Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

wtorek, 04 czerwiec 2019 13:05

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, przebiegających pod hasłem „Małżeństwo-dobre relacje-silna rodzina”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub., zorganizowało 30 maja 2019 spotkanie rodzin zastępczych z terenu powiatu nowomiejskiego. W uroczystości udział wziął Starosta Powiatu Nowomiejskiego Pan Andrzej Ochlak, który powitał zaproszone rodziny zastępcze oraz skierował słowa uznania i podziękowania za pełnienie tak odpowiedzialnej funkcji jaką jest bycie rodzicem zastępczym. Święto rodzin zastępczych zaakcentowane zostało występem artystycznym w wykonaniu członków „Mini Studia Piosenki”. Następnie rodziny miały okazję do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń. Na zakończenie psycholog Zds.RPZ przeprowadziła warsztat pt. „Rodzina wobec wyzwań i zagrożeń współczesności”. Podczas spotkania rodziny zastępcze otrzymały również „Kodeks Bezpiecznej Opieki w rodzicielstwie zastępczym”, który będzie mógł posłużyć rodzinom jako przewodnik w pełnieniu tak odpowiedzialnej funkcji jaką jest bycie rodzicem zastępczym. Celem obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego jest promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu nowomiejskiego oraz integracja funkcjonujących rodzin zastępczych.

Katarzyna Wolak 

 

Wypełniając nowy obowiązek ustawowy, Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu nowomiejskiego w 2018 r. Raport otrzymali radni, dostępny był także na stronie internetowej Starostwa i Biuletynie Informacji Publicznej. Obszerny dokument obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, zawartych porozumień, uchwał rady powiatu, informację o stanie finansów. Na VIII sesji Rady Powiatu w dniu 30 maja 2019 r. Starosta Andrzej Ochlak przedstawił najważniejsze dane z raportu. Następnie odbyła się debata. Radni zgłaszali liczne uwagi i zapytania. Do debaty nie zgłosił się żaden mieszkaniec powiatu. Po rozpatrzeniu raportu i przeprowadzeniu nad nim debaty, Rada Powiatu 11 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących się” udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu.
W dalszej części obrad rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. W 2018 r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 46 182 462,33 zł, co stanowiło 100,1% planu oraz wydatki w wysokości 49 902 744,29 zł, co stanowiło 97,0% planu. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 16 003 382,69 zł. Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Gratulacje z tytułu otrzymania absolutorium złożył Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski oraz Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank.

 

Tekst i zdjęcia: BR

środa, 29 maj 2019 11:55

Dni Lasu

W dniu 28 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu miały miejsce obchody „Dni Lasu”. Głównym, oprócz szkoły, organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu oraz Gazeta Nowomiejska. Dni Lasu są wspierane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Impreza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów nowomiejskiego. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano m.in. konkurs fotograficzny „Leśne ptaki w obiektywie”. Wzięło w nim udział 11 młodych autorów prac. Nadesłane zdjęcia były bardzo ciekawe, dobre technicznie i przedstawiające dobrze dobrane ujęcia, w tym rzadkich gatunków ptaków. Podczas gali Dni Lasu dokonano rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników.
I miejsce – Michalina Cherkowska
II miejsce – Tomasz Ewertowski
III miejsce – Wiktor Karbowski.
Przyznano także wyróżnienie Krzysztofowi Siemianowskiemu. Nagrodę specjalną Gazety Nowomiejskiej za najlepsze zdjęcie przypadła Michalinie Cherkowskiej za fotografię „Jemiołuszka”. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody od Starostwa Powiatowego: budki lęgowe dla ptaków i karmniki. Pan Jan Ostrowski – prezes lokalnego Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu przedstawił zgromadzonym dzieciom rys historyczny lasów okolic Łąkorza, w szczególności dawnego Nadleśnictwa Łąkorz. Krzysztof Puwalski ze Starostwa Powiatowego poprowadził prelekcję na temat ochrony ptaków dziuplastych, zasad budowy i umieszczania budek lęgowych. Kamil Gąsiorowski z Nadleśnictwa Jamy zaprezentował wysokie i rzadkie już obecnie umiejętności odgrywania sygnałów polowania na myśliwskim rogu sygnalizacyjnym. Usłyszeliśmy m.in. początek polowania, przerwę na posiłek, ogłoszenie króla polowania i króla pudlarzy, sygnał dzik na rozkładzie, zakończenie polowania itd. Uczestnicy Dni Lasu mieli również okazję obejrzeć wystawę „Praca w lesie” w miejscowym muzeum w zabytkowej chacie w Łąkorzu. Eksponaty i ich zastosowanie praktyczne przybliżyli dzieciom pracownicy Nadleśnictw Jamy i Brodnica. Następnie dzieci spędziły mile czas przy ognisku z kiełbaskami, mogły spróbować również pieczonych folklorystycznymi technikami podpłomyków. Mimo kapryśnej pogody dzieci były usatysfakcjonowane, z pewnością uświadomiły sobie ogromne znaczenie lasu w życiu człowieka i będą odtąd darzyć go jeszcze większym szacunkiem.

