Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

Nowe Miasto Lubawskie 18 września 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z Uchwałą Nr 24/157/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w terminie od 17 lipca do 31 sierpnia 2019 r. trwały konsultacje dot. projektu Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015-2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po ewaluacji. Zawiadomienie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz opublikowane w serwisie prasowym Monitor Urzędowy z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Uchwały, w postaci ankiety w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Do dnia 31 sierpnia 2019 r. wpłynęła 1 ankieta z propozycją zmiany nazwy i okresu realizacji zadania wpisanego pod numerem III.1.4.16 w sposób odpowiadający nazwie zadania zapisanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz w okresie umożliwiającym pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację. Uwagę uznano za zasadną.


W związku z trwającymi pracami dot. ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015-2022 Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza do udziału w konsultacjach, które będą trwały od 17 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Projekt strategii po ewaluacji oraz ankieta dostępne są u koordynatora zespołu do opracowania strategii (Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3, pokój nr 112) oraz na stronie www.powiat-nowomiejski.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu. Propozycje i uwagi można zgłaszać na formularzu ankiety osobiście u koordynatora (Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 pok. nr 112) lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaje się do równocześnie publicznej wiadomości informację o odstąpieniu przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015-2022. Odstąpienie od przeprowadzenia oceny zostało uzgodnione z właściwymi organami, tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie.

4 lipca 2019 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu strategii rozwoju województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Konsultacje zostały zorganizowane przez Starostę Nowomiejskiego z inicjatywy Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na spotkaniu gościli min. Marszałek Województwa Pan Gustaw Marek Brzezin, Pani Lidia Wójtowicz - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Radna Sejmiku Województwa Pani Jolanta Szulc, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z terenu powiatu,  przedstawicie radnych powiatowych, przedstawiciele służb, straży i jednostek powiatu. Spotkanie  otworzył Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak. Podczas spotkania Pani Lidia Wójtowicz przedstawiła założenia zawarte w projekcie strategii województwa. Dyskusja nad projektem została zdominowana przez zagadnienia dotyczące podniesienia znaczenia drogi krajowej nr 15, drogi wojewódzkiej nr 538 , możliwości rozwojowych w Obszarach Strategicznej Interwencji zdefiniowanych w strategii oraz rozbudowie infrastruktury turystycznej w szczególności kontynuowaniu budowy ścieżki rowerowej łączącej Brodnicę z Iławą a przebiegająca przez Powiat Nowomiejski (dawna linia kolejowa).

