Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

GK.6853.3.2019

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 13.09.2019 r.


D E C Y Z J A
Na podstawie art. 124 ust.1a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 104, 107, 108 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2019 r. złożonego przez Energa - Operator S.A. z/s w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Bożenę Krzymińską w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości Starosta Nowomiejski
o r z e k a
1. Zezwolić ENERGA OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku na niezwłoczne zajęcie nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2, o powierzchni 0,7435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW EL1N/0000800/0, w której jako właściciele widnieją do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½  Marzena Katarzyna Płachecka (obie nieżyjące), w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Nowomiejskiego nr GK.6853.3.2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ograniczeniu sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości gruntowej.
2. Nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

U Z A S A D N I E N I E
Wnioskiem z dnia 8 maja 2019 r. Znak GPZ-FIT/2651/2019/BK Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Panią Bożenę Krzymińską, wystąpiła do Starosty Nowomiejskiego o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2, o powierzchni 0,7435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW EL1N/0000800/0, w której jako właściciele widnieją do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½ Marzena Katarzyna Płachecka (obie nieżyjące), objętej decyzją Wójta Gminy Biskupiec o lokalizacji inwestycji celu publicznego celem realizacji inwestycji pn. ,,Budowa GPZ Fitowo wraz z linią WN110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV” polegającej na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15 kV na części przedmiotowej nieruchomości, ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Decyzją z dnia 12 września 2019 r. nr GK.6853.3.2019 Starosta Nowomiejski ograniczył sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2, o powierzchni 0,7435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW EL1N/0000800/0, przez zezwolenie Wnioskodawcy Energa Operator SA z/s w Gdańsku, na wykonanie prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Budowa GPZ Fitowo wraz z linią WN110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV” polegających na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15 kV na części przedmiotowej nieruchomości zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Zgodnie z treścią art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony) lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na wniosek podmiotu, który będzie realizował cel publiczny, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaję się rygor natychmiastowej wykonalności.
W niniejszej sprawie wnioskodawca wskazuje, że przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia poprzedzone było szeregiem analiz zapotrzebowania w energię elektryczną na terenie Gminy Biskupiec. Inwestor na podstawie analizy zwiększenia zapotrzebowania w energię elektryczną oraz możliwości przyłączeń nowych odbiorców realizuje inwestycję budowy GPZ Fitowo z linią 110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV. Realizacja inwestycji ma na celu uniknięcie istotnych problemów z pokryciem zapotrzebowania na energię elektryczną i jej bezprzerwową dostawę, a ponadto stanowiącej niezbędny element systemu poprawy bezpieczeństwa użytkowania (w tym zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi), co w sposób bezsprzeczny wykazuje zaistnienie realnych przesłanek uprawniających do wydania decyzji o natychmiastowym zajęciu nieruchomości.
Ponadto wnioskodawca wskazał, że jest to inwestycja celu publicznego, służąca zlikwidowaniu większości problemów związanych z zasilaniem w energię elektryczną dużej części regionu i Państwa. Konieczność realizacji zadań niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego regionu i Państwa, czy też służących zapewnieniu jemu lepszego potencjału energetycznego, stanowi interes społeczny w rozumieniu art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a charakter tego interesu świadczy o jego znacznej wadze.
W związku z powyższym w ocenie organu spełnione zostały przesłanki do wydania decyzji zezwalającej na zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności. Stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Publiczne ogłoszenie decyzji nastąpi dnia 13 września 2019 r.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko –Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia do Starosty Nowomiejskiego o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1. Strony postępowania.
2. a/a.

