Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

Informujemy, iż 26 sierpnia 2019 (poniedziałek) oraz 27 sierpnia 2019 (wtorek) w godz. 7.15-11.00 w związku z przerwą w dostawie prądu nie będzie możliwe w Wydziale Komunikacji i Transportu dokonanie czynności związanych z:

 • dokonaniem opłat,
 • rejestracją pojazdów,
 • wymianą dowodów rejestracyjnych,
 • wydaniem dowodów rejestracyjnych.

Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z obserwowaną na terenie Nadleśnictwa Brodnica zwiększoną presją ze strony szkodników wtórnych w drzewostanach sosnowych oraz świerkowych proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwość gradacyjnego pojawu kornika ostrozębnego ips acuminatus na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Obszary występowania kornika należy typować i weryfikować na podstawie występowania drzew zamierających (drzew z przebarwionymi igłami - rude, żółknące, seledynowe).

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A z/s w Gdańsku reprezentowaną przez Pełnomocnika Panią Bożenę Krzymińską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji, w trybie art. 124 i 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Fitowo, gm. Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2 o pow. 0,7435 ha, KW nr EL1N/00000800/0 (w księdze wieczystej jako właściciele widnieję do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½ Marzena Katarzyna Płachecka, obie nieżyjące). W ewidencji gruntów i budynków zostali ujawnieni spadkobiercy do ½ nieruchomości.

Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości złożony został w celu udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15kV w ramach zadania pn. ,,Budowa GPZ Fitowo wraz z linią WN110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV”. 
Zgodnie z art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została podana do publicznej wiadomości dnia 7 czerwca 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na łamach gazety ,,Dziennik Gazeta Prawna” oraz ,,Gazeta Nowomiejska”, a także na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (https:/powiat-nowomiejski.pl/, http://www.bip.powiat-nowomiejski.pl/) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i Urzędzie Gminy w Biskupcu. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby, które wykazały, iż przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości co skutkowało wszczęciem niniejszego postępowania.
Stosownie do art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania wyżej wskazanego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (uważa się za prawidłowo doręczone).
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz w Urzędzie Gminy w Biskupcu, a także zamieszczone na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego (https:/powiat-nowomiejski.pl/, http://www.bip.powiat-nowomiejski.pl/) dnia 13 sierpnia 2019 r. Według art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron o czynnościach administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub innej formie publicznego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub., ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godz. 7.15 do 14.00 oraz mają możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a także złożenia dodatkowych dokumentów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ponownie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym pt: „Partner”. Program jest adresowany do osób pełnoletnich, które nie radzą sobie z kontrolowaniem niewłaściwych zachowań i emocji oraz stosujących przemoc wobec najbliższych. 
Celem głównym programu jest psychoedukacja osób stosujących przemoc wobec najbliższych w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników. 
Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. programie odbędzie się w dniu 4 września 2019 r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, III piętro, sala nr 6. 
Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Wolak nr tel. 56 474 31 96.

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j. ze zm.) informuję, że dla obszaru powiatu nowomiejskiego została utworzona powiatowa baza Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Baza danych obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami.

UWAGA!!!

PFRON przywraca dofinansowania na wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, które:

• posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

• są zatrudnione lub uczą się;
• są w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej (osoby poza wiekiem aktywności zawodowej mogą uzyskać wsparcie w programie tylko w przypadku, jeśli są zatrudnione);
• posiadają dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Jeżeli osoba niepełnosprawna nie będzie zatrudniona lub nie będzie się uczyć, to warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON, co do uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Ważne: Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) posiadane przez osobę niepełnosprawną i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest równoznaczne z pozytywną opinią eksperta PFRON.
Maksymalna kwota dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wynosi 10.000 zł, natomiast minimalny udział własny wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu wózka.
Niebawem dostępny będzie formularz wniosku wraz z załącznikami w ramach realizacji Modułu I Obszar C zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pok. Nr 4 lub pod numerem telefonu 56 474 31 96.

 

Osoba do kontaktu: Karolina Zaleś.