Tekst: FP

28 czerwca 2019 w sali narad Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, a także zaproszeni goście. Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zapoznali się z informacją przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji dotyczącą kształtowania bezpiecznej przestrzeni, czyli świadomego wpływ człowieka na infrastrukturę w celu poprawy bezpieczeństwa. Informacje te dotyczą zapobiegania przestępczości poprzez projektowanie środowiska. Wskazano tutaj miejsca, które uznaje się za zagrożone, a wśród nich miejsca o ograniczonej widoczności, czy też opuszczone. Przedstawiono cechy środowiska ułatwiające przestępstwa, oraz strategię CPTED (Zapobiegania Przestępczości Poprzez Projektowanie Środowiska) składającą się z następujących elementów: naturalna obserwacja, naturalna kontrola dostępu, wyodrębnienie terenu, zarządzanie i konserwacja. Po szczegółowym omówieniu elementów podano przykłady zastosowania CPTED m.in. przystanek autobusowy i zastosowanie przezroczystych materiałów do wykonania ścian, co powoduje doskonałą widoczność osób na przystanku jak i tych podchodzących do niego. Pierwszy projekt w Polsce stworzony według tych reguł to osiedle w Siechnicach pod Wrocławiem.
W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z kompetencjami i procedurami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w przypadku oddania do użytkowania obiektów budowlanych wykonywanych niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę i projektem budowlanym. Omówione zostały warunki uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jak również potrzebne dokumenty do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Następnie Inspektor przybliżył jak wygląda kontrola budowlana. Podkreślił, że nie przestrzeganie obowiązków przez inwestorów zgodnie z zapisami prawa budowlanego grozi sankcjami karnymi, jak również może stanowić powód nieuwzględnienia wypłaty odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego.
Na posiedzeniu Komisja omówiła również zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które dzielą się na zadania realizowane w ramach ochrony roślin i techniki, nadzoru nad zdrowiem roślin i nasiennictwa. Podczas omawianych zadań szczególną uwagę zwrócono na utylizację opakowań po nawozach. Członkowie Komisji wraz z przedstawicielem WIORiN apelują do rolników, użytkowników nawozów, aby opakowania po nawozach traktować jako opakowania szkodliwie niebezpieczne, w związku z tym należy puste i trzykrotnie wypłukane opakowania zwrócić do sklepu, który prowadzi zbiórkę. Rolnik nie ma obowiązku okazywania dowodu zakupu. Zwrot opakowań po środkach ochrony roślin do punktów sprzedaży daje gwarancję, że zostaną one zagospodarowane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.
Następnie Komisja zapoznała się z obszarową oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie naszego powiatu za rok ubiegły, przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia był prowadzony zarówno przez przedstawicieli PPIS, jak również przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej. Dlatego PPIS pobrało 200 próbek celem wykonania analiz fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych. Z kolei w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom powiatu wodę pobrały 195 próbek. Na ich podstawie stwierdzono w wodociągach Nowe Miasto Lubawskie, Szwarcenowo, Nawra obecność bakterii z grupy Coli. W wodociągu w Gwiździnach stwierdzono przekroczenie zawartości jonu amonowego, manganu, żelaza, barwy, mętności, zapachu. W związku z powyższym spowodowało to wyłączenie tych ujęć z eksploatacji do czasu poprawy sytuacji. Na chwilę obecną, takie zagrożenia nie występują.
Kolejny istotny temat, jaki został omówiony na posiedzeniu to przygotowanie powiatu do sezonu letniego. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przedstawiły w tym zakresie swoje działania, wzorowane na latach ubiegłych. Z przedstawionych relacji wynika, że w tym zakresie podjęto już i będą podejmowane właściwe działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek dla mieszkańców powiatu oraz osób czasowo przybywających na wypoczynek. Jedyna rzecz, jaka może nie zadawalać, to brak w okresie wakacji kąpielisk z właściwą obsługą i warunkami, jakie winne spełniać takie miejsca. Niestety, koszty z tym związane wydają się niemożliwe do zrealizowania przez potencjalnych administratorów takich miejsc. Dlatego też tylko w okresie od 17 lipca do 16 sierpnia w Ośrodku Wypoczynkowym Cedrob zorganizowano miejsce do okazjonalnego wykorzystania do kąpieli wraz z ratownikiem. W pozostałych przypadkach niestety brak wyznaczonych miejsc z takimi osobami, w związku z tym członkowie Komisji gorąco apelują do osób kąpiących o zachowanie maksimum zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z kąpieli.
Na zakończenie posiedzenia, Komisja zajęła się omówieniem tematu dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Rozwoje Edukacji omówiła zajęcia prowadzone przez pedagoga PCRE z uczniami różnych szkół z terenu powiatu nowomiejskiego w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Były to m.in. zajęcia „Owce w sieci”, zajęcia „3,2,1… Internet!” i zajęcia warsztatowe o zagrożeniach związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Ideą zajęć było propagowanie bezpiecznego korzystania z sieci przy użyciu popularnych i lubianych przez dzieci metod: kreskówek, łamigłówek i innych form edukacji poprzez zabawę. W zajęciach wzięło udział łącznie 461 uczestników.

02.07.2019 P.W.

 

Wycieczka rowerowa - 6 lipca 2019, w sobotę od godzinie 9.00. Start w Łąkach Bratiańskich, w ruinach klasztoru. Trasa poprowadzi przez Bratian, Kaczek, Tylice, Mroczenko, Gwiździny, a zakończymy ogniskiem na przystani kajakowej w Kurzętniku. Zachęcamy do zabrania kiełbasek lub warzyw do upieczenia. Cała trasa to koło 28 kilometrów. Trasa będzie wiodła przez boczne drogi asfaltowe oraz gruntowe. Jedyny bardziej ruchliwy odcinek to szosa w Tylicach (około 200 metrów). W razie niepogody możliwa jest zmiana terminu. Zapraszamy do zadawania pytań na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zachęcamy do zabrania kasków i zapraszamy! Wycieczka odbywa się w ramach projektu "Boczne drogi: młodzieżowe krajoznawstwo regionalne" dofinansowanego ze środków gminy Kurzętnik, gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie, starostwa powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

 

Obraz może zawieraÄ: co najmniej jedna osoba, tekst i na zewnÄtrz

25 czerwca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się szkolenie przeznaczone dla rodziców zastępczych z terenu powiatu nowomiejskiego nt „Wzloty i upadki rodzica zastępczego”. Szkolenie poprowadziła psycholog Pracowni Psychologicznej SYMETRIA, Pani Joanna Magajewska-Karczewska. Tematyka szkolenia dostosowana została do potrzeb zgłaszanych przez rodziny zastępcze. Rodziny miały możliwość uzyskania informacji dotyczących „przyczyn i form odrzucenia przez dziecko, jak rozmawiać i czy rozmawiać, co zrobić żeby nie zwariować”. Ponadto podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i rozmowy indywidualnej z osobą prowadzącą zajęcia.  Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.  Kolejne szkolenie dla rodziców zastępczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowało na 23 lipca br. nt „Dziecko w okresie dorastania-wyzwania rodzica zastępczego, trudy dziecka. Jak to pogodzić?”