Sporządził/a: Katarzyna Osmańska
Sprawę prowadzi Katarzyna Osmańska

Na podstawie art. 7d i 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j.) w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze Gminy Grodziczno położonej w powiecie nowomiejskim, Starosta Nowomiejski z a w i a d a m i a, że w terminie od 07-10-2019 do 25-10-2019 r. (tj.15 dni roboczych) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3, pokój nr 22 (parter) w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie klas obiektów: budynek, obiekt trwale związany z budynkiem. dla obszaru Gminy Grodziczno. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

wtorek, 17 wrzesień 2019 12:37

Dożynki Gminno-Powiatowo-Parafialne

15 września 2019 w Kącikach (gmina Kurzętnik) odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowo-Parafialne. Współorganizatorami imprezy byli Urząd Gminy Kurzętnik oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Pięknie udekorowana miejscowość oraz zwracające uwagę „witacze dożynkowe” na drogach dojazdowych zachęcały do wzięcia udziału w uroczystościach. Dożynki rozpoczęły się plenerową uroczystą Mszą Świętą dziękczynną za zbiory. Mszę dożynkową odprawili ksiądz Tomasz Żynda, proboszcz parafii w Tereszewie, ksiądz kanonik Zdzisław Szymański, proboszcz parafii w Kurzętniku, ksiądz kanonik Zdzisław Grzegorz Baranowski – proboszcz parafii w Mikołajkach oraz ksiądz kanonik Bernard Zakrzewski, proboszcz parafii w Brzoziu Lubawskim, który wygłosił także homilię. Mszę uświetniły swą obecnością liczne poczty sztandarowe drużyn strażackich: z Nielbarka. Tereszewa i Wielkich Bałówek, kółek rolniczych: Kurzętnika i Brzozia Lubawskiego, Urzędu Gminy w Kurzętniku oraz myśliwych (Koło Łowieckie „Szron”) i pszczelarzy (Koło z Nowego Miasta Lubawskiego). Uroczystość uświetnili swą obecnością m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Zbigniew Babalski, Pani Bogusława Orzechowska – Senator RP, Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, radni sejmiku warmińsko-mazurskiego: Pani Jolanta Szulc i Pan Stanisław Gorczyca – były poseł na Sejm RP oraz podsekretarz stanu w latach 2007–2008 i następnie do 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – Pan Piotr Żuchowski. Starostowie Dożynek, którymi byli w tym roku Pani Agnieszka Stępień i Pan Franciszek Kozłowski mieszkańcy Kącików, wręczyli bochen chleba gospodarzom dożynek. Gospodarze: Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak oraz Wójt Gminy Kurzętnik Pan Wojciech Dereszewski wraz ze Starostami Dożynek poczęstowali chlebem wszystkich zgromadzonych.
W ramach części oficjalnej, po powitaniu gości, wręczono odznaczenia za szczególne zasługi dla rozwoju wsi i rynku rolnego. Na wniosek Starosty Nowomiejskiego odznaczenie „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali:
Pani Ewa Piechocka z Kurzętnika
Pan Henryk Ćwikliński z Tomaszewa
Pan Stanisław Grabowski z Wielkich Bałówek
Pan Józef Jarzębowski z Tereszewa
Pan Wiesław Kastrau z Otręby
Pan Wiesław Laskowski z Marzęcic
Pan Józef Marchlewski z Sugajenka
Pan Paweł Jakub Preus z Gwiździn
Pan Paweł Robaczewski z Lorek
Pan Janusz Robaczewski z Wawrowic
Pan Julian Stasiuk z Kurzętnika
Wyróżnieni za osiągnięcia w rolnictwie „Pucharem Starosty” w 2019 r. zostali:
Państwo Aneta i Marcin Kikul ze Świniarca
Państwo Maria i Mariusz Musiakowscy z Małych Bałówek
Pan Ireneusz Ptaszyński z Gwiździn
Pan Bartosz Wiśniewski z Piotrowic
Pan Marian Zellma z Nowego Miasta Lubawskiego

Następnie Marszałek Województwa w asyście Starosty Nowomiejskiego i Wójta Gminy Kurzętnik złożyli gratulacje Państwu Dorocie i Karolowi Kania ze Szwarcenowa, którzy zdobyli tytuł Mistrza AgroLigii 2019 w kategorii Rolnik w ramach wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga 2019.