Tekst i zdjęcia: OŚ

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka w dniu 24 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano oceny stanu środowiska w powiecie nowomiejskim na podstawie monitoringu WIOŚ oraz działań prowadzonych przez Starostwo Powiatowe. W 2017 r. monitoringiem WIOŚ objęto 1 akwen w granicach powiatu tj. jez. Radomno (gm. Nowe Miasto Lubawskie) o powierzchni 110 ha, w połowie rolniczej, w połowie leśnej. Jego stan jest ekologicznie słaby, stan fizykochemiczny pozaklasowy (pozaklasowe: przeźroczystość, nasycenie tlenem, azot ogólny, fosfor ogólny, złe wskaźniki fitoplanktonowy i makrofitów). Stan chemiczny jest poniżej dobrego (pozaklasowy benzo-a-piren). Wg przedstawionej oceny jest bez zmian w stosunku do oceny z 2013 r. W związku z tym stan ogólny jeziora oceniono jako zły. W 2018 r. nie badano żadnego akwenu z terenu powiatu w ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska. Gleby w powiecie nowomiejskim są w stanie ogólnym dobrym. Badania prowadzono pod kątem zawartości azotu mineralnego. Różnica pomiędzy jesiennym i wiosennym zasobem azotu w glebie świadczy o potencjalnym rozmiarze strat tego składnika do wód glebowo-gruntowych zalegających na głębokości poniżej 90 cm. Zasoby azotu mineralnego w glebach na powiecie nowomiejskim są bardzo duże, przekraczające 200 kg N/ha w porze jesieni (drugie miejsce po powiecie iławskim, średnia w województwie 130 kg N/ha). Wiosną zawartość azotu wynosi ok. 130 kg N/ha, czyli ok. 70 kg N/ha mniej niż jesienią. Jest to największa wartość różnicy w województwie.
Jakość powietrza na terenie powiatu nie ma żadnego stałego ani mobilnego punktu pomiarowego. Oceny jakości dla terenu powiatu dokonuje się poprzez techniki prognozowania/symulacji komputerowej. Jakość powietrza na terenie województwa jest ogółem dobra, biorąc pod uwagę zanieczyszczenie gazowe: SO2, NO2 i CO. Problemem jest duża zawartość pyłów, w szczególności PM10 oraz benzo(a)pirenu. Powodem jest niska emisja oraz powszechne stosowanie niskiej jakości paliw oraz spalanie odpadów. W ostatnim roku nie odnotowano istotnych zmian w jakości powietrza. W zakresie gospodarki odpadami teren powiatu należy do Regionu Zachodniego, jednego z 5 funkcjonujących w województwie, z obsługującymi nas RIPOK-ami ZUOK Rudno i EZG Działdowszczyzna. Na terenie powiatu nie ma składowiska odpadów ani instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. W województwie w 2017 r. wytwarzano 314 kg odpadów komunalnych na mieszkańca (wzrost o 62% od 2011 r.). Z terenu województwa w 2017 r. odebrano ok. 450 tys. Mg odpadów komunalnych, z czego z terenów miejskich 224 tys. Mg (średnio 220 kg/mieszkańca). Z selektywnej zbiórki zebrano: ok. 7 tys. Mg makulatury, 9 tys. Mg tworzyw sztucznych, 420 Mg metalu, 10 tys. Mg szkła. Odpady selektywnie zebrane stanowiły w 2017 r. 26% (w 2011 r. było to 5%, w 2014 - 21%, 2015 i 2016 – 23%). Odpady komunalne stanowią zaledwie 10% odpadów wytwarzanych, około połowa to odpady z remontów, budowy, demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej. Ogółem na terenie województwa wytworzono w 2017 r. ok. 5 mln ton odpadów.
Na posiedzeniu dokonano również oceny aktualnego zagrożenia związanego z chorobami zakaźnymi i zakażeniami u ludzi na terenie naszego powiatu. I tak już w roku obecnym odnotowano 2 przypadki odry. W roku ubiegłym odnotowano na terenie naszego województwa 1306 przypadków zakażenia boreliozą, na terenie naszego powiatu 13. Zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego duże znaczenie mają szczepienia ochronne, a niestety w roku ubiegłym odnotowano 20 przypadków nieszczepień ochronnych.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił członkom Zespołu kompetencje nadzoru budowlanego i w tym kontekście obowiązki inwestorów w zakresie oddawania obiektów budowlanych do użytkowania. Podkreślił, że ich nie przestrzeganie przez inwestorów zgodnie z zapisami prawa budowlanego grozi sankcjami karnymi, jak również może stanowić powód nieuwzględnienia wypłaty odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego.
