - Czynny wypoczynek młodzieży - zajęcia ze strzelectwa dla młodzieży- 2 000,00 zł
7) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- Automobilklub Nowomiejski - organizacja górskiego super sprintu i rajdu nowomiejskiego
- 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik - organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych - 1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kolekcjonersko Strzeleckie - Orły - zawody strzeleckie dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych - 1 500,00 zł
- Klub Sportowy Drwęca - zajęcia dodatkowe dla grup młodzieżowych w szkoleniu piłki nożnej-2 500,00 zł
8) Turystyka i krajoznawstwo
- Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” - Boczne drogi. Młodzieżowe krajoznawstwo regionalne - 2 000,00 zł
9) Ochrona zwierząt
- Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Przytul Psisko - Bieg na 4 łapy - 3 000,00 zł