Wyróżnienia Wójta Gminy Kurzętnik za wzorowe gospodarstwo rolne otrzymali:

Państwo Ludwika i Bogdan Borkowscy z Tereszewa
Pan Marcin Cybula z Otręby
Pani Jadwiga Domżalska z Nielbarka
Państwo Jadwiga i Kazimierz Kowalewscy z Tomaszewa
Państwo Elżbieta i Stefan Kozłowscy z Wielkich Bałówek
Państwo Katarzyna Bogdał-Kujawska i Krystian Kujawski
Państwo Maria i Zbigniew Lendzion z Lipowca
Państwo Katarzyna i Sławomir Malinowscy z Wawrowic
Państwo Anna i Jan Prusinowscy z Kącików
Państwo Ludwika i Mariusz Rochewicz z Krzemieniewa
Pan Mirosław Szych z Bratuszewa

Decyzją Wójta Gminy Kurzętnik statuetki za aktywną pracę na rzecz społeczności lokalnej otrzymali:

Pani Irena Knorps z Kącików
Pani Marianna Matuszewska z Kącików
Pani Teresa Ukomska z Kącików
Pani Janina Wyrostek z Kącików
Pani Daniela Zagórska z Tereszewa
Pani Eryka Ziółkowska z Kącików
W bloku podziękowań okolicznościowymi statuetkami uhonorowano Starostów Dożynkowych. Puchary dla Starostów dożynkowych zgodnie ze swoją tradycją ufundowała również Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza Oddział w Nowym Mieście Lubawskim.

Dokonano podsumowania gminnego konkursu wieńców dożynkowych, a następnie konkursu wieńców dożynkowych szczebla powiatowego.
W gminnym konkursie wieńców jako najpiękniejszy wybrano wieniec wykonany w Nielbarku.
W konkursie powiatowym, w którym wystawiono zwycięskie 4 wieńce z każdej gminy powiatu, prócz miejskiej, klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce zajął wieniec przygotowany przez wieś Ostaszewo, gm. Grodziczno (nagroda bon towarowy o wartości 1 000 zł).
II miejsce przyznano dziełu z Wonny, gm. Biskupiec (nagroda bon towarowy o wartości 500 zł).
III miejsce przypadło wieńcowi z Nawry, gm. Nowe Miasto Lubawskie (nagroda bon towarowy o wartości 300 zł).
Przyznano także wyróżnienie dla Nielbarka (gm. Kurzętnik), nagrodzone bonem wartości 200 zł.

W trakcie dożynek przeprowadzono konkurs „Na najlepszą potrawę z klusek lub makaronu”.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się blok artystyczny, który rozpoczął występ Orkiestry Dętej pod batutą Pana Mariusza Brzezickiego działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku. Następnie wystąpili: zespół wokalny ANIBABKI oraz dziecięcy Zespół Kurczaczki, działające pod kierunkiem Pani Anny Lewickiej z Kurzętnika. W roli gwiazdy na tegorocznych dożynkach zaprezentowała się znana grupa Playboys, poprzedzał ją koncert Don Vasyla Juniora & Cygańskich Gwiazd. Następnie rozpoczęto zabawę taneczną z zespołem Joker, która trwała do północy.

Podczas dożynek nie brakowało atrakcji dla dzieci i wielu stoisk m.in. kramy rękodzieła artystycznego, stragany z miodem nowomiejskich pszczelarzy, namioty jednostek działających dla rolnictwa, plac zabaw dla dzieci z dmuchańcami, trampolinami i zjeżdżalniami. Były też punkty gastronomiczne.
Dożynki przyciągnęły bardzo liczną publiczność.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy, w szczególności Starostom Dożynek i mieszkańcom Kącików.