Dyrektor Szpitala Powiatowego poinformował o realizowaniu przez Szpital pełnej puli usług medycznych w związku z zakończonym remontem budynku nr 1 oddziału chirurgicznego. Podkreślił, że Szpital jest zabezpieczony w zakresie zatrudnienia podstawowej kadry medycznej, w dużej mierze z poza terenu powiatu, a nawet województwa. Wg niego zasadniczy problem dla właściwego funkcjonowania Szpitala stanowi niedofinansowanie usług medycznych ze strony budżetu państwa. W tym kontekście podał dla przykładu, że na przestrzeni ostatnich 9 lat inflacja wyniosła około 20 %, zaś cena jednostkowa płacona za usługi medyczne przez NFOZ wzrosła tylko o 6%. Ocenił, że bez dofinansowania Szpitala przez powiat nowomiejski jego funkcjonowanie stałoby pod znakiem zapytania.
Omówiono również stan przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przedstawiciele służb i straży poinformowali, że prowadzone są w tym zakresie niezbędne czynności. Zgodnie z posiadanymi przez nich informacjami zadania związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będą realizowane podobnie, jak w roku ubiegłym m. in. w ośrodkach wypoczynkowych w Hartowcu, Gaju oraz MOSIR w Nowym Mieście Lubawskim.
Komendant Powiatowy Policji przedstawił działania Policji w przypadku pozyskania informacji o osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne narzędzie, której działanie może zmierzać do pozbawienia życia lub zdrowia wielu osób w miejscach publicznych. Jak podkreślił, na terenie naszego kraju miały miejsce liczne przypadki, jak chociażby ostatnie zdarzenie z udziałem młodocianego nożownika w szkole w Warszawie, gdzie niestety na skutek jego działań zginął inny nastolatek. Podkreślił też, że poziom bezpieczeństwa imprez masowych organizowanych na terenie powiatu dzięki rosnącej świadomości organizatorów takich imprez stale wzrasta. W tym kontekście, jak zaznaczył ma istotne znaczenie przestrzeganie wszelkich reguł z tym związanych łącznie z zatrudnieniem profesjonalnej ochrony. Dotyczy to przede wszystkim imprez sportowych, gdzie dodatkowo na skutek wcześniejszej oceny ryzyka wystąpienia niebezpieczeństwa są angażowane interwencyjnie siły prewencyjne Policji.K. Grzonkowski

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat- nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety , w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne j(na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 31.05.2019.


Informacja o zatwierdzeniu konsultacji

Nowe Miasto Lubawskie, 12.06.2019
 
INFORMACJA 

Zgodnie z Uchwałą Nr 17/127/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  z dnia 23 maja 2019 roku w terminie od 24.05.2019 do 31.05.2019 roku  r. trwały konsultacje dot. projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego. Zawiadomienie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Uchwały, w postaci ankiety, w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). Do dnia 31.05.2019 r. nie wpłynęła żadna ankieta. Ponadto w dniu 31.05.2019 r. odbyło się otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego. Uczestniczyło w nim 1  przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego  który nie wniósł uwag i pozytywnie opiniował w/w projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 49, 13 – 306 Kurzętnik.