Tekst i zdjęcia: PCPR

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”, które odbędzie się 4 lipca 2019 o godzinie 13:30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1 organizowane z inicjatywy Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Program  spotkania konsultacyjnego projektu strategii rozwoju województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.


13:30 - 14:00 - Rejestracja uczestników.
14:00 - 14:30 - Powitanie uczestników i wstęp - Przedstawiciel Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Przedstawiciel władz powiatowych.
14:30 - 15:30 - „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/ekspert zewnętrzny.
15:30 - 16:30 - Dyskusja.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ponownie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym pt: „Partner”. Program jest adresowany do osób pełnoletnich, które nie radzą sobie z kontrolowaniem niewłaściwych zachowań i emocji oraz stosujących przemoc wobec najbliższych. Celem głównym programu jest psychoedukacja osób stosujących przemoc wobec najbliższych w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników. Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. programie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, III piętro, sala nr 6. Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Wolak nr tel. 56 474 31 96.

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 10:59

Gala Sportu Szkolnego 2018/2019

W poniedziałkowe popołudnie 17.06.2019 r., w Sali bankietowej „Pawie Oczko” w Tylicach obyła się czwarta Powiatowa Gala Sportu Szkolnego 2018/2019. Gospodarzem uroczystości był Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak. Powiatowa Gala Sportu Szkolnego była podsumowaniem sportowych zmagań dzieci i młodzieży ze szkół powiatu nowomiejskiego na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym, regionalnym, wojewódzkim. Powiatowy Ranking współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2018/2019 przygotowała Kapituła Konkursowa. W skład Kapituły weszli: Mirosław Urbanowski Koordynator Sportu Powiatowego oraz Gminni/Miejscy Koordynatorzy Sportu: Zbigniew Gołębiewski, Leszek Milewski, Dorota Nowińska, Grażyna Zagórska.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Szkoły podstawowe do 100 uczniów

I miejsce Szkoła Podstawowa w Zajączkowie - 832 pkt.
II miejsce Szkoła Podstawowa w Gwiździnach - 767 pkt.
III miejsce Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu - 568 pkt.
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Skarlinie - 347 pkt.

Szkoły podstawowe klasy I-VIII

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim - 3552 pkt.
II miejsce Społeczna Szkoła Podstawowa w Tylicach - 2708 pkt.
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim - 2470 pkt.
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Tereszewie - 2297 pkt.

Szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjum

I miejsce Szkoła Podstawowa w Kurzętniku - 5623 pkt.
II miejsce Szkoła Podstawowa w Jamielniku - 2903 pkt.
III miejsce Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie - 2438 pkt.
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Mrocznie - 2129 pkt.

Szkoły ponadpodstawowe

I miejsce Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku - 2509 pkt.
II miejsce Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim - 2189 pkt.
III miejsce Zespół Szkół w Bielicach - 207 pkt.

W kategorii najlepszych sportowców Igrzyska Dzieci rocznik 2006 i młodsi
Kapituła Gali wyróżniła; Klaudię Kucińską ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Tylicach, Kamilę Ławicką i Małgorzatę Milewską oraz Jakuba Cegielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim, Patrycje Jezenach ze Szkoły Podstawowej w Kurzętniku.

Igrzyska młodzieży szkolnej rocznik 2003-2005
Jakub Granica (Szkoła Podstawowa w Jamielniku), Joanna Marszelewska (Szkoła Podstawowa w Gwiździnach), Alina Ługiewicz (Społeczna Szkoła Podstawowa w Tylicach), Maja Antoszewska Dawid Szpanelewski (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim), Karolina Kornacka i Kinga Kornacka (Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie), Błażej Sobczak (Szkoła Podstawowa w Kurzętniku), Mateusz Stępień (Szkoła Podstawowa w Marzęcicach), Marcin Woldan (Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim).

Najlepsi sportowcy Licealiada

Kacper Rudnik, Kamila Pawłowska, Agata Kozłowska (Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim), Szymon Kogut (Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku).

Najlepsi sportowcy powiatu nowomiejskiego dyscyplin sportowych nie objętych kalendarzem SZS

Mieszko Siemiątkowski, Kamil Kłosowski (Szkoła Podstawowa w Kurzętniku), Natasza Ławicka, Łukasz Gumiński (Szkoła Podstawowa w Bratianie), Julia Zboińska (Szkoła Podstawowa w Radomnie), Wiktoria Dziodko, Denis Shepetun (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim), Miłosz Tesmer(Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim), Paweł Kędziorski, Albert Mederski (Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku), Michalina Dąbrowska (Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie), Maciej Jeda (Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim).