W związku z Wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla organów samorządu terytorialnego w zakresie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych w latach 2017-2022 oraz Rocznego Planu Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na rok 2019 zatwierdzonego przez Starostę Nowomiejskiego 6 września br. pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka w sali operacyjnej PZZK w Komendzie Powiatowej PSP odbyła się gra kierownicza składu osobowego Zespołu Kierowania. Zadania Członków Zespołu polegały na omówieniu i podjęciu aplikacyjnie działań do realizacji na skutek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego i ujawnionych licznych ataków na terenie powiatu oraz wprowadzenia stanu wyjątkowego i stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu. W międzyczasie z informacji otrzymanych przez Stanowisko Kierowania KPPSP jednym z takich zdarzeń był pożar w kompleksie leśnym administrowanym przez Nadleśnictwo Brodnica, leśnictwo Ostrówki, oraz teren Ośrodka Wypoczynkowego „Cedrob”. Uwzględniając powyższe, Członkowie Zespołu w osobach kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników Starostwa Powiatowego przedstawili swoje oceny i możliwości podejmowanych działań zgodnie z posiadanymi przez siebie kompetencjami. Sytuacja została uznana za bardzo trudną, wymagającą zaangażowania całego potencjału ratowniczego powiatu. Służbą wiodącą podczas tej potencjalnej akcji ratowniczej była Komenda Powiatowa Policji. Podkreślono również konieczność pełnego zaangażowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy udziale jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu, Zarządu Dróg Powiatowych, Szpitala Powiatowego, Państwowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, służb leśnych. Zwrócono również uwagę na ścisłą współpracę z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie w celu zapewnienia pomocy z poza terenu powiatu. Podkreślono również bardzo ważną rolę w zakresie właściwego i szybkiego przekazywania informacji dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem terenu zagrożonego pożarem. Po zakończonej grze kierowniczej Członkowie Zespołu udali się do lasu w kompleksie leśnym w obszarze Jeziora Wielkie Partęczyny, gdzie byli obserwatorami ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP. W ćwiczeniu, stanowiącym jeden z elementów scenariusza gry kierowniczej /pożar lasu/ uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP oraz strażacy ochotnicy z jednostek OSP z terenu powiatu nowomiejskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że w związku z przystąpieniem Powiatu Nowomiejskiego do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w następujących formach:

 • za pośrednictwem portalu SOW, na stronie internetowej: sow.pfron.org.pl,
 • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim pok. nr 4, w terminie od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r., w godz. od 9.15 do 11.15,
 • listownie na adres siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie (o dacie wpływu wniosku decyduje data stempla pocztowego).

W związku z wprowadzoną przez PFRON modyfikacją dokumentu pn. Kierunki działań (…) w 2019 r. osobom niepełnosprawnym, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przysługuje zwiększenie dodatku na pokrycie kształcenia, nie więcej niż o 800 zł.
Dostęp do Systemu SOW jest bezpłatny. Podstawowym i jedynym warunkiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania jednego z narzędzi autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Szczegółowe informacje na temat programu System Obsługi Wsparcia dostępne są na stronie internetowej: portal-sow.pfron.org.pl lub pod nr tel. 56 474 31 96.
W związku z trwającymi pracami wdrożeniowymi systemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w najbliższym czasie poinformuje o terminie uruchomienia naboru wniosków w wersji elektronicznej.

czwartek, 05 wrzesień 2019 10:09

„Dzień Dobry Dorosłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowało szkolenie nt „Dzień Dobry Dorosłość” dla wychowanków powyżej 15 roku życia, przebywających w pieczy zastępczej. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Panią Joannę Magajewską-Karczewską, psychologa Pracowni Psychologicznej SYMETRIA. Spotkanie miało na celu wsparcie wychowanków w podnoszeniu kompetencji społecznych. Podczas warsztatu poruszone zostały następujące obszary: moje poczucie wartości-kim jestem?; chwila przed dorosłością-zalety i wady okresu bycia młodym; doświadczenia z okresu dzieciństwa, a moja przyszłość-jak żyć z demonami z przeszłości; pierwsze doświadczenie zawodowe-jak wejść na rynek pracy.
Ponadto szkolenie było okazją do zintegrowania wychowanków przebywających w pieczy zastępczej. Na koniec uczestnicy szkolenia otrzymali drobne upominki.