 

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport o stanie powiatu podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
Uprzejmie informuję, że sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie powiatu nowomiejskiego w 2018 r. odbędzie 30 maja 2019 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim. W debacie nad raportem o stanie powiatu, mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję VIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 30 maja 2019 roku o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie ze współpracy powiatu nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.
 9. Raport o stanie powiatu nowomiejskiego w 2018 r.
  a) przedstawienie raportu,
  b) debata,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim wotum zaufania.
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
  c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
  d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia powiatu,
  e) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
  f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu nowomiejskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
 11. Przerwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla powiatu nowomiejskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim na czas nieoznaczony.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

29 maja 2019 o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

W dniu 21 maja 2019 r. w Leśniczówce Grabiny odbyła się XII edycja konkursu „Las bez tajemnic”. Impreza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów nowomiejskiego i brodnickiego. Organizatorem głównym jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brodnicy, zaś partnerami: Lasy Państwowe, w szczególności Nadleśnictwo Brodnica, Nadleśnictwo Jamy, Nadleśnictwo Iława, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Urząd Gminy w Biskupcu oraz lokalne koła Polskiego Związku Łowieckiego. Konkurs ten, rozgrywany na szczeblu powiatowym, zyskał już wielkie uznanie, czego dowodem jest liczba uczestniczących szkół, która była ograniczona możliwościami miejsca do 22, a zgłoszeń było znacznie więcej. Tegoroczne zmagania przebiegały pod hasłem znajomości i ochrony grzybów.
Od godz. 10.00 leśniczówka w Grabinach gościła uczestników na ścieżce przyrodniczo-leśnej, we wiacie Jarzębinka.
Po oficjalnym przywitaniu gości przez gospodarza miejsca, Nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica Pana Grzegorza Karolaka przystąpiono do części konkursowej. Drużyny miały do wykonania niełatwe zadania: po pierwsze rozwiązanie dość trudnego testu wiedzy z zakresu leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody, po drugie – wykonanie zadań wymagających wiedzy o procesach zachodzących w lesie, występujących tam gatunkach i związkach pomiędzy nimi. Komisja konkursowa miała sporo pracy z oceną pracy uczniów, lecz wielką satysfakcję sprawiał prezentowany poziom wiedzy, który trzeba ocenić jako wyjątkowo wysoki. Takiego zasobu informacji o lesie, leśnictwie i przyrodzie mogłaby pozazdrościć większość naszego dorosłego społeczeństwa. W ramach części plastycznej oceniano modele krajowych grzybów: wykonane różnymi technikami, lecz bardzo estetyczne i oddające cechy swych pierwowzorów.
Tradycją tego konkursu jest jego luźna, piknikowa atmosfera. To chyba właśnie ona przyciąga do Grabin z roku na rok rosnącą liczbę szkół. Tym razem również organizatorzy nie zawiedli: był obfity poczęstunek: grochówka, potrawy z grilla i ogniska oraz oczywiście napoje i słodycze. O łowiecką atmosferę zadbali sygnaliści, którzy poprzez odtrąbienie dawali sygnały rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów imprezy. Odbył się pokaz broni myśliwskiej. Uczestnicy mogli ponadto spróbować sił w strzelaniu z wiatrówki. Bardzo ciekawa była prezentacja sprzętu i technik pozyskiwania drewna: od ścinki i przygotowania pni po załadunek specjalistycznym chwytakiem. Można było skonfrontować te nowoczesne sposoby zrywki i cięcia drewna z tradycyjnymi: przygotowane były kłody i ręczne piły, z pomocą których uczestnicy starali się je pociąć, co nie okazywało się wcale łatwe i lekkie.
Po podsumowaniu rezultatów zmagań ogłoszono następujące wyniki końcowe:
- I miejsce – Szkoła Podstawowa w Marzęciach,
- II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brodnicy,
- III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Brodnicy.