W poniedziałek 29 lipca 2019 Nowomiejska Policja obchodziła rocznicę 100-lecia powołania do życia Policji Państwowej. Uroczystość rozpoczęła się w samo południe od odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej zamordowanych wiosną 1940 roku funkcjonariuszy policji państwowej przez NKWD. Przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim ustawił się poczet sztandarowy wraz z kompanią honorową oraz zaproszonymi gośćmi. Wśród oficjalnych gości znaleźli się: Senator RP Bogusława Orzechowska, przedstawiciele Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, wójtowie gmin z terenu Powiatu Nowomiejskiego. Na uroczystość przybyli także Komendanci Powiatowi Policji z sąsiednich powiatów oraz członkowie rodzin tragicznie pomordowanych funkcjonariuszy. Liczne grono przybyłych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim insp. Jacek Drozdowski. Uczestnicy święta przemaszerowali do nowomiejskiej bazyliki, gdzie odbyła się msza święta. Następnie w Miejskim Centrum Kultury zostały wręczone awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy nowomiejskiej policji. W uroczystości wziął również udział Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinspektor Tomasz Klimek, który niedawno otrzymał nominację generalską. Z ust Pana Generała padły słowa uznania dla funkcjonariuszy nowomiejskiej policji za trud pracy oraz wypracowanie wysokich standardów poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu Nowomiejskiego.

Tekst i zdjęcia: OP

23 lipca 2019 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się kolejne szkolenie przeznaczone dla rodziców zastępczych z terenu powiatu nowomiejskiego „Dziecko w okresie dorastania-wyzwania rodzica zastępczego, trudy dziecka. Jak to pogodzić”. Szkolenie poprowadziła psycholog Pracowni Psychologicznej SYMETRIA, Pani Joanna Magajewska-Karczewska. Tematyka szkolenia dostosowana była do potrzeb rodzin zastępczych. W ramach warsztatów zostały poruszone następujące zagadnienia „bunt w wieku dorastania: norma czy niebezpieczeństwo; czerwone alerty dla rodzica zastępczego: kiedy dziecko łamie prawo, rola rodzica zastępczego; kiedy wspierać, a kiedy karać?, nauka odpowiedzialności u dziecka”. Ponadto w ramach szkolenia uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i konsultacji indywidualnych z osobą prowadzącą zajęcia.  Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.

Tekst i zdjęcia: PCPR

niedziela, 28 lipiec 2019 15:52

Informacja z X Sesji Rady Powiatu

Podczas X Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 lipca 2019 Rada Powiatu podziękowała za długoletnią pracę pani Halinie Bartkowskiej, która po czterdziestu jeden latach pracy, w tym ponad dwudziestu - na stanowisku Skarbnika Powiatu, odchodzi na zasłużoną emeryturę. Pani Bartkowska pracowała w Starostwie Powiatowym od początku istnienia powiatu i cały czas na stanowisku Skarbnika Powiatu. Współtworzyła urząd, współpracowała z sześcioma starostami i radami powiatu sześciu kadencji. W pamięci wszystkich zapisze się jako osoba o ogromnym doświadczeniu i dużej życzliwości, potrafiąca w przystępny i zrozumiały sposób objaśniać tajniki finansów powiatu.
Rada Powiatu na wniosek Starosty powołała na stanowisko Skarbnika pana Sebastiana Kińskiego. Nowo powołany Skarbnik Powiatu pracuje w nowomiejskim Starostwie od 2004, w tym od kwietnia 2010 – na stanowisku Głównego Księgowego. Obejmie funkcję z dniem 30 lipca 2019.
Gratulacje otrzymała również pani Katarzyna Trzaskalska, która wygrała konkurs i od 1 lipca 2019 sprawuje funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Tekst i zdjęcia: BR

czwartek, 18 lipiec 2019 15:02

X Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję X Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 25 lipca 2019 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz  transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie X Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu. 
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie sprawozdań z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze powiatu nowomiejskiego.
 9. Zapoznanie się z bieżącą sytuacją Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. /sytuacja finansowa i organizacyjna/
 10. Sprawozdanie z naboru do szkół ponadgimnazjalnych, wyniki matur.
 11. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2019 r.
 12. Przerwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Nowomiejskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Nowomiejskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji szpitali powiatowych.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad X Sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski
 
24 lipca 2019 o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.