Tekst: Katarzyna Wolak/PCPR

12 września 2019 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078). Ustawodawca nałożył obowiązek na organy prowadzące szkoły zawarcia porozumienia z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych. Powiat Nowomiejski jest organem prowadzącym dla dwóch szkół: Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku. 
Przedmiotem porozumienia będą:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
 2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
 3. współpracy lekarz dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Do dnia 27.09.2019 roku proszę o pisemne zgłaszanie się gabinetów stomatologicznych zainteresowanych świadczeniem w/w usług.


Przewodniczący Zarządu 
Andrzej Ochlak

Adres do korespondencji: 
Starostwo Powiatowe 
ul. Rynek 1
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

czwartek, 29 sierpień 2019 18:32

XI Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 5 września 2019 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Zawodowiec- Europejczyk”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

4 września 2019 o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Sporządziła: Anna Andrzejczak

środa, 28 sierpień 2019 08:30

Informacja dla organizacji pozarządowych

W związku z opracowywaniem projektu budżetu na 2020 r., proszę o składanie propozycji dotyczących zabezpieczenia środków finansowych na rzecz organizacji pozarządowych. W piśmie proszę uwzględnić wstępny koszt zadania i zakres działania. Jednocześnie przypominam, że podane przez Państwa propozycje potrzebne są do ustalenia budżetu, a środki na wykonanie wybranych zadań przekazywane będą po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, który zostanie ogłoszony w 2020 roku. Pismo proszę przekazać do Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych, ul. Grunwaldzka 3 (pokój nr 12) Nowe Miasto Lubawskie lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 13.08.2019 r.