Zaszczytnym tytułem „Czarodzieja Lasu”, osobą która osiągnęła najlepszy wynik w części wiedzowej o lesie, został uhonorowany uczeń Szkoły Podstawowej w Marzęciach – Jakub Piotrowicz.

Nastąpiła miła chwila wręczania nagród, hojnie ufundowanych przez sponsorów i jednostki wspierające akcję. Każdy otrzymał piękny upominek, były też nagrody dla szkół i drobne upominki dla sponsorów i osób wspierających. Starostwo Powiatowe ufundowało dla zwycięskich szkół budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów oraz zestawy edukacyjne, związane z przyrodą i ekologią. Uczestnicy dostali również albumy przyrodnicze o powiecie nowomiejskim.

Impreza przebiegła w niezwykle miłej i sympatycznej atmosferze i z pewnością jej kontynuacja w przyszłym roku przyciągnie jeszcze większą liczbę uczestników, którzy będą chcieli zaprezentować swą wiedzę o lesie i udowodnić, że zgodnie z hasłem imprezy las nie ma przed nimi tajemnic.

Tekst i zdjęcia: OŚ

16 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku odbył się kolejny, XVI Powiatowy Happening Ekologiczny dla uczniów klas I-III. W tym roku został on przeprowadzony pod hasłem „Co brzęczy w ulu i śpiewa w lesie”, gdyż myślą przewodnią tegorocznej edycji jest edukacja w zakresie wiedzy o ptakach i owadach.
Udział wzięły zespoły ze szkół podstawowych z Gwiździn, Nowego Grodziczna, Radomna i Jamielnika. Uczniowie byli przebrani za owady – pszczoły i biedronki. Każda z grup prezentowała swoje ekologiczne hasło oraz plakat. Wspólnie odśpiewano i odtańczono na wstępie piosenkę ekologiczną.
Następnie przeprowadzono część edukacyjną w postaci pogadanek, prezentacji i dyskusji. Pomagali w tym zaproszeni pracownicy m.in. Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, którzy przeprowadzili dwie prelekcje w wykorzystaniem prezentacji multimedialnej: o roli owadów w przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem roli pszczół w zapylaniu roślin oraz o ochronie ptaków dziuplastych – rola budek lęgowych. Pani Kinga Sulej z Nadleśnictwa Jamy opowiedziała dzieciom, co ciekawego dzieje się wiosną w lesie. Niezmiernie interesujące zajęcia poprowadził Pan Sławomir Samulski – lokalny pszczelarz. Przedstawił z wykorzystaniem modelu ula z żyjącym rojem pszczół proces wytwarzania miodu i produktów pszczelich. Opowiedział wiele ciekawostek o życiu pszczół, pokazał też narzędzia i ubrania pszczelarza. Następnie miały miejsce pouczające zabawy w segregowanie śmieci i recykling. Równolegle odbyły się warsztaty plastyczne: rysunki i tworzenie maskotki pszczoły. Na zakończenie, po poczęstunku, dokonano wręczenia nagród i podziękowań. Niestety z powody niesprzyjającej pogody – nie zasadzono tradycyjnie przed szkołą drzewka. Zostanie to dokonane w najbliższym sposobnym terminie, gdyż upamiętniające happening drzewko – tym razem w postaci jarzębu szwedzkiego tawułę japońską, zostało ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Pozostałe szkoły również otrzymały od Starostwa sadzonki drzew do zasadzenia przy swoich szkołach. Wszystkie szkoły otrzymały również budki lęgowe dla ptaków typ A do rozwieszenia na terenach przyszkolnych. Dzieci z przyjezdnych szkół otrzymały też albumy o przyrodzie powiatu nowomiejskiego. Należy podkreślić, że jak zwykle impreza była świetnie przygotowana. Wystrój Sali, bogactwo elementów przyrodniczych, urozmaicony i bardzo ciekawy program nakazują wyrazić słowa wielkiego uznania dla organizatorów i ich zaangażowania. Wielkie zaciekawienie dzieci zajęciami podczas happeningu i uśmiechnięte buzie świadczą o potrzebie organizacji takich imprez. Happening ekologiczny w Jamielniku od lat należy do najciekawszych i najlepiej zorganizowanych imprez ekologicznych w województwie.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Puwalski