Kapituła wyróżniła drużynę ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim za zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Województwa Warmińsko - Mazurskiego SZS w Mini siatkówce Dwójek, której opiekunem jest Pan Maciej Bochenek. Podczas Gali uhonorowano także panią Bernadetę Kleinowską oraz panów: Zdzisława Lewalskiego i Leszka Milewskiego za szczególny wkład pracy w organizację imprez sportowych wynikających z kalendarza sportowego SZS.
Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie Pan Wacław Wasiela przyznał jedną nagrodę FAIR PLAY dla drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim za odstąpienie udziału w Finale Wojewódzkim w piłce nożnej. Drużynie przyznano puchar oraz złote medale. Trenerem drużyny był Pan Krzysztof Przybysz.
Podkolegium Sędziów LA z Nowego Miasta Lubawskiego wręczyło liczne podziękowania za pomoc oraz trud włożony w organizację imprez sportowych.
Ukoronowaniem gali był wielki tort, który wjechał na salę po zakończeniu oficjalnej części.

Tekst i zdjęcia: OP

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 10:45

Zakończenie kadencji Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Nowym Mieście Lubawskim odebrali 12 czerwca 2019  z rąk Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka podziękowania i listy gratulacyjne za pracę w tym gremium w kończącej się kadencji  2015-2019. W radzie pracowali: Elżbieta Rogowska, Zofia Grzonkowska – Mocny, Grażyna Deranek, Anna Pijaczyńska, Halina Kleinowska. Do zadań rady należało: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz do realizacji ich praw; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena realizacji tych programów; opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla niepełnosprawnych. 

Tekst i zdjęcia: OP

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 10:28

Powiatowe podsumowanie Dni Rodziny

14 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się Powiatowe Podsumowanie XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w powiecie nowomiejskim. Zgromadzonych gości powitał Wicestarosta Nowomiejski Jerzy Czapliński. Powiatowe obchody rozpoczęły się od prelekcji Hanny Karczyńskiej- pedagog PCRE- na temat „Przemiany zachodzące we współczesnej rodzinie Polskiej”. Następnie podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zaprezentowali przedstawienie „Kopciuszek na wesoło” Jak co roku w powiecie nowomiejskim powołani zostali koordynatorzy w jednostkach organizacyjnych powiatu. Zadaniem ich było koordynowanie Dni Rodziny oraz zaprezentowanie wydarzeń, które miały miejsce w ich jednostkach podczas podsumowania. Laureatkami tegorocznego konkursu „8 wspaniałych powiatu nowomiejskiego” zostały Klaudia Kwiatkowska ze Szkoły Podstawowej z Jamielnika, oraz Monika Jaroszewska ze Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie. Starostwo Powiatowe ogłosiło powiatowy konkurs plastyczny i grafiki komputerowej „ Rodzina…, bo kocham te chwile” Laureatami konkursu zostali:

W kategorii szkół podstawowych kl. IV-VIII :

1 miejsce Oliwia Florenc SP Nr 1 Nowe Miasto Lubawskie
1 miejsce Aleksandra Wyrostek SP Tereszewo
2 miejsce Karolina Grabowska SP Bratian
3 miejsce Aleksandra Żurawska SP Kurzętnik

Wyróżnienie Oliwier Kwiatkowski SP Zajączkowo
W kategorii klas III gimnazjum i uczniów szkół ponadpodstawowych laureatami zostali:

1 miejsce Bartosz Osmański ZSZ Kurzętnik
2 miejsce Wiktoria Łukwińska ZSZ Kurzętnik
3 miejsce Alicja Malinowska ZSZ Kurzętnik

Drugim konkursem był konkurs plastyczny „Szczęśliwa Rodzina- wyraź co czujesz „. Laureatami konkursu zostali:
Niepubliczna Szkoła Specjalna Nowe Miasto Lubawskie

1 miejsce Wojciech Musiakowski
1 miejsce Natalia Marciniak

Wyróżnienia: Kamil Biegajski, Jan Kopistecki, Julia Mowińska, Nikodem Krawczyk, Nikodem Zgliczyński Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
1 miejsce Marcin Jabłoński
1 miejsce Leszek Rutkowski

Wyróżnienia: Julia Bukowska, Zbigniew Drzystek, Kazimierz Goniszewski, Ewa Świniarska

Wicestarosta Nowomiejski Jerzy Czapliński i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Romuald Koszewski wręczyli autorom najlepszych prac nagrody. Wszystkim uczestnikom złożyli serdeczne gratulacje i podziękowania za piękne i interesujące prace. Nauczycielom i opiekunom podziękowano za zachęcenie i przygotowanie dzieci do udziału w konkursie.

Tekst i zdjęcia: OP