Pod przewodnictwem Wicestarosty Nowomiejskiego Jerzego Czaplińskiego w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano analizy zmian w przepisach prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Ustawa w ostatnim czasie podlega wielu istotnym zmianom. Zmieniana była od wejścia w 2013 r. 33 razy, w tym w 2018 r. było 10 obszernych aktualizacji, w 2019 – jak dotąd 5. Najistotniejsze korekty wynikają z ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 5 września 2018 r. Zmiany miały być w intencji ustawodawcy odpowiedzią na występujące w owym czasie częste przypadki pożarów składowisk odpadów i miejsc magazynowania oraz porzucania odpadów. Uwzględniono też liczne problemy wynikające ze zbyt dalekiej liberalizacji przepisów odpadowych w ubiegłych latach, co spowodowało wejście na rynek działalności związanej z gospodarowaniem odpadami firm nierzetelnych, o znikomym kapitale i doświadczeniu, oraz rozmyło kwestie odpowiedzialności i możliwości egzekwowania przepisów przez organy administracji. Nowelizacja wprowadziła nowe wymogi dla uzyskania zezwoleń na gospodarowanie odpadami oraz nowe obowiązki dla podmiotów gospodarujących. Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie wskazanej wyżej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do 5 marca 2020 r. (pierwotnie 5 września 2019 r.) złożyć spełniający wszystkie wymagania wniosek o zmianę decyzji. Jeżeli posiadacz nie złoży wniosku, decyzja wygasa z mocy ustawy. Jednocześnie zaznaczono na posiedzeniu, że uprawnienia Starosty do wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów w przypadku, gdy łączna ilość magazynowanych w roku odpadów przekroczy 3 000 ton na rok, zostały przekazane Marszałkowi Województwa. Ponadto w ustawach zmieniających: doprecyzowano lub określono zasady postępowania w przypadkach magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zwiększono kary za naruszenia przepisów ustawy, dodano przepisy odnoszące się do zasad prowadzenia elektronicznej Bazy Danych o Odpadach, z regulacji przepisami ustawy wyłączono biomasę, zmieniono zasady uznania za produkt uboczny, wprowadzono przepisy umożliwiające zatrzymanie transportu: pojazdu z odpadami. Ostatnie zmiany do zmian wprowadziły: przesunięcie terminu dostosowania odejście od zasady udziału społecznego w postępowaniach dotyczących spalarni odpadów i składowisk, wydłużenie okresu magazynowania odpadów dla gleby i ziemi, złagodzenie przypadków powodujących odmowę wydania zezwolenia oraz konsekwencji działania z naruszeniem przepisów. Do wytwórców odpadów obowiązanych do wpisu do BDO dodano rolników gospodarujących na powierzchni użytków rolnych większej od 75 ha, wprowadzono w szerszym stopniu tryb elektroniczny przy korzystaniu z BDO. Członkowie Zespołu zostali też zapoznani z informacją Komendanta Powiatowego Policji na temat działań Policji w przypadku okupacji i blokady obiektów oraz blokady szlaku komunikacyjnego- drogowego. W takiej sytuacji Policja jest podmiotem kierującym na miejscu zdarzenia. Jak zaznaczył, co jakiś czas w kraju odbywają się blokady obiektów, szlaków. W takich sytuacjach Policja zawsze podejmuje działania zmierzające do pokojowego rozwiązania sytuacji.
Na posiedzeniu dokonano również analizy działań Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w ramach prowadzenia operacyjnego rozpoznania obiektów i terenów stwarzających potencjalne największe zagrożenie. W ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzają co jakiś czas rozpoznanie obiektów i terenów, a następnie przeprowadzają ćwiczenia doskonalące. Podczas ćwiczeń Strażacy sprawdzają warunki prowadzenia ewakuacji, rozkład pomieszczeń, możliwość prowadzenia działań ratowniczych, drogi dojazdowe. Komendant PSP poinformował również, że w trakcie wakacji prowadzone są spotkania w miejscach wypoczynku z dziećmi i młodzieżą, podczas których przekazuje się podstawowe zasady bezpiecznego zachowania.
Dyrektor Szpitala Powiatowego przedstawił członkom Zespołu problemy wynikające z obsady etatowej lekarzy i pielęgniarek. Stwierdził, że usługi szpitalne są realizowane na bieżąco, lecz znaczne kłopoty sprawia sytuacja kadrowa szczególnie w grupie lekarzy, a także niedofinansowanie usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak poinformował średnia wieku pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalu wynosi 52 lata. Sytuacja taka skutkuje w szczególności absencją chorobową pielęgniarek i położnych. W celu utrzymania ciągłości bezpiecznej pracy poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala koniecznym staje się praca pielęgniarek i położnych w godzinach nadliczbowych. Podkreślił, że Szpital jest zabezpieczony w zakresie zatrudnienia podstawowej kadry medycznej, w dużej mierze z poza terenu powiatu. Wg niego zasadniczy problem dla właściwego funkcjonowania Szpitala stanowi niedofinansowanie usług medycznych ze strony budżetu państwa. W tym kontekście podał dla przykładu, że na przestrzeni ostatnich 9 lat inflacja wyniosła około 20 %, zaś cena jednostkowa płacona za usługi medyczne przez NFOZ wzrosła tylko o 6%. Ocenił, że bez dofinansowania Szpitala przez powiat nowomiejski jego funkcjonowanie stałoby pod znakiem zapytania.
Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił zagrożenia związane z pojawieniem się kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u zwierząt hodowlanych. Poinformował, że w związku z tym weterynaria podejmie dalsze działania związane z uświadamianiem hodowców w zakresie zabezpieczenia epizodycznego stad świń hodowlanych. Z uwagi na znaczenie tej hodowli dla naszego powiatu, wszelkie informacje dotyczące podejmowanych działań zapobiegawczych będą na bieżąco konsultowane z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, a także przekazywane do wiadomości mieszkańców powiatu. Pan Liedtke podkreślił, że spełnienie wszelkich wymogów związanych z bioasekuracją pozwoli hodowcom uniknąć nie tylko kar, ale przede wszystkim uchroni od poważnych strat związanych z hodowlą świń.

P.W.
22/08/2019